غیر متحرک‌سازی آرسنیک به‌وسیلة ترکیبات آهن صفر و دوظرفیتی و زئولیت‌ـ آهن در خاک آلوده‌شده به آرسنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه آلودگی آرسنیک (As) یکی از معضلات نگران‌کننده برای سلامت انسان به‌ویژه در مناطق صنعتی است. از این رو مطالعة روش‌های غیر متحرک‌کننده و عوامل مؤثر بر آن ضرورت می‌یابد. در این تحقیق، برخی عوامل مؤثر بر درصد غیر متحرک‌سازی[1] (IE) آرسنیک در خاک‌ شامل زمان واکنش، pH اولیه، مقدار آهن صفر ((ZVI، آهن دوظرفیتی [Fe(II)]، و زئولیت حاوی آهن مطالعه شد. آلوده‌سازی خاک به As(III) در غلظت‌های 300 و 440 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک با استفاده از نمک خالص سدیم آرسنیت انجام گرفت. آزمایش تأثیر زمان و pH مربوط به Fe(II) و ZVI در سیستم پیمانه‌ای در خاک آلوده با غلظت 440 میلی‌گرم As(III) در کیلوگرم خاک در حضور 2 درصد وزنی از این اصلاح‌کننده‌ها در مدت زمان 16 ساعت انجام شد. مطالعة اثر غلظت نیز در سه غلظت اولیة 5/0 و 5/1 و 5/2 درصد وزنی از این اصلاح‌کننده‌ها صورت پذیرفت. بررسی فاکتورهای زمان و pH بر IE(%) به‌وسیلة زئولیت‌ـ آهن، در غلظت 300 میلی‌گرم As(III) بر کیلوگرم خاک، 17/0 درصد آهن بارگذاری‌شده بر زئولیت و در مدت زمان 16 ساعت صورت گرفت. اثر غلظت اولیة آهن بارگذاری‌شده بر زئولیت بر میزان IE به‌وسیلة زئولیت حاوی 0، 005/0، 017/0، و 02/0 میلی‌گرم آهن مطالعه شد. نتایج نشان داد در 15 دقیقة ابتدایی واکنش، سرعت و درصد غیر متحرک‌سازی (IE(%)) به‌وسیلة Fe(II) بیشتر از ZVI است؛ اما با گذشت زمان (16 ساعت) کارایی ZVI به 55/96 درصد رسید و این در حالی است که (IE(%)) به‌وسیلة Fe(II) 2/68 درصد شد. با افزایش pH از 6 تا 10میزان IE به‌وسیلة Fe(II) و زئولیت‌ـ آهن افزایش یافت. در حالی که ZVI در pHهای کمتر از 8 بهتر عمل کرد. بیشترین کارایی Fe(II) در حداقل غلظت آن 5/0 درصد بود. با افزایش درصد ZVI و آهن نشسته بر زئولیت به (%)IE افزوده شد. زئولیت‌ـ آهن کارایی و سرعت بالایی در غیر متحرک‌سازی As(III) از خود نشان داد؛ طوری که در 15 دقیقة اول واکنش 7/74 درصد فرایند غیر متحرک‌سازی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arsenic Immobilization by Using Iron Compounds (Zero and II Valent) and Zeolite-Fe in a As Spiked Soil

نویسندگان [English]

  • Elham Naseri 1
  • Adel Reihanitabar 2
  • Shahin Oustan 3
1 Former Graduate Student, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Since arsenic pollution is one of issues of concern about human health, especially in industrial areas, studying its immobilizing methods and effective factors is necessary. In this research, some effective factors on arsenic immobilization in soils including reaction time, pH, Iron(II), zero valent iron (ZVI ) and zeolite-Fe were studied. The soil was spiked with As (III) as sodium arsenite at 300 and 440 mg kg-1 by using pure sodium arsenite salt. Test of time and pH by using Fe (II) and ZVI were performed as batch system in spiked soil with arsenic concentration of 440 (mg kg-1), 2% of amendments during 16 hours as reaction time. The effect of concentration on the initial concentrations of 0.5, 1.5 and 2.5 percent by weight of the amendments were studied. Surveying the effect of the factors including time and pH on As (III) IE (%) using zeolite-Fe was conducted in spiked soil with arsenic concentration of 300 (mg kg-1), 0.17% Fe dosage on zeolite within 16 hours as reaction time. The effect of initial concentration of iron-loaded zeolite, on IE (%) by zeolite containing 0, 0.005, 0.017 and 0.02 mg Fe was studied. According the results, at the first 15 minutes of experiment, Fe (II)’s reaction time and As (III) IE(%) was more than ZVI, but after 16 hours efficiency of ZVI became 96.55 (%) while As (III) IE (%) by using Fe (II) was 68.2. With increasing pH (6 to 10), As (III) IE (%) by Fe (II) and zeolite-Fe had been increased while ZVI acts better at pH’s below 8. The most efficiency of Fe (II) was in its least concentration. With increasing ZVI percentage and loaded Fe on zeolite, IE (%) had increased, too. Zeolite-Fe showed a good rate and efficiency, so that immobilized a large part of As (III) in the first 15 minutes of reaction time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arsenite
  • immobilization efficiency
  • zeolite
  • zero valent iron