اثر هیدروژن پراکسید و منابع آهن در پالایش خاک‌های آلوده به نفت (کروزن) با استفاده از روش شیمیایی فنتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مقادیر مختلف هیدروژن پراکسید و تیمارهای مختلف آهن در پالایش خاک‌های آلوده به نفت با استفاده از روش شیمیایی فنتون صورت پذیرفت. بدین منظور 10 نمونه خاک از اطراف پالایشگاه نفت تهران برداشته و پس از آماده‌سازی با دو سطح 10 و 20 درصد از نفت (کروزن) در سه تکرار آلوده شد. خاک‌‌ها پس از رسیدن به شرایط تعادل با استفاده از روش شیمیایی فنتون و با اعمال مقادیر  (H1)006/0،  (H2)009/0،  (H3)012/0،  (H4)018/0،  (H5)059/0، (H6) 088/0 اکی‌والان از هیدروژن پراکسید به 20 گرم نمونه تیمار شدند. همچنین بر اساس واکنش فنتون از آهن به‌مثابة کاتالیزور در سه حالت بدون افزودن آهن (F1)، سکوسترین [EDDHA-Na-Fe] به‌منزلة منبع آهن آلی (F2)، و فروسولفات به‌منزلة منبع آهن معدنی (F3) استفاده شد. قالب آماری آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی بود. نتایج تجزیة واریانس نشان داد اختلاف معناداری بین مقادیر پراکسید هیدروژن مصرفی، سطح آلودگی، نوع خاک، و منبع آهن با میزان حذف نفت از خاک وجود دارد (P<0.01). نتایج نشان داد در همة نمونه‌ها و سطوح پراکسید هیدروژن، راندمان پالایش در تیمار 10 درصد آلودگی بیشتر از تیمار 20 درصد است (p≤0.1). بالاترین راندمان پالایش در سطح آلودگی 10 درصد مربوط به تیمار H6F3 (72/90%) و در سطح آلودگی 20 درصد مربوط به تیمار H6F2 (24/87%) و کمترین راندمان پالایش در هر دو سطح آلودگی در تیمار H1F1 (برای تیمار 10% و 20% به‌ترتیب 96/54% و 91/41%) رخ داد. هبستگی منفی و معناداری بین درصد رس، کربنات کلسیم معادل، و pH با درصد پالایش در هر دو سطح 10 و 20 درصد آلودگی مشاهده شد. در حالی که همبستگی بین درصد شن با میزان پالایش مثبت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of |Hydrogen Peroxide and Iron Resources in Refining Petroleum (Kerosene) Contaminated Soils Using Fenton Reaction

نویسندگان [English]

  • Abdolamir Bostani 1
  • Azam Sadat Yousefi 2
1 Assistant Professor, Soil Science Department, Agriculture Faculty, Shahed University, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Soil Sciences, Agriculture Faculty, Shahed University, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of different amounts of hydrogen peroxide and iron resources in refining petroleum (Kerosene) contaminated soils using Fenton reaction. For this, ten complex soil samples around Tehran Oil Refinery were collected and after preparations were contaminated with two levels of 10 and 20% of petroleum (Kerosene) in triplicate. After reaching equilibrium conditions, soils based on Fenton reaction were treated with amounts of 0.006, (H1), 0.009, (H2), 0.012, (H3), 0.018, (H4), 0.059, (H5) and 0.088, (H6) eq of hydrogen peroxide. The three sources of iron as a catalyst included, no iron fertilizer (control), (F1), Sequestrine [EDDHA-Na-Fe] as a source organic iron (F2) and ferrous sulfate as a source of iron minerals (F3) was used. Experiments were conducted as factorial based on completely randomized design. The results showed that there were significant differences between the number of eq of hydrogen peroxide consumption, pollution levels, soil samples and iron sources on petroleum removal efficiency from the soil (P≤0.01). The results showed in all levels of hydrogen peroxide and soil samples, refining efficiency in 10% was more than 20 percent treatment of pollution. The maximum efficiency refining in 10% and 20% pollution level was related to H6F3(90.72 percent) and H6F2 (87.24 percent) treatments respectively and the minimum efficiency refining in both pollution level was observed in H1F1 (for 10% and 20% pollution level 54.96 and 41.91 percent respectively). A negative significant correlation between clay, CCE and pH with refining efficiency was observed in both the 10% and 20% pollution level. However, this correlation for sand was achieved positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fenton chemical oxidation
  • oil pollution
  • refining soil