ظرفیت جذب، روش جداسازی و تعیین غلظت MTBE در خاک رس کائولینیت آلوده به MTBE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه تهران

4 استاد گروه سازه‌های آبی دانشگاه تهران

چکیده

MTBE (متیل ترشیوـ بوتیل اتر) یک مادة آلی اکسیژن‌دار و سمّی است که امروزه به‌صورت گسترده در بنزین بدون سرب استفاده می‌شود. این مادة سمّی، که آب و خاک خیلی سریع آن را جذب می‌کنند، یکی از مواد بسیار آلاینده در خاک‌ها و منابع آب زیرزمینی است. به‌منظور حذف این مادة آلاینده از خاک اولین و مهم‌ترین قدم، که هدف این تحقیق نیز هست، تعیین حداکثر ظرفیت جذب MTBE به‌وسیلة خاک تحت تأثیر عوامل مؤثر بهینه و انتخاب روشی مطمئن جهت تعیین غلظت MTBE موجود در خاک است. در این تحقیق خاک رسی کائولینیت در آزمایشگاه با غلظت‌های مختلف MTBE ترکیب شد و سپس تأثیر پارامترهای مختلف‌ـ از جمله pH نمونة خاک آلوده، زمان تماس، و غلظت MTBE‌ـ بر ظرفیت جذب MTBE به‌وسیلة خاک بررسی شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد زمان تماس و غلظت MTBE بیشترین تأثیر را بر ظرفیت جذب MTBE خاک دارند و تغییرات pH نمونة خاک آلوده تفاوت نامحسوسی بین مقادیر ظرفیت جذب MTBE به نمونه‌های خاک آلوده ایجاد می‌کند. در نهایت، با درنظرگرفتن کلیة عوامل فوق، حداکثر ظرفیت جذب MTBE پس از اعمال شرایط مؤثر بهینه برابر با 15/1 گرم MTBE در هر کیلوگرم خاک اندازه‌گیری شد. با توجه به اینکه خاک کائولینیت مطمئناً در روش‌های مختلف حذف MTBE از خاک، همانند سابق، استفاده خواهد شد، نتایج این تحقیق می‌تواند راهنمای بسیار مناسبی برای تحقیقات آینده در زمینة حذف MTBE از خاک کائولینیت آلوده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adsorption Capacity, Separation Method and Determination of the Concentration of MTBE in Contaminated Kaolinite Clay Soil

نویسندگان [English]

  • Ali Tabebordbar 1
  • Fatemeh Ghaziani 2
  • Ali Raeesi Estabragh 3
  • Abdolmajid Liaghat 4
1 PhD Student, Hydraulic Structure, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Animal Science Department, University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Iran
3 Assistant Professor, Hydraulic Structure, University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Iran
4 Professor of Hydraulic Structure, University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture Engineering and Technology, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Iran
چکیده [English]

MTBE (methyl tertiary-butyl ether) is an Oxygenated organic matter which is widely used nowadays in some countries in unleaded gasoline. MTBE is a toxic substance which is absorbed quickly on water and soil and is one of the most important pollutants in soils and groundwater resources. In order to remove MTBE from the soil, using different experimental methods, determining reliable methods for specifying adsorption capacity of MTBE according to optimum value of affecting parameters and MTBE concentration in soil is the first and the most important step. Therefore, in this study contaminated Kaolinite clay soil samples were prepared with different concentrations of MTBE. Afterwards the maximum adsorption capacity of MTBE in the soil and effect of various parameters, such as: sample PH, contact time, MTBE concentrations and soil dosage of samples, on its value was investigated. The results showed that contact time and MTBE concentration have the most effect on maximum adsorption capacity of MTBE in the soil. Maximum adsorption capacity of MTBE in the soil determined equal to 1.15 g/kg considering optimum condition of effective parameters. Since Kaolin clay soils can be widely used certainly for removal of MTBE from contaminated soils, especially through electrokinetic techniques, thus, it is believed that Results of this study experiments provide specific guidance for future researches into MTBE adsorption capacity of Kaolinite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adsorption capacity
  • contact time
  • GC instrument
  • kaolinite clay
  • MTBE