تأثیر شوری و منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (Pistacia vera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 کارشناس ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

به‌منظور مطالعة تأثیر منگنز و شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرند) آزمایشی به‎صورت فاکتوریل، با دو فاکتور شوری (0، 75، 150، 225، 300 میلی‌مولار کلرید سدیم) و منگنز (0، 12، 24، 36 میکرومولار منگنز از منبع سولفات منگنز)، در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط کشت‎ پرلیت انجام شد. نتایج نشان داد، با مصرف 150 میلی‎مولار کلرید سدیم، کلروفیل  aو b و همچنین کلروفیل‎ کل، به‌ترتیب، 12 و 16 و 21 درصد کاهش و با افزایش 36 میکرومولار منگنز افزایش معناداری نسبت به شاهد حاصل شد. کارتنوئیدها نیز با افزایش شوری کاهش معناداری یافتند. ولی با مصرف منگنز میزان کارتنوئیدها با افزایش شوری کاهش معناداری پیدا نکردند. فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز (SOD) نیز گرچه یک هفته پس از اعمال شوری کاهش یافت، با مصرف 12 میکرومولار منگنز، بیش از 30 درصد فعالیت این آنزیم افزایش معنا‎داری حاصل کرد. فعالیت آنزیم  SODدر پایان آزمایش (هشت هفته بعد از اعمال شوری) دوباره اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد. دانهال‌های پسته با افزایش 80 درصدی فعالیت این آنزیم در شوری 300 میلی‌مولار کلرید سدیم گیاه را در برابر تنش شوری مقاوم ساخت و افزایش منگنز تغییرات معناداری ایجاد نکرد. نتایج نسبت فلورسنس کلروفیل متغیر به حداکثر (Fv/Fm) نیز نشان داد که فقط تیمار شوری این پارامتر را در هر دورة اندازه‌گیری تحت تأثیر معنادار قرار داد و تیمار منگنز و اثر متقابل شوری و منگنز معنادار نشد. بنابراین، به‎نظر می‌رسد که منگنز تحمل پستة رقم بادامی زرند را به شوری افزایش می‎دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity and Manganese on Physiological and Echophysiological Characteristics of Pistachio Seedlings (in Sand Culture)

نویسندگان [English]

  • Vahid Mozaffari 1
  • Zohreh Asadollahi 2
  • Ahmad Tajabadi Pour 1
  • Abdolreza Akhgar 1
1 Faculty Member, Vali-Asr University of Rafsanjan, Iran
2 Former Graduate Student Vali-Asr University of Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of Mn and salinity on some physiological and echophysiological characteristics of pistachio seedlings (cv. Badami-e-Zarand) in sand culture (perlite medium), a factorial greenhouse experiment was carried out in the framework of a completely randomized design comprised of two factors namely: salinity (Zero, 75, 150, 225 and 300 mM NaCl) and Mn (Zero, 12, 24 and 36 µM MnSO4) in four replications. Results revealed that with an application of 150 mM of the salt, chlo a, chlo b as well as chlo a+b decreased by 12, 16 and 21% in comparison with control while Mn  increased chlo a, chlo b as well as chlo a+b as compared with control. Carotenoids were observed to be significantly decreased through salt application but salinity×Mn interactions (at their different Mn levels, and salt application) did not significantly affect carotenoids. Although Superoxide Dismotaze (SOD) activity decreased in stage one (one week after application), but it significantly increased (>30%) by application of 12 µM of Mn. SOD activity was assessed at the end of the experiment (8 weeks after salinity application). Results indicated that application of 30 mM of NaCl caused an increase of SOD activity, as a result of which the resistance of pistachio seedlings increased against salinity stress. An addition of Mn did not significantly affect the stress. Salinity treatment in each of the three experimental periods exerted a significant effect on Fv/Fm, and while salinity×Mn interaction did not significantly affect this parameter. Thus, it seemes to be finally concluded that Mn increase resistance against salinity in pistachio seedlings (cv. Badami-e-Zarand).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • manganese
  • Pistachio
  • salinity
  • SOD