تغییرات پروفیل پلاسمیدی چندسویة بومی سودوموناس فلورسنس تحت تأثیر مقادیر مختلف عناصر روی و کادمیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

4 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاومت گونه‌های مختلف باکتری جنس سودوموناس در برابر آلودگی فلزات سنگین متفاوت است. از آنجا که بین مقاومت به فلزات سنگین و پلاسمیدهای موجود در باکتری‌ها رابطه وجود دارد، در این مطالعه پروفیل پلاسمیدی جدایه‌های ریزوباکتری محرک رشد گیاه Pseudomonas flouroscens در معرض مقادیر مختلف کادمیوم و روی مطالعه و بررسی شد. باکتری‌های مورد استفاده قبلاً از فراریش گیاه سویا جدا شده بودند. جدایه‌های مذکور خالص‌سازی و با آزمون‌های بیوشیمیایی و زیستی شناسایی شدند. سپس برای تعیین میزان مقاومت این سویه‌ها از غلظت‌های مختلف عناصر روی و کادمیوم در محیط کشت جامد H.E.P.E.S  و M.E.S استفاده شد. براساس میزان رشد در حضور فلزات روی و کادمیوم، سویه‌ها به چهار گروه دسته‌بندی شدند. سپس دو سویه از هر گروه مقاومتی به مدت دو ماه در معرض غلظت‌های مختلف آلاینده‌های روی و کادمیوم قرار گرفت. پس از طی مدت گرماگذاری، سویه‌ها بازکشت شدند و از کشت‌های حاصل، با استفاده از روش لیز قلیایی، پلاسمید استخراج و پروفیل پلاسمیدی تهیه شد. بررسی‌ها نشان داد اثرات سمی کادمیوم حتی در غلظت کمتر از روی شدیدتر است و در تراکم بالای کادمیوم همة سویه‌ها پلاسمید از دست می‌دهند. همچنین سه سویه دارای مقاومت چندگانه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Plasmid Profile of Several Indiginous Pseudomonas Fluorescent Isolates, as Affected by Different Levels of Zn and Cd

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Alikhani 1
  • Pouyan Shahidi Sadeghi 2
  • Bagher Yakhchali 3
  • Houshang Alizadeh 4
1 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Former Graduate Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Research Associate Professor, National Genetic Engineering and Biotechnology Research Center
4 Assistant Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

The species of Pseudomonas genus show different levels of resistance to soil's heavy metals pollution. Since, there exists is a relationship between heavy metal resistance and plasmid profile of bacteria, in this study, plasmid profile of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) Pseudomonas fluorescence isolates were studied in the presence of cadmium and zinc. The bacteria were initially isolated from soybean rhizosphere and characterized as based on biochemical and biological properties. Then, different concentrations of Zn and Cd, in the H.E.P.E.S and M.E.S solid mediums, were employed to evaluate the resistance of the isolates to these heavy metals. Based on the growth in the presence of Zn and Cd, the isolates were classified into 4 groups. Two isolates taken from each group were exposed to different concentrations of Zn and Cd for a period of 2 months. Then, the isolates were sub-cultured and their plasmids isolated using alkaline lysis procedure. The plasmid profile of isolates indicated that the toxic effect of the cadmium was higher than that of zinc even when at lower concentrations. At concentrations of cadmium, all the isolates lost their plasmids. Three isolates also showed multiple resistances to heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • pseudomonas fluorescence
  • resistance to heavy metals
  • Zinc