ارزیابی برخی شاخص‌های زیستی خاک در حضور میکروارگانیسم‌های محرک رشد گیاه و آلودگی کادمیومی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

2 عضو هیئت ‌علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مطالعه اثر کادمیوم بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک و برهم‌کنش قارچ‌ریشه‌های آربوسکولار (AMF) و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بررسی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل شامل چهار سطح کادمیوم (0، 10، 30 ، 100 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و تلقیح میکروبی در سه سطح (شاهد، PGPR، AMF) در سه تکرار با استفاده از گیاه تلخه اجرا گردید. نتایج نشان داد آلودگی کادمیومی خاک موجب کاهش معنادار (05/0P ≤) رشد گیاه، تنفس میکروبی، تنفس برانگیخته با سوبسترا (SIR)، شاخص قابلیت دسترسی کربن (CAI)، کربن زیست‌تودة میکروبی (MBC)، و جمعیت میکروبی می‌شود. در تیمارهای PGPR و AMF مقدار MBC در سطح 100 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک، به‌ترتیب، 57 و 60 درصد نسبت به شرایط بدون کادمیوم کاهش یافت. کادمیوم موجب افزایش معنادار ضریب متابولیکی (qCO2) می‌شود. مقدار qCO2 در تیمار Cd100 22 درصد بیشتر از تیمار Cd0 بود. نتایج این مطالعه نشان داد کادمیوم حتی در غلظت‌های پایین نیز اثر سمی و بازدارنده بر فعالیت‌های میکروبی خاک دارد. با این حال حضور میکروارگانیسم‌های محرک رشد می‌تواند به‌طور معنا‌داری آثار بازدارندگی کادمیوم بر رشد گیاه و فعالیت بیولوژیکی خاک را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Some Soil Biological Indices in the Presence of Growth-Promoting Rhizobacteria and when Soil Contamination with Cd

نویسندگان [English]

  • Solmaz Kazemalilou 1
  • Mir Hosein Rasouli-Sadaghiani 2
1 Graduate Student, Soil Science, Department of Soil Science, Urmia University
2 Faculty Member, Department of Soil Science, College of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

Cadmium effects on soil microbial indices and on the interaction of Arbuscular Mycorrhiza Fungi (AMF) and as well on Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) were investigated. The experiments were performed in the framework of a factorial design with levels of cadmium (0, 10, 30 and 100 mg kg-1 soil), and microbial inoculations (Control, PGPR and AMF) employing Russian Kanapweed as the experimental plant. The experiments were triplicated. The results indicated that soil Cd pollution caused significant decline in plant growth, microbial respiration, Substrate Induced Respiration (SIR), Carbon Availability Index (CAI), Microbial Biomass Carbon (MBC) as well as microbial population. In PGPR and AMF treatments, MBC decreased respectively by 57 and 60% as compared with control (Cd0). Cd addition significantly increased qCO2, this index being 22% higher in Cd100 as compared with Cd0. The results indicated that Cd exerts toxic and inhibitory effects on soil microbial activity even at low concentrations. Nonetheless a presence of growth-promoting microorganisms could decline the inhibitory effects of cadmium against plant growth and as well against soil biological activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbuscular mycorrhizae
  • Cadmium
  • plant growth promoting microorganisms
  • soil biological properties