تأثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسفناج

نویسندگان

چکیده

برای بررسی تأثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی و برهمکنش آنها بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل pH محلول غذایی در سه سطح (5/4، 5/6، 8) و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی در پنج سطح (100:0، 75:25، 50:50، 25:75، 0:100) و با چهار تکرار در بستر پرلیت و در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که با کاهش نسبت نیترات به آمونیوم شاخص کلروفیل برگها افزایش یافت. با کاهش نسبت نیترات به آمونیوم از 100:0 به 75:25 شدت فتوسنتز خالص، سطح برگها، تعداد برگها، وزن تر و خشک بخش هوایی افزایش و با کاهش بیشتر نسبت نیترات به آمونیوم کاهش یافتند. با افزایش pH محلول غذایی از 5/4 به 8، سطح برگها، شاخص کلروفیل برگها، شدت فتوسنتز خالص، وزن تر و خشک بخش هوایی کاهش یافتند. تأثیر برهمکنش pHو نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر سطح برگها، تعداد برگها، شاخص کلروفیل برگها، شدت فتوسنتز خالص، وزن تر و خشک بخش هوایی معنی‌دار بود؛ به طوری که pH 5/4 با نسبتهای نیترات به آمونیوم 100:0 و 75:25، pH 5/6 با نسبت نیترات به آمونیوم 75:25 و pH 8 با نسبتهای نیترات به آمونیوم 75:25 و 50:50 بیشترین وزن خشک بخش هوایی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pH and Nitrate to Ammonium Ratio of Nutrient Solution on the Growth Characteristics and Yield of Spinach

نویسندگان [English]

  • N. Najafi
  • M. Parsazadeh
  • S. J. Tabatabaei
  • Sh. Oustan
چکیده [English]

In order to study the effects of pH and the ratio of nitrate to ammonium in nutrient solution, on the growth characteristics and on the yield of spinach (Spinacia oleracea L.), a factorial experiment was conducted consisting of two factors including: nutrient solution pH in three levels (4.5, 6.5 and 8) and nitrate to ammonium ratio of nutrient solution in five levels (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100). The experiment was carried out in a completely randomized design with four replications in perlite culture in greenhouse conditions. The results indicated that by decreasing the ratio of nitrate to ammonium in nutrient solution, leaf chlorophyll index was increased. By decreasing the nitrate to ammonium ratio from 100:0 to 75:25, net photosynthetic rate, leaf number, leaf area, fresh and dry weights of shoots were increased. With further decrease in nitrate to ammonium ratio, the above factors were decreased. By increasing the nutrient solution pH from 4.5 to 8, leaf chlorophyll index, net photosynthetic rate, leaf area and fresh as well as dry weights of shoots were decreased. The interactive effects of pH and the ratio of nitrate to ammonium in the nutrient solution on net photosynthetic rate, leaf number, leaf area and fresh and dry weight of shoots were significant, so that a pH of 4.5 with nitrate to ammonium ratios of 100:0 and 75:25, pH 6.5 with nitrate to ammonium ratio of 75:25, and pH 8 with nitrate to ammonium ratios of 75:25 and 50:50 yielded a the maximum dry weight of shoots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • Nitrate to Ammonium Ratio
  • Nutrient Solution
  • pH
  • Spinach