مقاومت به نیکل و کادمیوم در باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بومی و غیربومی مناطق آلوده

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی مقاومت به عناصر نیکل و کادمیوم در 52 جدایه از باکتری های بومی و غیر بومی مناطق آلوده و بررسی خصوصیات محرک رشد جدایه های مقاوم انجام شده است. آزمون مقاومت در سه سطح کادمیوم (صفر، 100و200میلی گرم در لیتر) و پنج سطح نیکل (صفر، 250، 500، 750 و 1000میلی گرم در لیتر) و سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام پذیرفت. صفات محرک رشد گیاه، شامل ارزیابی توان تولید اکسین، آنزیم ACC- دآمیناز، سیدروفور و نیز توان انحلال فسفات های آلی و معدنی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد از 52 جدایه ی مورد مطالعه، 10 جدایه به سطوح بالای نیکل و کادمیوم مقاوم بوده اند (2/19%) و از بین این 10 جدایه، دو جدایه شماره 159 و 105، علاوه بر داشتن بیشترین مقاومت به نیکل و کادمیوم دارای برخی ویژگی های محرک رشد گیاه نیز بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance to Nickel and Cadmium in Indigenous and Non-indigenous Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) in Contaminated Soils

نویسندگان [English]

  • E. Malekzadeh
  • H. A. Alikhani
  • Gh. R. Savaghebi Firoozabadi
  • M. Zareei
چکیده [English]

The purposes of this research were to the evaluation of resistance to nickel and cadmium in 52 indigenous and non-indigenous strains of contaminated soils and a study of growth promoting characteristics of some resistant isolates. Resistance test at three levels of cadmium (0, 100, 200 mg l-1) and five levels of nickel (0, 250, 500, 750, 1000 mg l-1) in the framework of a completely randomized design of three replications was conducted. Indole acetic acid producing ability, production of ACC- deaminase enzyme and siderophore, solubilization of organic and inorganic non-soluble phosphate were determined as plant growth promoting characteristics. The results showed, from 52 strains, 10 strains (19.2%) were resistant to high levels of nickel and cadmium. From amongst ten strains, two isolates 105 and 109 were not only the most resistant to nickel and cadmium but also had some plant growth promoting characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • ...
  • bioremediation
  • Resistant bacteria
  • soil pollution