بررسی تأثیر وجود گچ و آبشویی آن بر ویژگی های مقاومتی خاک رسی

نویسندگان

چکیده

یکی از عمده ترین مشکلات عملیات ساختمانی، جلوگیری از هرگونه تغییر شکل نامتعارف در پی سازه ها می باشد که اغلب می تواند منجر به تخریب سازه گردد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا ویژگی های مقاومتی خاک رسی گچی و همچنین تأثیر آبشویی گچ از خاک بر نشست و مقاومت آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه های مصنوعاً گچی شده با درصدهای مختلف گچ، تهیه و آزمایش های متنوعی از قبیل تعیین حدود آتربرگ، تراکم، نشست تحت بار ثابت در حالت معمولی و همراه با آبشویی و تعیین مقاومت روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش مقدار گچ در کاهش حدود آتربرگ، وزن واحد حجم خشک، مقاومت و افزایش نشست نقش مهمی را دارا می باشد. از طرفی آشکار شد که آبشویی فاکتوری بسیار مهم در نشست های بعدی و کاهش مقاومت این خاک می باشد. بنابراین وجود گچ می تواند یکی از پارامترهای مهم مهندسی در عملیات ساخت سازه های هیدرولیکی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of The Effect of in-Soil present Gypsum and its Leaching on the Strength Properties in Clay Soils

نویسندگان [English]

  • S. Kargar
  • A. Raeisi
  • H. Rahimi
چکیده [English]

Gypsum found in the soil beneath the foundation of structures, specially hydraulic structures, can cause serious damage to them. The mechanical behavior of gypsiferous soils has not so far been investigated in detail except for the works of Petrukhin (1993). Here, it has been tried to investigate the mechanical behavior and the effect of soil being leached on settlement and strength of these kinds of soils. A non-gypsum containing kind of natural soil was provided from “Moghan” area. The soil was classified as “CH”, according to the Unified Soil Classification System (USCS). The artificial gypsum containing soil samples were prepared by mixing the soil with different contents (in percents of 5, 10, 15, 20, 30, 40) of natural gypsum. Such experimental tests as Grain size distribution, Atterberg limits, Uniaxial test, CBR test and settlement (before and during) were carried out on gypsum containing soil samples according to the ASTM Standard. The results revealed that the existence of gypsum in the soil can cause: Reduction of Atterberg limits, increase in optimum water content and decrease in dry soil density, increase in settlement due to soil being leached and a reduction of the soil strength, specially during the leaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry unit weight.
  • Gypsiferous soil
  • Leaching
  • settlement
  • strength