تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی خصوصیات گیاه پنبه

نویسندگان

چکیده

در مناطق خشک و نیمه خشک، محدودیت منابع آب ایجاب می نماید برای آبیاری اراضی کشاورزی، از آب های نامتعارف مانند فاضلاب تصفیه شده نیز استفاده گردد. در این راستا، تحقیقی به منظور بررسی تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه رقم مهر در تصفیه خانه شهرک قدس (غرب) به اجرا در آمد. فاضلاب تصفیه شده از تصفیه خانه شهرک قدس (غرب) تهران، تأمین گردید. آبیاری پنبه به صورت سطحی با مقادیر مختلف اختلاط و نیز کاربرد متناوب فاضلاب تصفیه شده و آب معمولی بعلاوه دو تیمار آبیاری کامل با آب و فاضلاب تصفیه شده صورت گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هشت تیمار در سه تکرار انجام شد. اندازه هر یک از کرت ها 3×3 متر درنظر گرفته شد. نتابج نشان داد، تعداد غوزه در متر مربع، شاخص سطح برگ و ارتفاع گیاه در تیمارهای آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده به طور معنی داری بیشتر از تیمار آبیاری شده با آب بود. مقدار عملکرد در تیمار آبیاری کامل با فاضلاب تصفیه شده و آب به ترتیب 2200 و 780 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین فاضلاب تصفیه شده تأثیر معنی داری بر کیفیت الیاف پنبه نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation with Treated Municipal Wastewater on Cotton Plant Characteristics

نویسندگان [English]

  • M. Ali khasi
  • M. Koochakzadeh
چکیده [English]

Shortage of irrigation water, being a crucial problem in arid and semiarid regions, makes it necessary to use treated wastewater in agriculture. A field experiment was conducted to investigate the effect of treated municipal wastewater (TMW) on the yield and fiber quality of cotton (Gossypium hirsutum L.) (Mehr variety). Treated municipal wastewater was supplied from Shahrake Ghods sewage treatment plant in Tehran. The experimental treatments were: irrigation of the crop through surface irrigation by different mixtures vs. intervals of freshwater and TMW. Two additional treatments, namely: the cotton crop irrigated with freshwater vs. TMW which were considered as control. The experimental design was a randomized complete block one, consisting of eight treatments and three replications. The results showed that cotton yield, number of bolls per m2, leaf area index (LAI) and plant height were significantly greater when the crop irrigated with TMW rather than with freshwater. The yields in TMW vs. freshwater treatments were about 2200 and 780 kg of lint ha-1, respectively. Also, there was no significant detrimental effect observed on the characteristics of cotton fiber quality when the crop irrigated with TMW.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Cotton
  • Crop Yield
  • Fiber quality
  • treated municipal wastewater