بررسی برهمکنش قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر پتانسیل آب برگ و عملکرد دو رقم آفتابگردان ( Heliantus annuus L.) در یک خاک شور

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تأثیر قارچ‌ میکوریز آربسکولار و باکتری‌ دارای توانایی تولید آنزیم ACC دآمیناز بر روابط آبی و شاخص‌های زراعی دو رقم آفتابگردان در خاکی با dS/m 8 - 7 = EC بررسی شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل انجام شد. فاکتورها شامل چهار سطح باکتری (سطح بدون باکتری،تلقیح با باکتریهای Pseudomonas fluorescens سویه‌های4، 9 و 12)، سه سطح قارچ (سطح بدون قارچ ، تلقیح با قارچهای Glomus etunicatumوGlomus intraadices) و دو رقم آفتابگردان (مستر و یوروفلور) بودند. نتایج نشان داد، تمام تیمارها محتوای نسبی آب برگ را در هر دو رقم به طور معنی‌داری افزایش دادند. تلقیح مجزای سودوموناس فلورسنس سویه 12و گلوموس اتونیکاتوم و همچنین تلقیح مشترک قارچ‌ها با هر سه باکتری توانست وزن تر و خشک طبق را در رقم یوروفلور نسبت به شاهد افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Some Microbial Inoculants on Water Relationships and Agronomic Indices of Sunflower (Helianthus annuus L.) in a Saline Soil

نویسندگان [English]

 • M. Shirmardi
 • Gh. R. Savaghebi firoozabadi
 • K. Khavazi
 • M. Farahbakhsh
 • F. Rejali
 • A. V. Sadat
چکیده [English]

The effect of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria, with the ability to produce ACC deaminase enzyme, on water relationships and agronomic indices of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars was investigated. The soil used was of an EC equal to 7.6 dS m-1. A greenhouse factorial experiment on the basis of a completely randomized block design with three levels of arbuscular mycorrhizal inoculants ¬(non inoculation¬, inoculation with¬ Glomus etunicatum and G. intradices), four levels of Pseudomonas fluorescens¬ inoculants (non inoculation , inoculation with P. fluorescens strains 4¬,9,12) on two cultivars of sunflower (Euroflor¬ and ¬Master) with four replications per treatment was conducted. Results indicated that treatments significantly (P<0.05) increased Relative Water Content (RWC) of the two cultivars. Single inoculation of P. fluorescens strain12 and Glomus etunicatum as well as co-inoculation of fungi with each one of the bacteria enhanced wet and dry weight of tray in Euroflor cultivar, as compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • mycorrhiza fungi
 • Plant Growth Promoting Rhizobacteria
 • relative water content
 • salinity