ارائه روشی جهت استخراج نسبی پارامترهای کیفی گیاه از تصاویر Hyperion با کاربرد در کشاورزی دقیق

نویسندگان

چکیده

تصاویر ابرطیفی با داشتن قدرت تفکیک طیفی بالا و تصویر برداری در محدوده طیفی باریک، قابلیت بسیار بالایی را در رابطه با بررسی و پایش گیاهان و محصولات کشاورزی دارا می باشند. با توجه به تعداد زیاد باند‌ها در تصاویر ابرطیفی، لزوم انتخاب باند بهینه برای مطالعه پارامتری خاص ضروری می‌باشد. بدین منظور می‌توان از باندهای جذبی مربوط به مواد مختلف گیاه و همچنین از شاخص هایی که بدین منظور تعریف شده‌اند، استفاده نمود. در این پژوهش ، ابتدا با توجه به موقعیت باندهای جذبی مواد موثر در رشد و سلامت گیاهان، 17 باند بهینه انتخاب و با استفاده از آنها شاخص‌های مختلف گیاهی تعریف و بر روی تصویر ماهواره‌ای اعمال گردید. نتایج اعمال هر شاخص بر روی تصویر مورد بررسی قرار گرفته و سپس تصاویر حاصل بر اساس حدود آستانه محاسبه شده، به نواحی مختلف تقسیم گردید. به منظور دستیابی به نتایج قابل استفاده، در مرحله دوم از روش طبقه‌بندی تصمیم گیری درختی استفاده گردید. نتایج خروجی از این روش طبقه‌بندی نشان داد که می‌توان با استفاده از این روش بطور نسبی تنش و در مجموع سلامت گیاهان منطقه را تشخیص داده و گیاهان را از این حیث، و بطور نسبی طبقه‌بندی نمود. این پژوهش نشان داد که با استفاده از این تصاویر می‌توان به بررسی و پایش گیاهان سبز، پارامترهای موثر بر سلامت آنها و کشف تنش های وارد بر گیاهان که گاهی حتی با مشاهدات بصری زمینی هم قابل کشف نمی‌باشند را آشکارسازی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Method of Extracting Plant Relative Quality Parameters Using Hyperion Images, with the Application in Precision Farming

نویسندگان [English]

  • Y. Rezaei
  • M. R. Mobasheri
  • M. J. Valadan Zoj
چکیده [English]

High spectral resolution in hyperspectral images and their ability of imaging in narrow bands, make them highly capable in investigating and monitoring vegetation and crops. Due to the high number of bands in the hyperspectral images, selection of optimum bands for monitoring a specific parameter is indispensable. For this, absorption bands of different materials and the relevant defined indices can be deployed. In this research, regarding the absorption bands of the substances under consideration, 17 optimum bands were selected. Then, using these bands, different vegetation indices were defined and implemented on the images. The results of each index on the image were investigated and the outcoming results divided into different regions. To get access to applicable results, Decision Tree classification method was applied in the second stage. The resultant output of this method of classification revealed that this method can be used in the relative determination of the plant stress and as a whole, the health and vigour of the vegetation under study in the region, resulting in their classification in this respect. Also this research revealed that, by using these images, one can investigate and monitor the green vegetation, the parameters affecting their vigour as well as discover the stresses which cannot often and otherwise through naked be detected eyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Absorption bands
  • Decision Tree Classification
  • Hyperspectral imaging
  • Vegetation indices