مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاک‏های اکوییک و غیراکوییک استان فارس

نویسندگان

چکیده

وضعیت زهکشی خاک اثرات مهمی بر خصوصیات شیمیایی خاک به ویژه بر نوع و میزان اکسیدهای آهن دارد. پذیرفتاری مغناطیسی (?) خاک ارتباط مناسبی با وضعیت زهکشی آن دارد. جهت تعیین اثر وضعیت زهکشی خاک بر پذیرفتاری مغناطیسی و اشکال شیمیایی اکسید آهن، هشت خاکرخ در چهار منطقه با رژیم‏های رطوبتی اکوییک و غیراکوییک در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. ارتباط مثبت و معنی داری میان ? و آهن عصاره ‌گیری شده با دی‌تیونیت (Fed) در خاک‌ها مشاهده گردید. خاک‌های اکوییک دارای ? به مراتب کمتری نسبت به خاک‏های غیراکوییک بوده‌اند (9/19 در مقابل 5/32). در اکثر خاکرخ‏ها با افزایش عمق، میزان ? کاهش یافته است که این امر احتمالاً به دلیل تشکیل پدوژنیک کانی‏های فری‌مگنتیک در سطح خاک می‏باشد (31 در مقابل 6/19). خاک‏های اکوییک 41% و خاک‏های غیراکوییک 64% از پذیرفتاری مغناطیسی خود را پس از تیمار دی تیونیت (CBD) از دست دادندکه بیانگر اختلاف در منشاء ? بوده است. حرارت‌دهی متوالی نمونه‏های خاک تا دمای 550 درجه سانتیگراد موجب افزایش بیشتر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های اکوییک نسبت به غیر اکوییک گردید (451% در مقابل 155%). این امر احتمالاً به دلیل تبدیل کانی‏های کنتد آنتی‌فرومغناطیس به فری‌مغناطیس بوده است. افزایش دما از 550 تا 700 درجه سانتیگراد در هر دو گروه خاک موجب کاهش حدود 100 درصدی ? گردید..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Magnetic Susceptibility in Some Aquic and Non-aquic Soils of Fars Province

نویسندگان [English]

  • H. R. Owliaei
  • E. Adhami
  • A. K. Ejraei
  • M. Najafi Gheiri
  • M. Rajaei
چکیده [English]

Soil drainage conditions significantly affect the chemical properties of soil, particularly type and the extent of iron oxides. Soil magnetic susceptibility (?) has a close relationship with drainage conditions. Eight soil profiles, in four regions of Fars province, with aquic and non-aquic soil moisture regimes were studied to determine the effect of drainage conditions on ? and on chemical forms of Fe-oxide. A positive and significant correlation was noticed between ? and Fed. Aquic soils bore distinctly lower ?s than non-aquic soils (19.9 vs. 32.5). Magnetic susceptibility of surface horizons was greater than that of sub-surface horizons in most of the soils (31 vs. 19.6), which is probably a result of pedogenic formation of ferrimagnetic minerals in soil surface. Aquic and non-aquic soil lost 41 and 64 percent of their ? after CBD extraction, reflecting differences in the source of ?. Sequential heating of soil samples upto 550 °C resulted in more enhancement of ?, in aquic soils as compared with non-aquic soils, (451% vs. 155%) which was attributed to the conversion of canted antiferromagnetic minerals to ferromagnetic ones. The value of ? decreased when heated from 550 to 700 °C (about 100% in both soil groups).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • Drainage conditions
  • Heat treatment.
  • Iron oxide
  • Magnetism