بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف

نویسندگان

چکیده

استفاده از گوگرد به منظور کاهش pH خاک (حتی بطور موضعی) یکی از روشهای افزایش حلالیت عناصر تثبیت شده در خاکهای آهکی محسوب می‌شود. شرط بهره‌گیری از توان بالقوه گوگرد، حضور ریزجانداران اکسید کننده این ماده به ویژه باکتری‌های جنس تیوباسیلوس در خاک می‌باشد.با توجه به اهمیت موضوع واهمیت کشت گیاه گندم در ایران طرح حاضر در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج انجام گرفت. در یک آزمایش فاکتوریل با طرح کا ملا تصادفی تاثیر سه عامل خاک،گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر روی عملکرد بیولوژیک،عملکرد دانه و فسفر جذب شده گیاه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش هشت تیمار گوگرد( مقداری از گوگرد که بتواند با 5/0، 1،2، 4،8،12،16 و20درصد مواد خنثی شونده خاک واکنش دهد) سه تیمار خاک( خاکهایی با درصد مواد خنثی شونده 5/8 ، 17 و 23درصد) و دو تیمار با وبدون باکتری تیوباسیلوس) در چهار تکرار منظور شدند و در کل در??? گلدان گیاه گندم کشت شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی مایه تلقیح تیوباسیلوس ، گوگرد و خاک بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، غلظت فسفر اندام هوایی گندم و مقدار فسفر جذب شده توسط بخش هوایی گندم در سطح یک درصد معنی دار می باشد. همچنین اثر متقابل باکتری و گوگرد بر عملکرد دانه گندم معنی‌دار بود،بطوریکه تیمار چهارم گوگرد(مقدار گوگردی که بتواند با 4 درصد مواد خنثی شونده واکنش دهد)همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس،عملکرد دانه گندم را 7/16 درصد نسبت به شاهد افزایش دادهمچنین اثر متقابل باکتری و خاک در سطح یک درصد بر غلظت فسفراندام هوایی گیاه(درصد) معنی دار گردید،بطوریکه تیمار خاک پسوه (دارای 17درصد مواد خنثی شونده)هنگامیکه با مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه بود با غلظت فسفر 21/0درصد بیشترین غلظت فسفر اندام هوایی گیاه را به خود اختصاص داد، این تیمار غلظت فسفر اندام هوایی گیاه را 21/14 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بطور کلی مصرف مایه تلقیح تیوباسیلوس در مقایسه با شاهد تلقیح نشده عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک ،فسفر جذب شده و غلظت فسفر در بخش هوایی گندم را به ترتیب 74/14 ،0/15 ،40/34و60/12 درصد افزایش داد.سطوح سوم و چهارم گوگرد از لحاظ عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک و فسفر جذب شده بهتر از تیمار شاهد و سایر تیمارها ظاهر شده و با آنها تفاوت معنی دار نشان دادند ولی بین این دو تیمار تفاوت معنی دار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sulfur and Thiobacillus Inoculum on Phosphorous Uptake and Yield of Wheat in Calcareous Soils

نویسندگان [English]

 • Hosein Besharati
 • S.A. Sadat noori
 • A. B. Nikniaei
 • Hamid Iran nejad
 • Ali Akbari
 • A. R. Falah Nosrat Abadi
چکیده [English]

Application of sulfur as a means of lowering soil pH (even if at micro sites) is one way to increase the availability of insoluble nutrients/ Effectiveness of elemental sulfur in lowering soil pH depends on the activity of sulfur oxidizing bacteria especially, Thiobacillus genus/ To evaluate the possibility of partially substituting sulfur along Thiobacillus inoculum for phosphorus and micronutrient fertilizers, a randomized complete factorial experiment was carried out on Wheat under greenhouse condition/ The treatments included eight levels of sulfur (the rates of sulfur which reacts with 0.5,1,2,4,8,12,16,20 percent of neutralizing materials) , two levels of Thiobacillus inoculum (at rates of 0and 104 cfu gr-1 soil), three calcareous soils with different calcium carbonate content, a control and balanced fertilization based on soil tests/ Following soil preparation and establishment of 216 pots, each fertilizer was applied according to the treatment schedule, and finally 10 germinated seeds of Chamran variety of wheat was planted on each pot/ At the end of the growing season the plants were harvested, then the dry weight, as well as the concentrations of phosphorus were determined in the straw, and grains/Results showed that there were significant treatment effects with respect to dry weight of grain and straw Phosphorus concentration and absorption , in the shoots. Interaction effects of sulfur and thiobacillus inoculum was significant on grain yield ,The forth treatment of sulfur in addition to thiobacillus inoculum increased the grain yield 16.7percent in compare with control. Also the interactions effects of soil and bacteria inoculum was significant on phosphorus concentration (percent)of shoot. The soil treatment of Pasve in addition to thiobacillus inoculum with 0.21 percent had the most percent of shoot Phosphorus . This treatment increased shoot phosphorus concentration 14.21 percent in compare with control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • ..
 • Corn
 • Increasing nutrients availability
 • Thiobacillus inoculant