عوامل موثر بر شکل‌گیری خندق در زیر حوضه‌های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

فرسایش خندقی به دلیل خصوصیات اقلیم، سنگ‌شناسی، خاک، پستی‌ و ‌بلندی، مشکل جدی در جهت کاربری‌ اراضی در تعدادی از نقاط دنیا ‌می‌باشد. در مقایسه با تلاش‌های دهه‌های گذشته در جهت بررسی فرسایش ورقه‌ای و شیاری، مطالعات نسبتا کمی روی فرسایش خندقی متمرکز گردیده‌اند.عوامل دخیل در فرسایش خندقی موجب علاقه‌مندی بسیاری از محققین در محیط‌های مختلف شده است. تحقیق حاضردر دو زیر حوضه، مجموعا به مساحت 36/5397 هکتار در حوضه آبخیز طالقان انجام شد.مرز نواحی خندقی شده از روی ارتو‌فتو‌های تهیه شده ازعکس‌های هوایی، ‌ترسیم گردید،نقشه پوشش و کاربری اراضی از روی تصاویر ماهواره‌ای تهیه‌شد ونقشه‌های‌رقومی‌زمین‌شناسی، خاک،‌‌ بارش، ‌دما، ‌اقلیم، ‌کاربری و پوشش‌ اراضی،‌ ارتفاع، شیب وجهت تلفیق با نواحی خندقی شده مورد استفاده قرار گرفت؛همچنین ‌در منطقه اقدام به حفر پروفیل گردید. نتایج نشان داد خندق‌ها بر روی سازند نئوژن با مواد مادری مارنی، درشیب کمتر از 15درصد، با جهت جنوبی ودر اقلیم‌های مرطوب و نیمه مرطوب تشکیل شده‌اند. کاربری اراضی‌و‌خاک‌ها ‌در‌نواحی‌خندقی شده به ترتیب مرتع Typic ‌calcixerepts) و Typic Haploxerepts ) می باشند. در نواحی خندقی شده مقدار سیلت زیاد و مقدار رس با افزایش عمق خاک افرایش می یابد، میزان سطح عقب نشینی خندق ها در فاصله سالهای1380-1370، 34/3 هکتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Causes of Gully Formation in Two Catchments of Naviz and Hashan as Found through Remote Sensing and Geographical Information System

نویسندگان [English]

  • A. Raeisi neshat
  • F. Sarmadian
  • H. Refahi
  • M. Gorji

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Aerial photograph
  • Digital Elevation Model
  • Gully erosion
  • Orthophoto