تحلیل احتمالاتی شدت- مدت خشکسالی در استان تهران با استفاده از توابع مفصل

نویسندگان

چکیده

برای تحلیل و مدیریت ریسک خشکسالی در یک ناحیه، اطلاعاتی لازم است که از مهمترین آنها بررسی فراوانی ویژگی شدت- مدت خشکسالی است. با توجه به همبستگی بالای این دو عامل بایستی از ابزاری استفاده شود که میزان ارتباط و تأثیراتی که در تحلیل خشکسالی دارند را نمایان سازد. در این تحقیق از طیف متنوعی از توابع مفصل برای این منظور استفاده شده است و برای ارائه روش‌شناسی مربوط نیز از شش ایستگاه در سطح استان تهران و شاخص بارندگی استاندارد شده ((SPI سه ماهه استفاده گردید. در ادامه ضمن برآورد ارقام شدت- مدت و فراوانی برای ایستگاه‌ها، مقایسه‌ بین آنها نیز انجام گردید. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص SPI، مقادیر شدت- مدت و فراوانی در ایستگاه‌های مورد مطالعه از شباهت نسبی برخوردار هستند و این امکان را فراهم آورد که بتوان آنها را بطور استانی ارائه نمود. تحلیل‌های فوق براساس آستانه‌های خشکسالی نیز انجام شد، که کاربردی شدن بیشتر نتایج و بخصوص امکان تولید سناریوهای خشکسالی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Probabilistic Analysis of Drought Severity–Duration in Tehran Province using Copula Functions

نویسندگان [English]

  • M. Omidi
  • M. Mohammadzadeh
  • S. Morid
چکیده [English]

To analyze and manage the risk of drought in a region, access to some certain information is required, the most important of which is the frequency of drought severity-duration. Realizing the high correlation of these factors, one must pick up a method that pinpoint the relation and effects of these factors on drought analysis. In this paper, numerous copula families were employed to model the correlation structure of variables. Drought data and a three month standardized precipitation index in six stations of Tehran were employed. It is illustrated how to fit a model and compare different copula families to find the most appropriate copula function for the data. Next, by using the best selected copula function, the probabilistic behavior of drought from the severity–duration aspect was modeled based on the observations. The results show the relative closeness of frequencies of drought duration-severity in these stations, so that they can be presented for the province. In addition, the data were also analyzed based on the fitted model and the drought thresholds. That would make the results be more applicable, especially in bringing about the possibility of defining drought scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Copula function
  • Drought return period
  • Drought severity-duration