اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

نویسندگان

چکیده

آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت (CRS) بعنوان یک روش سریع در تعیین خصوصیات تحکیم پذیری خاکها مورد استفاده قرار میگیرد. معمولاً معیار انتخاب نرخ کرنش بر اساس فشار آب منفذی نسبی، یعنی نسبت فشار آب منفذی در کف نمونه به تنش کل وارد بر نمونه می‌باشد. در این تحقیق برای بررسی اثر سرعت فشردگی بر نحوه تغییرات فشار آب منفذی نسبی، چهار نوع خاک رسی با خصوصیات خمیرائی متفاوت تحت نرخهای مختلف کرنش بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایشها نشان داد که الگوی تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با کرنش ثابت تابعی از شرایط حاکم بر رژیم جریان زهکشی بوده و بر حسب نوع جریان (دارسی و یا غیر دارسی) دارای دو روند مختلف می‌باشد. همچنین نتایج آزمایشهای صورت گرفته بر روی انواع خاکهای رسی نشان داد که خصوصیات خمیرایی خاک تاثیر قابل توجهی بر روند تغییرات فشار آب منفذی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Strain Rate on Variation of Pore Water Presser in CRS Consolidation Test

نویسندگان [English]

  • H Ahmadi
  • H. Rahimi
  • A. Soroosh
  • A. H. hoorfar
چکیده [English]

Constant Rate of Strain (CRS) consolidation is a rapid test method used for determination of compressibility of clayey soils. In a CRS test, the appropriate strain rate is selected based on pore water pressure ratio, i.e. the ratio of pore pressure to total stress. In the present study, to investigate the effect of strain rate on variation of relative pore water pressure, four different clay samples of different plasticity were tested in CRS apparatus. The results of the experiments showed that the trend of variation of pore water pressure is dependent on the drained water flow regime which may be either Darcy or non-Darcy. The results also indicated that the plasticity of the clay has no considerable effect on the variation of the pore water pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • CRS consolidation
  • Flow rule
  • Plasticity
  • Relative pore pressure