تأثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)

نویسندگان

چکیده

یکنواختی و همگنی ذرات خاک از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار و ویژگی‌های طیفی خاک می‌باشد. درجه یکنواختی خاک با انحراف معیار هندسی ذرات خاک (g?: Geometric standard deviation of soil particles) سنجیده می شود. در این تحقیق که هدف آن مطالعه اثر g? بر بازتاب طیفی سطح خاک (با بررسی میانگین هندسی قطر ذرات (Geometric mean particle diameter or GMPD :dg) و آهک خاک) می باشد، از اطلاعات ماهواره IRS-P6 سنجنده LISS-III در 17 شهریورماه 1386 استفاده گردید. پس از دریافت و اصلاح داده‌های خام ماهواره‌ای، تصحیحات لازم بر روی آن انجام و پردازش‌هایی شامل: شاخص گیاهی نرمال شده، تجزیه مؤلفه اصلی، فاصله اقلیدسی از خط خاک و طبقه بندی نظارت نشده نیز انجام گرفت. در نهایت با استفاده از روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده تصادفی و بر اساس تصویر رنگی کاذب و واحدهای همگن رنگی در تصویر اصلی منطقه و اطلاعات کمکی، 95 نقطه تعیین و از عمق 5-0 سانتی‌متری سطح خاک نمونه‌برداری انجام گردید. سپس مقادیر آهک، dg و g? برای هر نمونه محاسبه گردید. با استفاده از g? محاسبه شده، کل نمونه‌ها به دو گروه: 10 >g? (خاک نسبتاً همگن) و 10 ? g? (خاک نسبتاً غیرهمگن) تقسیم شده و سپس روابط همبستگی داده‌های خاک و بازتاب‌های طیفی در این دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص گردید که در گروه اول که شامل خاک‌های نسبتاً همگون بوده‌اند، میانگین هندسی قطر ذرات و آهک خاک دارای روابط همبستگی قوی و بارزتری با اطلاعات ماهواره‌ای بوده، در حالی که در گروه دوم که شامل خاک‌های ناهمگون از نظر g? بودند، دارای روابط همبستگی ضعیف‌تری با اطلاعات دورسنجی شده بوده‌اند. بنابراین مشخص گردید که انحراف معیار هندسی ذرات خاک (g?)، دارای اثر بارز و غالبی بر بازتاب طیفی از سطح خاک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Geometric Standard Deviation of Soil Particles (?g) over Spectral Reflectance of Soil Surface (Case study: Pol-e-Dokhtar, the Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Majid Danesh
  • Hoseinali Bahrami
  • S. K. Alavipanah
  • A. A. Noroozi
چکیده [English]

Homogeneity and uniformity of soil particles is a most potent factor which affects soil spectral signatures. Geometric standard deviation of soil particles (?g) exhibits the homogeneity of soil components. This study presents the influence of ?g on spectral studying of soil geometric mean particle diameter as well as lime. The study was conducted in Pol-e-Dokhtar using the data set of LISSIII-P6 , September 7th 2007. Subsequent to satellite data preprocessing, some such processes as: Normalized Difference Vegetation Index, Principal Component Analysis, Soil Line Euclidean Distance and Unsupervised Classification were carried out on the acquired data. By stratified randomized sampling method and according to the false color composite as well as photomorphic units of the main image of the study area, 95 sample points were eventually selected and samples collected from 0-5cm of soil surface. Geometric standard deviation (?g), geometric mean particle diameter (dg) and lime (CaCO3) were later determined for each soil sample in the lab. Samples were accordingly divided into two parts on the basis of the computed geometric standard deviation: the first, ?g <10 (homogeneous soil samples) and the second, ?g ?10 (heterogeneous soil samples). Subsequently via correlation operations in SPSS for both groups, it was expressly displayed that for the first group (?g <10), dg and lime were very forcefully and explicitly correlated with the remotely sensed data, in comparison with the second group (?g ?10). Hence, the geometric standard deviation of soil particles (?g) in the study region can powerfully impress soil spectral reflectance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric mean particle diameter
  • Geometric standard deviation
  • homogeneity
  • remote sensing
  • Soil lime