بررسی اثرات ازتوباکترکروکوکوم و قارچ میکوریزی در سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتوباکتر کروکوکوم و قارچ میکوریزی گلوموس اینترارادیسز و فسفر بر پاسخ های ذرت علوفه ای در یک آزمایش فاکتوریل وطرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی اراک درسال 84 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند در شرایط این آزمایش قارچ میکوریزی سبب افزایش میزان جذب فسفر، کلنیزاسیون ریشه شد. همچنین ازتوباکتر سبب افزایش میزان جذب نیتروژن گردید. سطوح مختلف فسفر سبب افزایش غلظت فسفر و کاهش غلظت پتاسیم در اندام های هوایی، افزایش میزان جذب فسفر و کاهش کلنیزاسیون ریشه به نحو معنی دار شد. اثرات سینرژیستی کاربرد همزمان قارچ میکوریزی و ازتوباکتر نیز سبب افزایش میزان جذب فسفر و نیتروژن و کاهش کلنیزاسیون ریشه شد. کاربرد قارچ میکوریزی به همراه مصرف100 کیلو گرم فسفر در هکتار بیشترین تأثیر را بر غلظت عناصر فسفر و نیتروژن و میزان جذب فسفر و نیتروژن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Azotobacter chroococcum and Mycorrhizal Fungus along with Different Levels of Phosphorus on Qualitative and Morphological Characteristics of Forage Maize (KSC 704)

نویسندگان [English]

  • M. Amirabadi
  • M. R. Ardakani
  • F. Rejali
  • Mohsen Borji
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the application of Azotobacter chroococcum inoculants and mycorrhizal fungi Glomus intraradices as well as phosphorus on responses of forage maize in a factorial experiment in completely randomized block design with three replications the study was conducted in Research Station Research Center of Agriculture of Arak in 2004. Under the experimental conditions mycorrhizal fungi caused an increased amount of P uptake, as well as root colonization . Azotobacter caused an increased amount of N uptake too. The different levels of phosphorus caused increased P concentration while decreasing the K and Ca concentration in shoot tissues, increased the amount of P uptake and significantly decreased root colonization. The synergic effects of concurrent application of mycorrhiza, fungus, and Azotobacter cause increased N and P uptake while decreasing root colonization. Application of mycorrhiza along with the third level of phosphorus (100 kg/ha) had the highest effect on P and N concentration and also on the amount of N and P uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter chroococcum
  • forage maize
  • morphological characteristics
  • Mycorrhizal fungus
  • nutrient uptake