بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب

نویسندگان

چکیده

مطالعه لایسیمتری بر اساس این فرضیه که عمق خاک قابل استفاده جهت جذب رطوبت محدود به عمق ریشه گیاه نمی شود، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری و در سه تکرار بر روی گیاه سویا انجام شد. درتیمار شاهد55%MAD= و مقدار آبیاری در حد جبران کمبود رطوبتی خاک، درتیمار تنش مقدار آبیاری برابر تیمار شاهد ولی 65%MAD= و در تیمارآبیاری مازاد با وجود 65%MAD= مقدار آبیاری 30% مازاد برمقدار لازم جهت جبران کمبود رطویتی خاک تعیین شد. تیمار تنش به دلیل درصد تخلیه بیشتر رطوبتی دچار تنش کم آبی شده و عملکرد آن کمتر از تیمار شاهد، اما تیمار آبیاری مازاد، با وجود به تعویق افتادن دورآبیاری، اثر تنش کم آبی در گیاه مشاهده نشده و عملکردمشابه با تیمار شاهد داشت ولی راندمان آبیاری 2/11% بیشترمی باشد. این مساله تاثیر وجود ذخیره رطوبتی در زیر منطقه ریشه را در تامین نیاز آبی گیاه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Plant Water Uptake from Deep Percolation Losses and Reevaluation of Actual Irrigation Application Efficiency

نویسندگان [English]

  • M. Roostaei
  • M. Parsi nejad
  • A. M. Liaghat

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • lysimeter
  • Moisture Allowed Depletion (MAD)
  • soybean
  • water stress