اثربخشی زراعی سنگ فسفات آسفوردی جزئی اسیدی شده بر روی گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیر آهکی

نویسندگان

چکیده

برای افزایش اثربخشی زراعی نسبی سنگ فسفات آسفوردی یزد، این سنگ فسفات به میزان صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد اسیدی گردید و با کود استاندارد(سوپرفسفات تریپل) در حضور تیمار شاهد در دو سطح 50 و 100 میلی‌گرم فسفر در کیلوگرم و کشت گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیرآهکی مقایسه شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه به اجرا درآمد. فاکتورها شامل میزان اسیدی شدن سنگ فسفات، میزان فسفر اضافه شده و نوع خاک بود. نتایج نشان داد که با افزایش میزان اسیدی نمودن، اثربخشی نسبی بر اساس وزن خشک اندام‌های هوایی و جذب فسفر کل اندام‌های هوایی افزایش معنی‌داری یافت (001/0P<). در استفاده مستقیم(بدون اسیدی نمودن سنگ فسفات) میزان اثربخشی نسبی بسیار کم و بر اساس وزن خشک اندام‌های هوایی و جذب فسفر کل اندام های هوایی به ترتیب 8/0 و 8/1 درصد بود. در 100 درصد اسیدی نمودن( معادل سوپرفسفات ساده) میزان وزن خشک نسبی و جذب فسفر نسبی اندام‌های هوایی به ترتیب 7/75 و 5/67 درصد بودند که نشان داد وزن خشک و جذب فسفر اندام‌های هوایی نسبت به کود استاندارد سوپرفسفات تریپل کم بود اما نسبت به استفاده مستقیم سنگ فسفات بسیار زیاد بوده و تفاوت معنی‌داری با هم داشتند (001/0P<). میزان وزن خشک نسبی اندام‌های هوایی در خاک آهکی(با اکسید آهن آزاد کم) به صورت معنی‌داری از خاک غیر آهکی (با اکسید آهن آزاد زیاد) بیشتر بود (001/0 P<). همچنین میزان وزن خشک نسبی و جذب فسفر نسبی اندام‌های هوایی در سطح 100 میلی گرم فسفر در کیلوگرم نسبت به 50 میلی گرم فسفر در کیلوگرم به صورت معنی‌داری بیشتر بود ) 001/0 P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agronomic Effectiveness of Partially Acidulated Asfordi Phosphate Rock on Canola in two Calcareous and Non-calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • Abdollatif gholizadeh
  • Shirmohammad Moezardalan
  • Mohammad Mehdi Tehrani
  • Hosein Mirseiedhoseini
  • N. Karimian
چکیده [English]

Yazd Asfordi phosphate rock (PR) was partially acidulated at five levels (0, 40, 60, 80, 100%) for increasing the Relative Agronomic Effectiveness (RAE) of canola (Brassica Napus L.), var. RGS in two calcareous and non-calcareous soils. The Partially Acidulated Phosphate Rock (PAPR) was compared vs. the standard fertilizer (triple superphosphate) in two levels (50 and 100 mg P/kg). This study was carried out in greenhouse as a factorial experiment in a completely randomized design, and replicated three times. Results indicated that the relative effectiveness of fertilizers as based on dry mater (DM) and phosphorous (P) uptake significantly (p<0.001) increased with an increase in acidity level. In 0% application of acidulated PR, the relative effectiveness based on DM and P uptake was very low (0.8 and 1.8% respectively). In 100% acidulated PR (in match with single superphosphate) the relative DR and P uptake were 75.7 and 67.5% respectively indicating that DR and P uptake amounts were low as against standard fertilizer application but very high against no PR application, the difference being significant. The relative DM yield in calcareous soil (with low free Fe2O3) was significantly higher than that in non-calcareous soil (with high free Fe2O3). Also, the relative DR yield and P uptake at 100 mg P/kg was significantly higher than that in 50 mg P/kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Direct application
  • Partial acidulation
  • phosphate rock
  • Relative effectiveness