جداسازی، غربالگری،شناسایی نسبی و تعیین تحمل به تنش شوری و خشکی جدایه های برترباکتری های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) درختان پسته

نویسندگان

چکیده

به منظور جداسازی و غربالگری باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه پسته، تعداد 30 نمونه خاک به طور مرکب از ناحیه ریزوسفر درختان پسته استان کرمان تهیه و300 جدایه از این نمونه خاکها انتخاب و جداسازی گردید. جدایه ها از نظر میزان تحمل به شوری در سطوح 100، 200 ، 400 و 600 میلی مولار مخلوطی از کلریدهای سدیم،کلسیم و منیزیم (EC معادل سطوح فوق به ترتیب 35/12، 24، 2/46 و dS/m 3/64 می باشد) با SARبرابر 13 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 104 جدایه از سطوح مختلف شوری به نحوی انتخاب شد که سرعت رشد آنها متوسط به بالا و از نظر خصوصیات ظاهری کلنی نیز اختلاف و تنوع کافی را داشته باشند. جدایه ها از نظر ویژگی های مهم محرک رشدی گیاه شامل توان حل کنندگی فسفات های نامحلول معدنی و آلی و توان تولید سیدروفور، IAA و Acc - دآمیناز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جدایه های برتر که حداقل دارای یکی از صفات فوق در حد قابل قبول بودند از نظر میزان تحمل به خشکی با استفاده از PEG-6000مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیش از 80 درصد جدایه ها توانستند در سطح شوری 600میلی مولار رشد کنند و 25 درصد جدایه ها در گروه بسیار متحمل قرار گرفتند. از 104 جدایه مورد ارزیابی برای صفات محرک رشدی ، 80 درصد حداقل دارای یکی از صفات PGPRs بودند. 46 درصد از جدایه ها مولد سیدروفور، 47 درصد مولد IAA، 33 درصد دارای توان حل کنندگی فسفات های نامحلول و 22 درصد قادر به تولید آنزیم ACC – دآمیناز بودند که از بین آنها 11 جدایه به عنوان جدایه های نهایی برتر انتخاب گردیدند. استفاده از محیطNB حاوی سطوح 13/202 ، 75/295 ، 38/428 و 80/548 گرم پلی اتیلن گلیکول به ازاء هر کیلوگرم محیط NB مایع که به ترتیب معادل پتانسیل های آبی 5- ، 10- ، 20- و 30-بار می باشند باعث کاهش معنی دار میزان رشد جدایه های انتخابی گردید، اما از 11 جدایه فقط یک جدایه در 20- بار و سه جدایه در 30- بار قادر به رشد نبودند. جدایه های برتر انتخابی از نظر خصوصیات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مورد مطالعه و شناسایی اولیه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation, Screening, Identification, and Salinity and Drought Stress Tolerance of Selected Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) of Pistachio (Pistacia vera). Trees

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sarcheshmepour
 • Gholamreza Savaghebi
 • Nahid Saleh Rastin
 • Hoseinali Alikhani
 • Ahmad Pourbabaei
چکیده [English]

Three hundred isolates from rhizosphere of pistachio (Pistacia vera) trees of Kerman province were isolated. Isolates were examined for salinity tolerance at 0, 100, 200, 400 and 600 mM concentration of sodium, calcium and magnesium chloride salts (SAR=13). One hundred and four bacterial isolates were initially selected based on their salinity tolerance and morphological diversities. They were then screened for their Plant Growth Promoting (PGP) characteristics as phosphate solubilization, utilization of ACC as sole nitrogen source, as well as production of siderophore and indoleacetic acid (IAA)-like substances. Eleven isolates with strong tendency for one or more PGPR traits were exposed to stimulated drought stress by adding polyethylene glycol 6,000 (PEG-6,000) to the NB medium. The concentrations of PEG were 0, 202.13, 295.75, 428.38 and 548.80 gr PEG/kgNB media, respectively equal of 0, -5, -10, -20 and -30 bar. Of the 300 isolates, more than 80% were able to grow at 600 mM of salinity level. Of the 104 isolates, about 80% showed tendencies for one or more of the PGPR traits tested, 46% were able to produce siderophore, 47% produced IAA, 33% solubilized nonsoluble phosphates, and 22% produced ACC-deaminase. Polyethylene glycol reduced growth significantly (measured as optical density (OD600nm)), but only one isolate at -20 and two isolates at -30 bar were not able to grow. The isolates were morphologically, biochemically and physiologically tested for partial identification.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ACC- deaminase
 • drought and salinity stress
 • IAA
 • PGPR bacteria
 • Pistachio
 • Siderophore