واکاوی مشکلات تشکلهای آببران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکههای تجن، مغان و ورامین

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مشکلات تشکلهای آببران در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری بررسی شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن 2500 نفر از کشاورزان عضو تشکلهای آببران شبکههای ورامین، تجن و مغان بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 192 نفر تعیین گردید اما برای کاهش خطای تحقیق، این میزان به 262 نفر افزایش یافت. برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامهای بود که اعتبار آن با استفاده از کرونباخ- آلفا (721/0) محاسبه شد. دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار 11.5SPSSwin تجزیه و تحلیل گردید. یافتهها نشان داد بین متغیرهای مساحت زمین زراعی، تعداد قطعات مزرعه، مساحت زمینهای کشتنشده، تعداد افراد همگروه، ادراک پاسخگویان نسبت به موفقیت تشکل آببران، میزان مشارکت در فعالیتهای شبکه، مشکلات مدیریتی شبکه، تأثیر شبکه بر بهبود مدیریت آبیاری و اقتصاد خانوار با متغیر ادراک پاسخگویان نسبت به مشکلات آببران در فرآیند انتقال مدیریت رابطه مثبت و معنیدار و بین متغیر مدت عضویت در تشکل آببران با متغیر ادراک پاسخگویان نسبت به مشکلات تشکل آببران در فرآیند انتقال مدیریت رابطه منفی و معنیدار در سطح 01/0 مشاهده شد. مشکلات با استفاده از تحلیل عاملی دستهبندی شدهاند که عبارتند از مشکلات مربوط به عدم حمایت دولت از طرح، رضایتبخش نبودن نتایج طرح تاکنون، نفوذ گروههای پرقدرت، عدم تناسب طرح با منطقه و بیاعتمادی به وعدههای دولتی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems Analysis of Water User Associations (WUAs) in the Irrigation Management Transfer (IMT) Process; the Case of: Tajan, Varamin and Moghan Water User Associations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Omid
  • Gholam Hasan Skandari
  • Hosein Sha'banali Fami
  • Morteza Akbari
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the problems of Water User Associations (WUAs) in the Irrigation Management Transfer (IMT) process. The study is based upon a descriptive-correlational research method. The statistical population of the study consisted of 2500 farmers in WUAs. A sample of 262 farmers was selected using “Random Sampling” method. Data were collected through questionnaire, the validity (face and content) of which was obtained by a panel of faculty members of the University of Tehran and some experts of the Ministry of Jihade Agriculture. The reliability of the questionnaire was ascertained through Cronbach's Alpha test (?=.721). SPSSWin11.5 Software was used for data analyzing, while factor analysis and correlation coefficient were the methods employed in the research. The results indicated that such problems of: farm area, uncultivated farm area, participation degree and perceptions concerning WUAs' success are of significant relationships. The results of factor analysis indicated that the majority of problems arise from a dissatisfaction with the outcomes, inappropriateness of the project with the project area, lack of confidence in government and lack of support on the part of the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analyses
  • Farmers' Participation
  • Irrigation management transfer
  • Problems
  • Water User Association (WUA)