تأثیر کود مرغی بر ویژگی های جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی از خاک‌های آهکی استان همدان

نویسندگان

چکیده

تحرک و قابلیت استفاده فسفر در خاک تحت تاثیر ویژگیهای جذب فسفر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کود مرغی بر پارامترهای هم دماهای جذب و نیاز استاندارد فسفر بود. ده نمونه خاک آهکی با 5/1 در صد کود مرغی و بدون کود مرغی به مدت 5 ماه در رطوبت ظرفیت مزرعه در دمای oC1±25در انکوباتور قرار گرفتند. ویژگی های جذب این نمونه ها به وسیله هم دماهای معمول و هم با روش تک نقطه ای تعیین شدند. نتایج نشان داد در اثر کاربرد کود مرغی میانگین فسفر قابل استفاده خاکها به روش اولسن 5/58 درصد افزایش یافت. داده های جذب فسفر در تمام نمونه ها به وسیله معادله های فروندلیچ و خطی توصیف شدند. ثابتهای همدماهای جذب در خاکهای تیمار شده کمتر از خاکهای تیمار نشده بود. میانگین ضریب توزیع و n معادله فروندلیچ در خاکهای کود داده شده به ترتیب 4/72 و 6/63 در صد کاهش یافت. میانگین ظرفیت بافری (شیب معادله خطی) 9/12 درصد کاهش یافت. میانگین فسفر به آسانی قابل استفاده (عرض از مبدا معادله خطی) و غلظت تعادلی فسفر به ترتیب 4/34 و 132 در صدافزایش یافت. نیاز استاندارد فسفر در خاکهای تیمار شده با کود مرغی کمتر از خاکهای تیمار نشده بود. میانگین شاخص تک نقطه ای جذب 11 در صد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد چنانچه مدیریت صحیح در مصرف کود اعمال نگردد احتمالا خطری برای آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Poultry Manure on Sorption Characteristics and Standard Phosphorus Requirement in Some Calcareous Soils of Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Khorshid
  • Alireza Hoseinpour
  • Shahin Oustan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous soils
  • Phosphorus
  • Poultry manure
  • Sorption characteristics
  • Standard requirement