بررسی کاربرد پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظیم کننده های اسمزی ذرت KoSc704

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و دو تنظیم کننده اسمزی کربوهیدرات و پرولین در ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال 1386 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار اصلی طرح شامل دو نوع آب W1= آبیاری با آب معمولی و W2= آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهر زابل در کل دوره رشد ذرت و تیمار فرعی شامل 5 سطح کودی: F1= شاهد (عدم استفاده ازکودهای دامی و شیمیایی)، F2= استفاده از کود دامی به میزان توصیه شده، F3= استفاده از نصف کود دامی توصیه شده، F4= استفاده از کودهای شیمیاییK، PوN به میزان توصیه شده و F5= استفاده از نصف کودهای شیمیاییK، PوN توصیه شده، بودند. نتایج نشان داد استفاده از پساب بصورت معنی داری سبب افزایش عملکرد دانه ذرت نسبت به آبیاری با آب معمولی می شود. تیمار پساب تاثیر مثبت و معنی داری بر کلیه اجزاء عملکرد دانه داشت، اما بیشترین تاثیر آن مربوط به وزن هزار دانه بود. در بین تیمارهای کودی، تیمار F4 بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد و کلیه اجزاء عملکرد دانه دارا بود. در مقایسه با آب معمولی، تیمار پساب سبب افزایش غلظت دو تنظیم کننده اسمزی کربوهیدرات و پرولین در بافت سبز برگها شد و این افزایش در مورد پرولین بیشتر از کربوهیدرات بود. در بین تیمارهای کودی، تیمار F4 بیشترین تاثیر را بر بالا بردن غلظت این دو ترکیب برعهده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Zabol Treated Domestic Wastewater with Manure and Chemical Fertilizer on Grain Yield, Yield Components and Osmotic Adjustment in Corn KoSc704

نویسندگان [English]

  • Yaser Smaeilian
  • Mostafa Heydari
  • Ahmad Ghanbari
چکیده [English]

To study the effects of Zabol wastewater treated with two kinds of fertilizer (manure and chemical fertilizer) application vs use of ordinary water on grain yield and yield components in corn (KoSc704) a field experiment was conducted at the University of Zabol, Iran during 2007 growing season. The statistical plan selected was a split plot one of three replications. The treatments were comprised of two kinds of irrigation water (W1= well drawn water, and W2= domestic wastewater) as main plots and five levels of fertilizer (F1=control, F2= manure: 30 tons.ha-1, F3= manure: 15 tons.ha-1, F4= NPK: 350, 200 and 100 kgha-1 and F5=NPK: 175, 100 and 50 kgha-1) as sub plots. Results indicated that irrigation with wastewater significantly increased grain yield of corn as compared with use of ordinary (normal) water. Also it was shown that wastewater had positive significant influence on grain yield and on all yield components with the most effect on 1000-seed weight. Among the fertilizer treatments, F4, in all situations, exerted the most effect on the grain yield and yield components increasing them. Application of wastewater had a significant effect on two osmotic components (proline and carbohydrate) increasing their contents in green leaf tissue. Among the fertilizer treatments, F4 positively affected the contents of these two components the most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Fertilizer
  • Corn
  • Grain yield
  • Manure
  • Osmotic adjustment
  • Treated Wastewater