تعیین فسفر قابل استفاده با روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن و مقایسه آن با روش‌های شیمیایی

نویسندگان

چکیده

روش های گیرنده یون نظیر نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن می تواند به صورت ممتد فسفر را از محلول خاک جذب کند. در این روش مکانیزم عصاره گیری فسفر احتمالا شبیه مکانیزم جذب فسفر به وسیله گیاه است. هدف این پژوهش مقایسه روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن با روشهای اولسن، بری 2، مهلیچ 2 و بیکربنات - آمونیوم دی تی پی ای در تعیین فسفر قابل استفاده گیاه یونجه بود. فسفر قابل استفاده در 15 نمونه خاک به روشهای ذکر شده تعیین شد. کشت گلدانی در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل شامل 15 نمونه خاک و دو سطح صفر و 200 میلی گرم فسفر در کیلوگرم خاک انجام و گیاهان یونجه(Medicago sativa) در سه چین برداشت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مقدار فسفر استخراج شده به روش نوارهای کاغذی با فسفر استخراج شده با سایر روشهای شیمیایی هم بستگی معنی داری (05/0p<) داشت. نتایج مطالعات هم بستگی نشان داد که درچین اول، شاخص جذب با فسفر عصاره گیری شده با روش نوارهای کاغذی و سایر عصاره گیرها هم بستگی معنی داری نداشت. در چین دوم و سوم شاخص جذب و دیگر شاخصهای گیاه با فسفر استخراج شده با روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن شبیه چند عصاره گیر دیگر به جز روش بری 2 هم بستگی معنی داری(05/0p<) داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که روش نوارهای کاغذی کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن می تواند شبیه تعدادی از روشهای شیمیایی دیگر جهت تعیین فسفر قابل استفاده گیاه یونجه به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Available Phosphorus Determination through Iron Oxide Impregnated Strip Papers' and the Comparison with Conventional Chemical Methods

نویسندگان [English]

  • Alireza Hoseinpour
  • Mohammad Hasan Salehi
چکیده [English]

Such ion-sink methods as FeO coated strips, (Pi), can adsorb and collect P from soil solution. Ion sink methods function similar to plant-root surface, adsorbing available P ions from the P pool in the soil. The objective of this study was to compare Pi test with Olsen, AB-DTPA, Bray 2 and Mehlich 2 methods to estimate the availability of soil P in alfalfa (Medicago sativa). Available P was detrmined through the above methods in 15 soil samples. Pot experiment was carried out in a randomized block design of two P levels (0 and 200 mg kg-1) plants being harvested in 3 cutting stages. The results indicated that the amount of P extracted through Pi method was significantly correlated with that in other chemical extractant methods. The results obtained from pot experiment revealed that in the first cutting, P uptake was found not to be significantly correlated with P extracted through either Pi or other chemical methods. In the 2th and 3 th cutting¬s P uptake along with other plant indices were significantly correlated with P extracted through Pi method as well as through other chemical methods with Bray2 method being an exception. The results finally demonstrated showed that Pi method can be equally employed for estimating available P in alfalfa plant, as the other chemical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Available P.
  • chemical
  • extractants
  • papers
  • Strip