تولید مدل رقومی ارتفاع از تصاویرASTER وارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان

نویسندگان

چکیده

مدل رقومی ارتفاع(DEM) امروزه به عنوان ابزار موثری در مطالعات کمی زیست محیطی و مدیریت منابع اراضی برای استخراج داده های ارتفاعی به کار می رود. پیشرفت و توسعه سنجنده ها و ماهواره های منابع زمینی امکان تولید DEM از تصاویر ماهواره ای را فراهم کرده است. DEM های تولید شده از داده های مذکورنه تنها در تفسیر های دو بعدی بلکه در مطالعات سه بعدی سطح زمین نیز بکار برده می شوند. تصاویر سنجنده ASTER که یکی از سیستم های سنجنده قادر به اخذ و برداشت تصاویر سه بعدی(استریو) در امتداد یک مدار مشخص می باشد (بر خلاف سایر سنجنده ها که تصاویر سه بعدی را از دو مدار مجاور هم برداشت می کنند)، برای تولید DEM و ارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی برای این مطالعه انتخاب گردید. نرم افزارPCI Geomatica و مدل هندسی دقیق برای تولید DEM بکار برده شدند و از همبستگی مکانی بین داده ها ، بررسی نیمرخ های طولی و پارامتر های آماری برای بررسی دقت مکانی و ارتفاعی DEM تولید شده کمک گرفته شد .نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که با استفاده از تعداد مناسب نقاط کنترل زمینی و با توزیع یکنواخت می توان DEM با دقت 20 متر از این تصاویر تولید نمود. مقایسه نیمرخ های طولی نشان داد که DEM تولید شده در مناطق مسطح و بدون پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی پراکنده بیشترین دقت را دارد به طوری که میزان خطا کمتر از 10 متر می باشد ولی در نقاط با پوشش گیاهی متراکم، شیب های تند و دره های عمیق به علت وجود سایه میزان خطا افزایش می یابد. ارزیابی نتایج نشان داد که DEM تولید شده علاوه براین که برای تولید نقشه های مورد استفاده در مطالعات مدیریت اراضی نظیر شیب، جهت، طبقات ارتفاعی و تفکیک حوزه های آبخیز و واحد های فیزیوگرافی مناسب هستند، قابلیت استفاده در اصلاح اعوجاج تصاویر ماهواره و عکس های هوایی را نیز دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automated DEM Extraction from ASTER Images and its Accuracy Assessment in Eyvanekey, Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Ardavan Kamali
  • Fereidoon Sarmadian
  • Shahla Mahmoodi
چکیده [English]

Digital Elevation Model (DEM) is increasingly used these days as an effective tool to extract elevation data in quantitative environmental and land management studies. The improvement of sensors and land resource satellites has made it possible to generate DEM from remotely sensed data. DEMs which are produced from these data are applied not only in the two dimensional (2D) but also in the three dimensional (3D) interpretations of the earth surface. The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), which is designed to capture along-track stereo images, was selected in this study for DEM generation, and its accuracy assessed, to be applied in land management studies. PCI Geomatica software and Toutin rigorous model were applied for DEM generation. Using accurate and well-distributed ground control points, DEM with a RMSE (Root Mean Square Error) of about 20m was extracted from the data. Image profiles, spatial correlation and statistical parameters were used to assess both the planimetric and vertical accuracy of the produced DEM. Interpretation of the image profiles showed that the generated DEM is very accurate in nearly flat regions and on smooth slopes with either no or sparse vegetation. Errors were generally less than 10m in such areas. Errors increase in dense vegetation, steep slopes and deep valleys because of the shadows. An evaluation of the results showed that the extracted DEM can be successfully employed in land management studies especially in soil-landscape relationship and land evaluation for mapping such elevation parameters as slope, aspect, hypsometry and physiographic as well as catchments discrimination at medium scales of: 1:50000 and 1:100000. It would also be suitable for orthorectifying the satellite images and aerial photos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data
  • Digital images
  • Land
  • Stereo images
  • Topographic