قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت زهکشی زیرزمینی و توجه ویژه به آن در راستای کنترل سطح ایستابی، تحقیقات گسترده‌ای در تمام نقاط دنیا به منظور دستیابی به راه حل‌های جدید و اقتصادی‌تر خصوصاً در ارتباط با انواع لوله، مواد پوششی اطراف آنها و تکنیک‌های نصب و کارگذاری هر یک در حال اجرا می‌باشد. این تحقیق، به منظور بررسی قابلیت کاربرد پوسته برنج در زهکشی زیرزمینی به عنوان پوشش دور لوله صورت گرفته است و به این دلیل کارکرد آن با پوشش شن و ماسه مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور شبیه‌سازی شرایط طبیعی اراضی زهکشی شده در آزمایشگاه و آزمایش فیلتراسیون و آبگذری پوسته برنج، از یک مخزن آب و خاک با دیواره جانبی دو جداره که علاوه بر امکان تنظیم سطح ایستابی در ارتفاع مورد نظر، بخشی از یک ترانشه زهکشی را شبیه‌سازی می‌نماید، استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که پوسته برنج حتی در تراکم‌های زیاد نیز دارای هدایت هیدرولیکی بالایی است که این امر می‌تواند متضمن کارکرد هیدرولیکی پوشش پوسته برنج باشد. همچنین در مقایسه با پوشش شن و ماسه، پوشش پوسته برنج کارکرد فیلتری مناسبی داشته است. به علاوه، اگرچه دبی زهکش با پوشش پوسته برنج کمتر از زهکش با پوشش شن و ماسه است، لیکن به دلیل هزینه بالای تهیه و حمل و نقل شن و ماسه بویژه در مناطقی که منابع قرضه از محل پروژه فاصله زیادی دارند و از طرفی در این مناطق پوسته برنج به مقدار فراوان موجود است (مانند مناطق شمالی کشور)، استفاده از پوشش پوسته برنج قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Use of Rice Husk as Envelope in Subsurface Drainage

نویسندگان [English]

  • Kami Kaboosi
  • Abdolmajid Liaghat
  • Hasan Rahimi
چکیده [English]

Regarding the role and importance of subsurface drainage in water table control, many studies have been made throughout the world to find out new techniques and more economical solutions, especially as related to different pipe envelope material and their installations. This research was conducted to investigate the use of rice husk, as drain envelope material, in drainage installations. In addition, it was also compared with the standard gravel envelope material. Therefore, some such physical and hydraulic properties of rice husk as bulk density, void ratio, gradation curve and hydraulic conductivity were needed to be assessed. Also, a 2-side wall physical model that simulated a part of drain trench (enabling water table control) was used to simulate land drainage in the laboratory and as well to test for the filtration and water conductivity of rice husk envelope. This experiment was carried out in two soils which definitely require envelope material as base on standard methods. The results in this study showed that the hydraulic conductivity of rice husk even in its compact form is more than necessary to guarantee the hydraulic function of rice husk envelope. Also, rice husk envelopes have possess the appropriate filtering function as compared to mineral envelope. Discharge rate of drain through rice husk envelope is however, lower than that in gravel envelope, but because of more cost involved in mineral envelope, the use of rice husk as envelope is reasonable and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drain
  • Drain filter
  • Envelope
  • Gravel
  • Rice Husk