نویسنده = کیومرث روشنگر
ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 341-351

10.22059/ijswr.2018.231028.667658

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ جلال شیری؛ مهدی ماجدی اصل