بررسی کارایی مالچ پلیمری و مالچ با پایه گیاهی بر کاهش هدر رفت خاک در اراضی مستعد فرسایش بادی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز

چکیده

فرسایش بادی معضلی است که در سال‌های اخیر بسیاری از نقاط ایران به‌ویژه استان خوزستان را درگیر نموده است که وقوع پدیده گردوغبار و حرکت ریز گردها از پیامدهای آن محسوب می‌شود. با عنایت به آثار محیطی مالچ‌های نفتی، کاربرد مالچ‌های پلیمری و گیاهی به‌منظور کاهش آثار زیست‌محیطی این‌گونه ترکیبات و حل معضل هدر رفت خاک در اراضی مستعد فرسایش در استان خوزستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق از دو نوع مالچ پلیمری و مالچ با پایه گیاهی، به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک، در چهار سطح صفر، 15%، 30% و 60% بر روی سه نوع خاک برداشت‌شده از کانون‌های فرسایش بادی استان اعمال شد. تأثیر مالچ‌های موردبررسی بر کاهش هدر رفت خاک در دستگاه تونل باد در سرعت‌های 8، 10 و 13 متر بر ثانیه موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری نشان داد که خاک‌های تیمار شده با هر دو نوع مالچ، اختلاف معنی‌داری با خاک شاهد در کاهش هدر رفت خاک‌دارند. از سویی نتایج نشان داد که دو نوع مالچ موردبررسی ازنظر تأثیر بر میزان کاهش هدر رفت خاک، اختلاف معنی‌داری باهم ندارد اما غلظت‌های مختلف مالچ‌های استفاده‌شده در سطح یک درصد باهم دارای اختلاف معنی‌داری هستند. نتایج بررسی تأثیر مالچ پلیمری و مالچ با پایه گیاهی نشان داد که کاربرد مالچ پلیمری به‌خوبی می‌تواند میزان هدر رفت خاک را در سرعت‌های 8، 10 و 13 متر بر ثانیه در خاک‌های موردبررسی کاهش دهد. همچنین کاربرد مالچ با پایه گیاهی میزان هدر رفت خاک را در سرعت‌های ذکرشده در دو خاک زراعی الوان و هویزه به‌خوبی کاهش داد اما در خاک ماسه‌بادی بروایه این مالچ قادر به ایجاد تأثیری مثبت بر کاهش هدر رفت خاک در غلظت‌های پایین (15% و 30%) نبود که امر را می‌توان به متفاوت بودن اندازه توزیع ذرات خاک، میزان مواد آلی و نوع یون‌های موجود در خاک‌ها مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Performance polymer and plant mulch to reduce soil loss in areas prone to wind erosion in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mandana Shahnavaz 1
  • Mehdi Nourzadeh Haddad 2
  • Ali Gholami 3
  • Ibrahim Panahpoor 3
1 Islamic Azad University of Ahvaz
2 assistant professor, Agricultural Department, Payame Noor University
3 Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Wind erosion is problem in recent years has affected many parts of the Iran. Due to the harmful effects of petroleum mulch, polymer and plant mulch is particular importance to reduce the environmental impact of these compounds and solve the problem of soil loss in erosion-prone land. In this study, two types of polymer and plant mulch as soil stabilizer were used in four levels 0, 15%, 30% and 60% on three types of soil from wind erosion sites in Khuzestan. Effect of mulch to reduce soil loss in the wind tunnel at speeds of 8, 10, 13 m/s were examined. The results of experiments were examined with SPSS software performed factorial experiment in a randomized complete block design and Duncan. Statistical analysis showed that the soil treated with both mulch, significantly different from the control soil to reduce soil loss. It also shows that between two types of mulch in terms of impact on the reduction of soil loss is not significant difference, But the mulches used in various concentrations are significantly different from the one percent level. Results Effect of polymer and plants mulch (both liquid) showed that the use of polymer mulch could well be Decrease the soil loss at speeds of 8, 10 and 13 m/s. Also, mulch plants, reduced the soil loss in the Agricultural soil Abdolkhan area and Hoveyzeh area. But in the land of sand Borvayeh area, this mulch, Had not a positive impact on reducing soil loss in low concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind Erosion
  • polymer mulch
  • mulch plants
  • Soil loss
Abbasi, N. Movahedan, M. And Keramati Toroghi, M. (2010). The effects of chemical polymer on physical and mechanical properties of soils. Agricultural Engineering Research Institute, 89: 599. 64
Behera. B, Mohanty S.K, Behura A.K.(2007). Effect of Mulches on Production Potential, Economics and Soil Fertility Status of Maize + Pigeonpea Intercropping under Rainfed Conditions of Eastern Ghats, Orissa. Indian Journal of Dryland Agricultural Research and Development. 22(1):37-40
Ben Asher, J. Genis, A. and Vulfson, L.( 2010). The effect of PAM (Polyacrilamid) on wind-blown sand abrasion injury and production of vegetables,In: 3rd WSEAS International Conference on Natural Hazards, November 3-5, Faro, Portugal.
Dong, Z. Wang, L. and Zhao, S.( 2008). A potential compound for sand fixation synthesized from the effluent of pulp and paper mills Journal of Arid Environments. Volume 72, Issue 7, p: 1388–1393
Green V.S. and Stott D.E.(1999), Polyacrylamide: A Review of the Use, Effectiveness and Cost of a Soil Erosion Control Amendment. 10th International Soil Conservation Organization Meeting, Purdue University and the USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory, 384-389[A1] 
Han, Z. Wang, T. Dong, Z. Hu, Y. and Yao, Z(2007). Chemical stabilization of mobile dunefields along a highway in the Taklimakan Desert of China, Journal of Arid Environments, 68: 2. 260-270.
khoman, A. (2013). Evaluation of damage caused by dust in the agricultural sector (Case Study: Khuzestan). Proceedings of the Conference of dust, monitoring, effects and coping strategies.organization Geological Survey of Iran,Tehran. (In Farsi).
Lu J.H. Wu L. and Letey J(2002). Effects of Soil and Water Properties on Anionic Polyacrylamide Sorption, Soil Science of American Journal. 66, 578-584.
Mohammad Khan, Sh.(2014). Reviewing the performance of mulch F2SR-231 polymer to stabilize sand dunes. In: The Third National Conference of Wind Erosion and Dust Storms,Yazd, Iran (In Farsi).
Movahedan,M, Abbasi, N and Keramati,M.(2014). Study of The effect poly vinyl acetate on dry aggregate stability. Journal of Soil Science (Soil and Water),Karaj,Iran. Number 1 Volume 27 Page: 71-83(In Farsi).
National Project Management dust.(2010). EPA Tehran.Iran. National Secretariat of dust
Nohegar,a. Abbaszadeh,f. AKBARIAN,m. Hatami Gourband, h. 2011. Reviews performance polymer polylattice in soil protection against wind erosion. Journal of environmental degradation,Hormozgan,Iran- No. 3. p:5-15(in farsi)
Pradhan, G. and John D.(2009). Erosion wear behaviour of bio-waste reinforced polymer composites. B.Sc. Thesis, National Institute of Technology Rourkela, India, 53p.
Rabiee, A(2010). Acrylamide-Based Anionic Polyelectrolytes and their Applications: A Survey, Journal of Vinyl and Additive Technology, Volume 16, Issue 2,p: 111-119
Rubaie, A. Gilani, M Jamshidi, E.(2012). Preparation of anionic electrolytes based on acrylamide as a soil stabilizer. Journal of Polymer Science And Technology,Tehran,Iran. 24. (4). Page: 291-300 (In Farsi).[A2] 
Sadeghi, z.(2014) Study of the environmental impact of petroleum mulch to contain fine dusts and the introduction of alternative technologies. The first national conference on environmental health, health and environmental sustainability,Hamedan, Iran
Wallace, A.G.A.Wallace, & A.M.Abouzam. (1986). Amelioration of sodic soils with polymers. Soil Science of American Journal...141: 359-362.