بررسی اثر تنش رطوبتی بر اندام هوایی و وزن ریشة ذرت علوفه‌ای در مراحل مختلف رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران

2 دانشیار گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران

3 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران

4 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌ـ ایران

5 دانشجوی سابق ارشد آبیاری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران

6 دانشجوی سابق کارشناسی مهندسی آب دانشکدة کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر اعمال تنش آبی روی وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ، و وزن ریشة گیاه ذرت علوفه‌ای سینگل‌کراس 704 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح آبیاری در 5 مرحلة رشد گیاه در 60 گلدان با قطر 4/39 و ارتفاع 80 سانتی‌متر بود که 3 بار تکرار شد. پارامترهای اندازه‌گیری‌شده شامل وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ و وزن خشک ریشه در 4 مقطع طولی ریشه بودند که در مراحل مختلف رشد گیاه برداشت شدند. نتایج نشان داد سطوح مختلف آبیاری اثری معنادار (05/0P <) بر وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ، وزن خشک مقاطع طولی مختلف ریشه، و وزن خشک کل ریشه دارد. بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی سطح برگ و وزن خشک کل ریشه در هر 2 سال اجرای آزمایش در مرحلة شیری‌شدن دانه رخ داد. این مقدار در 2 سال 1388 و 1389 برای وزن خشک اندام هوایی به‌ترتیب 9/318 و 1/465 گرم، برای سطح برگ 6497 و 6533 سانتی‌متر مربع، و برای وزن خشک کل ریشه 3/32 و 6/36 گرم بود. سطح تنش مناسب با بیشترین وزن خشک ریشه برای ذرتْ برای افزایش بهره‌وری مصرف آب آبیاری تحت مدیریت کم‌آبیاری اطلاعات مفیدی به محققان و کارشناسان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effects of Drought Stress on Top and Root Weight of Corn at Different Growth Stages

نویسندگان [English]

 • Mehdi Gheysari 1
 • Mohammad Mahdi Majidi 2
 • Mohammad Javad Zareian 3
 • Seyed Majid Mirlatifi 4
 • Hamzeh Dokoohaki 5
 • Somayeh Amiri 6
1 Assistant Professor, Water Engineering Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Associated Professor, Agronomy Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 PhD Student, Water Engineering Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Associated Professor, Irrigation a Drainage Department, Agriculture College, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
5 Former MSc Student, Water Engineering Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
6 Former BSc Student, Water Engineering Department, Agriculture College, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of applying deficit irrigation on aboveground biomass, leaf area and root biomass for maize Hybrid 704 single-cross. Experimental treatments included 4 different irrigation levels, 5 growth stages with three replicates in a completely randomized factorial statistical design. Aboveground biomass, leaf area and root biomass in 4 longitudinal sections of root length were measured at different growth stages. Results indicated that different irrigation levels had significant effect on aboveground biomass, leaf area, root biomass of sectional root lengths and total root biomass (P<0.05). The maximum aboveground biomass, leaf area and total root biomass were observed at milk stage in both years. These values were 318.9 and 465.1gr for aboveground biomass, 6497 and 6533cm2 for leaf area and 32.3 and 36.6gr for total root biomass in 2009 and 2010, respectively. The optimum level of water stress with maximum root biomass for maize can provide useful information for scholars and engineers to increase irrigation water use efficiency under deficit irrigation management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corn
 • Deficit irrigation
 • Drought stress
 • Irrigation management
 • maize hybrid 704 single-cross