اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mrghanad
mrghanadut.ac.ir
0000-0003-0614-0963

سردبیر

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
-
0000-0002-3224-6529

اعضای هیات تحریریه

صلاح کوچک زاده

هیدرولیک استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~skzadeh
skzadehut.ac.ir
-
0000-0002-3752-943X

امید بزرگ حداد

مهندسی منابع آب استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~obhaddad
obhaddadut.ac.ir
0000-0001-6607-9581

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد، موسسه تحقیقات آب و خاک

swri.ir/HomePage.aspx?TabID
besharati1350yahoo.com
0000-0003-3086-2413

حسن روحی پور

فرسایش و حفاظت خاک استاد، موسسه تحقیقات جنگلها

civilica.com/p/427846/
rouhirifr-ac.ir

فریدون سرمدیان

پیدایش و رده بندی خاک استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~fsarmad
fsarmadut.ac.ir
0000-0001-9894-2765

مهدی شرفا

گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mshorafa
mshorafaut.ac.ir
0000-0002-0880-4850

علی قنبری

مکانیک خاک و ژئوتکنیک استاد، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/277/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
ghanbari.khugmail.com
0000-0002-8264-0540

جواد بذرافشان

مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jbazr
jbazrut.ac.ir
0000-0002-6721-8990

h-index: 14  

احمدعلی پوربابایی

مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~pourbabaei
pourbabaeiut.ac.ir
0000-0002-5273-2161

h-index: 17  

حسین میرسیدحسینی

مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mirseyed/publications
mirseyedut.ac.ir
0000-0002-4889-9452

h-index: 14  

فریبرز عباسی

آبیاری سطحی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=785
fa.abbasiareeo.ac.ir
0000-0002-0662-7723

بهزاد قنبریان

دانشگاه ایالتی کانزاس

www.k-state.edu/geology/faculty-staff/Ghanbarian.html
ghanbarianksu.edu
0000-0002-7002-4193

سیدمحمود کاشفی پور

مهندسی آبیاری دانشگاه شهیدچمران اهواز

water.scu.ac.ir/~kashefipour
kashefipourscu.ac.ir

امیرپویان نژادهاشمی

مهندسی آب دانشگاه ایالتی میشیگان

www.canr.msu.edu/people/nejadhashemi_amirpouyan
pouyanmsu.edu

حسین قدیری

دانشگاه گریفیث، استرالیا

www.linkedin.com/in/hossein-ghadiri-6905b5105/?originalSubdomain=au
h.ghadirigriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

شاهین اوستان

مهندسی علوم خاک دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir
oustanhotmail.com
0000-0002-4291-341X

دستیار سردبیر

مسعود پورغلام آمیجی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

mpourgholam6ut.ac.ir
0000-0002-8691-000X

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632822642