بررسی اثرات استفاده از پساب فاضلاب شهری بر ویژگی‌های شیمیایی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: اطراف تصفیه‌خانه شمال اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور- اصفهان(آلودگی خاک، آلودگی آب و مسایل زیست محیطی عرصه کشاورزی)

3 3. محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

10.22059/ijswr.2023.343913.669283

چکیده

به منظور بررسی تاثیر استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی برکیفیت شیمیایی آب‌های زیرزمینی در منطقه شمال اصفهان، منطقه‌ای به وسعت 6000 هکتار، در طی سال‌های 1397 و 1398 با نمونه برداری از تعداد 46 حلقه چاه،‌ مورد بررسی قرار گرفت. موقعیت چاه‌های مورد مطالعه، در دو ناحیه تحت آبیاری درازمدت با پساب حداقل به مدت 10 سال و ناحیه شاهد قرار داشت. ویژگی‌های کیفیت شیمیایی نمونه‌ها شامل هدایت الکتریکی (EC)، واکنش شیمیایی ( pH)، آنیون-ها شامل بیکربنات، سولفات، کلرور، نیترات و کاتیون‌ها شامل کلسیم، منیزیم و سدیم بود. نتایج نشان داد تاثیر استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده بر کیفیت آب‌های زیرزمینی منطقه، در چاه‌های کم عمق و عمیق رفتار متفاوت دارد. به طوری که در اثر مصرف درازمدت پساب فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی، هیچ‌کدام از پارامتر‌های کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی، برای نمونه‌ها در چاه‌های عمیق نسبت به منطقه شاهد معنی‌دار نبود و برای نمونه‌ها در چاه‌های کم عمق نسبت به منطقه شاهد، برای پارامتر‌های شیمیایی EC، بی‌کربنات (HCO3) و کلر (Cl) در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف آماری معنی‌دار و برای سایر پارامتر‌های شیمیایی غیر معنی‌دار بود. بیشتر چاه‌های این منطقه عمیق بوده و تنها 8 درصد چاه‌ها در محدوده تحت آبیاری با پساب، کم عمق هستند. لذا با توجه به نتایج ، استفاده از پساب تصفیه شده برای کشاورزی در این منطقه، تأثیر ناچیزی بر کیفیت شیمیایی آب‌های زیرزمینی عمیق داشته و بنابراین از نظر کاربرد در کشاورزی با رعایت سایر موارد زیست محیطی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of municipal wastewater use on the chemical properties of groundwater around the north of Isfahan treatment plant

نویسندگان [English]

  • Mehdi Panahi 1
  • Hamid Reza Rahmani 2
  • hossein sharifi 3
1 1. Soil and Water Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran
2 Soil and Water Research Institute of Iran(Isfahan)
3 Researcher of Soil and Water Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of using treated wastewater in agriculture on the chemical quality of groundwater in the northern region of Isfahan, an area of 6000 hectares was studied during the years 2018 and 2019 by sampling 46 wells. The location of the studied wells was in two areas under long-term irrigation with effluent for at least 10 years and the control area. Chemical quality characteristics of the samples included electrical conductivity (EC), chemical reaction (pH), anions including bicarbonate, sulfate, chloride, nitrate and cations including calcium, magnesium and sodium. The results showed that the effect of using treated wastewater on the quality of groundwater in the region, in shallow and deep wells has a different behavior. Due to the long-term use of treated wastewater for irrigation of agricultural lands, none of the parameters of groundwater chemical quality were significant for samples in deep wells compared to the control area. For samples in surface wells compared to the control area, for chemical parameters EC, bicarbonate (HCO3) and chlorine (Cl) at the level of 5% percent probability had a statistically significant difference. Most of the wells in this area are deep and only 8% of the wells in the area are shallow. Therefore, according to the results, the use of treated wastewater for agriculture in this region has a negligible effect on the chemical quality of deep groundwater and therefore is recommended for use in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Chemical Quality
  • wastewater
  • Agriculture