بررسی تاثیر به کارگیری الگوریتم های مختلف دمای سطح زمین در برآورد مقادیر تبخیر-تعرق واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه لرستان- استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

3 موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش آبیاری و فیزیک خاک، کرج

4 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.

10.22059/ijswr.2022.351202.669396

چکیده

یکی از روش‌های مناسب برآورد تبخیر-تعرق واقعی، استفاده از تکنیک سنجش از دور است که به دلیل پوشش مکانی و زمانی مناسب، گزینه خوبی برای اندازه‌گیری‌ در سطح گسترده است.هدف از پژوهش حاضر، برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال و به کارگیری الگوریتم‌های تابع پلانک و پنجره مجزا برای محاسبه تاثیر پارامتر دمای سطح و مقایسه روش‌های مختلف برآورد دمای سطح و مشاهده تاثیر آن بر مقادیر تبخیر-تعرق واقعی است.برای این منظور، اطلاعات میدانی شامل دمای پوشش سبز در سطح مزرعه و اندازه‌گیری حجم آب ورودی و خروجی در مقیاس لایسیمتر‌ درمزرعه تحت کشت یونجه در سال زراعی 99-1398 همزمان با روزهای گذر‌ ماهواره لندست 8 برفراز محدوده مطالعاتی در نقاط از قبل تعیین شده در سطح مزرعه برداشت شد.پس از انجام پیش پردازش‌های لازم روی تصاویر ماهواره‌ای، ابتدا با استفاده از باند‌های حرارتی و دو الگوریتم پنجره مجزا و تابع پلانک، دمای مزراع تخمین زده شد.نتایج حاصل از الگوریتم پنجره مجزا با مقادیر همبستگی بالاتر نسبت به روش تابع پلانک در بازه 68 تا 80 درصد را در هر گذر با دمای پوشش گیاهی اندازه‌گیری شده با استفاده از دماسنج مادون قرمز داشت.در مرحله بعد به برآورد تبخیر-تعرق با استفاده از الگوریتم سبال تحت دو سناریوی دمای تابع پلانک و پنجره مجزا پرداخته شد.نتایج تبخیر-تعرق واقعی محاسبه شده با لایسیمترنشان داد که پیکسل سرد بیشترین انطباق را با نحوه آبیاری در لایسیمتر دارد، که پیکسل سرد حاصل از الگوریتم پنجره مجزا با میلی‌متر در روز 56/0RMSE=،084/0nRMSE= و 992/0NS=، بیشترین مطابقت را با داده‌های لایسیمتر دارد.همچنین بر اساس شاخص rMBE الگوریتم پنجره مجزا با کم‌برآوردی در بازه 07/4- تا 22/3- درصد بوده در حالیکه الگوریتم تابع پلانک با بیش‌برآوردی در بازه 76/4 تا 65/12 درصد در نوسان است.این بررسی فقط به پیکسل سرد ماهواره با شرایط بدون تنش آبی بوده و برای بررسی‌های بیشتر نیازمند ابزار دقیق می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Land Surface Temperature (LST) in Actual Evapotranspiration Estimated

نویسندگان [English]

  • aryan heidari motlagh 1
  • aliheidar nasrolahi 2
  • shadman veysi 3
  • Majid Sharifipour 4
1 Department of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Lorestan University _ Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources
3 Soil and Water Research Institute, Department of Irrigation and Soil Physics, Karaj
4 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

The remote sensing technique is one of the methods for estimating actual evapotranspiration (ETa), which is a suitable option for estimation of ETa at the large-scale due to spatial and temporal resolution. The present study aims to assess the ETa using the SEBAL algorithm and different algorithms to survey the effect of the LST and their impact assessment on the ETa fluctuation. Field measurement, including canopy temperature and the volume of inflow and outflow of water consumption was done based on lysimeters during 2018-2019. After the necessary pre-processing on the satellite images, the Land Surface Temperature (LST) was estimated using Planck's and split window algorithms. The result shown that the performance of Split window was better than to the Planck algorithm. Also, ETa was estimated by the SEBAL algorithm based on two temperature scenarios including the Planck and split window. The results shown, the cold pixel of SEBAL algorithm have compliance with the Lysimetric measurement. Moreover, the cold pixel of the split window algorithm with RMSE=0.56, NRMSE=0.084 and NS=0.992 (mm/day) have the highest consistency with the lysimeter data. Also, the rMBE index of the split window algorithm was associated with underestimation in the range of -4.07 to -3.22%, while the Planck function algorithm fluctuated with overestimation in the range of 4.76 to 12.65%. This research is verify to the cold pixel of the satellite which crop no stress conditions and for better investigation at crop stress condition we need precise instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cold pixel
  • remote sensing
  • SEBAL algorithm
  • Lysimetric