ارزیابی تاثیر عملیات نامناسب تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر کیفیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش فیزیک خاک و آبیاری، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش خاک و آب، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 بخش تحقیقات ارزیابی اراضی، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 بخش فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

یکی از راه­های ارتقای مدیریت زراعی اراضی شالیزاری به منظور تولید پایدار برنج، عملیات تجهیز نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی است. با این حال به نظر می­رسد به دلیل برخی کاستی­ها این کار به تمامی اهداف خود دست نمی­یابد. بنابراین، هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر عملیات تسطیح بر غیریکنواختی و شدت تغییرات حاصلخیزی خاک شالیزاری با استفاده از منطق­ فازی و شاخص تلفیقی کیفیت حاصلخیزی خاک در اراضی شالیزاری روستای خسروآباد شهرستان فومن در استان گیلان بود که در آن عملیات تجهیز نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی انجام شده بود. در دو مرحله پیش و پس از اجرای عملیات ، به­ترتیب 95 و 126 نمونه خاک از افق­های سطحی تهیه و سپس برخی ویژگی­های خاک مرتبط با حاصلخیزی (هدایت الکتریکی، رس، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده) برنج اندازه­گیری شدند. در مرحله بعد، با استفاده از توابع فازی، ویژگی­های کمی خاک به متغیرهای کیفی تبدیل و با استفاده از تاثیر وزن در متغیرهای کیفی، شاخص تلفیقی کیفیت حاصلخیزی محاسبه شد. نتایج ویژگی­های اندازه گیری شده، شاخص­های تلفیقی محاسبه شده و پهنه­های تولید شده از آن­ها نشان دادند که در اثر عملیات تسطیح، میانگین مقدار رس افزایش یافته (9/76 درصد) و کربن آلی، نیتروژن، فسفر قابل استفاده و پتاسیم قابل استفاده به طور معنی‌داری (به ترتیب 37 درصد، 32 درصد، 7/41 درصد  و 3/20 درصد) کاهش پیدا کردند، که از دلایل عمده آن می­توان به عملیات خاک­برداری و در سطح قرار گرفتن خاک زیر سطحی با رس بیشتر و غلظت کمتر عناصر غذایی در افق زیرین اشاره کرد. شاخص تلفیقی کیفیت حاصلخیزی خاک نیز در بیشتر مناطق مطالعه شده (9/41 درصد) کاهش یافت. در نتیجه به نظر می­رسد اجرای نامناسب عملیات تجهیز نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی با کاهش حاصلخیزی خاک سطحی، اثرات منفی و طولانی مدت در اراضی کشاورزی خواهد داشت که رفع آنها سبب افزایش هزینه تولید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Improper Land Equipment, Renovation, and Integration Operation on the Fertility Quality of Paddy Soils

نویسندگان [English]

  • Naser Davatgar 1
  • maryam Shakouri 2
  • Bahareh Delsouz khaki 3
  • Mohammad Reza Yazdani 4
1 aDepartment of Soil Physics and Irrigation, Soil and Water Research Institute, Agricultural research, Education and extension organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Department of Soil and water, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and extension organization, Rasht, Iran
3 Department of Land Evaluation, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 Department of Technical and engineering department, Rice Research Institute of Iran, Agricultural research, Education and extension organization, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the practices to improve the agricultural management of paddy fields for sustainable rice production is land equipment, renovation, and integration operations. However, due to some shortcomings, this does not seem to achieve all its goals. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of land leveling operations on non-uniformity and severity of changes in soil fertility using fuzzy logic and integrated fertility quality index, in paddy fields of Khosroabad village which is located in fouman city in Guilan province where the land equipment, renovation, and integration operation has been done. In two stages, before and after land leveling operations, 95 and 126 soil samples were prepared from surface horizons, respectively, and then some soil properties related to rice fertility (electrical conductivity, clay, organic carbon, total nitrogen, available phosphorus and available potassium) were measured. In the next step, using fuzzy functions, soil quantitative characteristics were converted into qualitative variables and by using the effect of weight on qualitative variables, the integrated fertility quality index was calculated. The results of measured properties, calculated indices, and the produced maps from them, showed that due to the land leveling operation, the average amount of clay increased (76/9%), and organic carbon, nitrogen, available phosphorus, and available potassium decreased (37, 32%, 41/7 %, and 20/3%, respectively) significantly. One of the main reasons for this is excavation operations and the placement of subsurface soil with more clay and lower concentrations of nutrients in the lower horizon. The integrated fertility quality index also decreased (from an average of 0.31 to 0.18) in most of the studied areas. As a result, it seems that improper implementation of agricultural land equipment, renovation, and integration operations, by reducing the fertility of topsoil, will have long-term negative effects on agricultural land, that elimination of which, will increase the cost of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • integrated fertility index
  • soil quality
  • spatial statistics
Ahmadi, K,. Ebadzadeh, H.R., Hatami, F. AbdShah, H. Kazemian, A. (2020) Agricultural statistics of the crop year 1397-98, Volume One: Crops. Ministry of Jihad Agriculture, pp.89
Bindraban, P.S., Stoorvogel, J.J., Jansen, D.M., Vlaming, J. and Groot, J.J.R. (2000) Land quality indicators for sustainable land management: proposed method for yield gap and soil nutrient balance. Agriculture, Ecosystems and Environment. 81, 103–112.
Brye, K.R, Slaton, N.A, Stavin, M.C., Norman, R.J. and Miller, D.M. (2003) Short-term effects of land leveling on soil physical properties and microbial biomass. Soil Science Society of America Journal, 67, 1405-1417. 
Brye, K.R., Chen, P., Purcell, L.C., Mozaffari, M. and Norman, R.J. (2004) Firstyear soybean growth and production as affected by soil properties following land leveling. Plant Soil, 263:323-334.
Brye, K.R., Slaton, N.A., and Norman, R.J. (2005) Penetration resistance as affected by shallow-cut land leveling and cropping. Soil and Tillage Research81(1), 1-13.‏
Brye, K.R., Slaton, N.A., and Norman, R.J. (2006) Soil physical and biological properties as affected by land leveling in a clayey Aquert. Soil Science Society of America Journa, 70(2), 631-642.
Cambardella, C.A., Moorman, A.T., Novak, J.M., Parkin, T.B., Karlen, D.L., Turco, R.F. and Konopka, A.E. (1994) Field-scale heterogeneity of soil properties in central Iowa soils. Soil Science Society of America journal. 58(5), 1501–1511.
Chen, Y.D., Wang, H.Y., Zhou, J.M., Xing, L., Zhu, B.S., Zhao, Y.C. and Chen, X.Q. (2013) Minimum data set for assessing soil quality in farmland of northeast China. Pedosphere. 23, 564–576.
Dahiya, I.S., Richter, J. and malik, R.S. (1985) Scale-dependent correlations among soil properties in two tropical lowland rice fields. Soil Science Society of America Journal, 61:1483-1496.
Davatgar, N. (2014) Creating a database, zoning and fertility management packages for soils in Guilan province. Final report of the Rice Research Institute, Rice Research Institute, Rasht. (In Farsi) 
Davatgar, N., Katigari, M.S. and Yazdani, M.R. (2012) Assessment of Land Leveling Effect on the Spatial Variability of Soil Fertility Properties in Paddy Fields. Water and Soil Science, 22(2), 41-54.‏ (In Farsi) 
Davatgar, N., Neishabouri, M. R. and Sepaskhah, A.R. (2012) Delineation of sitespecific nutrient management zones for a paddy cultivated area based on soil fertility using fuzzy clustering. Geoderma, 173, 111-118.‏
Doberman, A. and Fairhurst, T.H. (2000) Rice: Nutrient disorders & nutrient management. International Rice Research Institute, Philippines.
Doberman, A., and Oberthur, T. (1997) Fuzzy mapping of soil fertility- a case study on irrigated rice land in the Philippines. Geoderma, 77, 317- 339.
Doran, J.W. and Jones, A.J. (1996) Methods for Assessing Soil Quality. SSSA Special Publication No. 49. Soil Sci. Soc. America. Madison, Wisc.
FAO. (2018) Rice market monitor. Vol. XVI, Trade and Markets Division. Rome
Gee, G.W., and Bauder, J.W. (1986) Particle-Size Analysis. Methods of soil analysis. Part, 1, 404-407.‏
Hasani Pak, A.A. (1998) Geostatistics. Tehran University Press, Tehran. (In Farsi) 
Karlen, D.L., Andrews, S.S., Wienhold, B.J. and Zobeck, T.M. (2008) Soil Quality Assessment: Past, Present and Future. Electronic Journal of Integrative Biosciences, 6(1),3-14.
Kavousi, M., and Malakouti, M. J. (2006) Determination of potassium critical level with ammonium acetate extract in guilan rice fields. Journal of science and technology of agriculture and natural resources, 10, 113-123. (In farsi)
Lindsay, W.L. and Norvell, W.A. (1978) Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal. 42, 421-428.
McGrath, D. and Zhang, C.S. (2003) Spatial distribution of soil organic carbon concentrations in grassland of Ireland. Appl. Geochem, 18, 1629–1639
Miller, D.M. (1990) Variability of soil chemical properties and rice growth following land leveling. Arkansas Farm Research. 39, 4.
Mukherjee, A. and Lal, R. (2014) Comparison of soil quality index using three methods. Plos one, 9(8), 1-15.
Nasiri, M., and Pirdashti, H. (2003) Effect of level and time of nitrogen on yield component of rice rationing. Journal of Biological Sciences, 2, 217-222.
Olsen, S.R. (1954) Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. United states department of agriculture, Washington.
Ortega, R. A., and Santibanez, O.A. (2007) Determination of management zones in corn (Zea mays L.) based on soil fertility. Computers and Electronics in agriculture, 58(1), 49-59.‏
Parfitt, J.M.B., Timm, L.C., Reichardt, K. and Pauletto, E.A. (2014) Impacts of land leveling on lowland soil physical properties. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 38, 315-326.
Rezaei, A. (1995) Concepts of Statistics and Probability. Mashhad Press, Mashhahd. (In Farsi) 
Rhoades, J. D. (1982) Soluble Salts. In: A. L. Page, R.H. Miller and D. R. Kenney (eds.) Methods of soil analysis part 2, chemical and microbiological properties. Agronomy Monograph. 9,167-178.
Sharifi,A., Gorji, M., Asadi, H. and Pourbabaee, A.A. (2013) Land leveling and changes in soil properties in paddy fields of Guilan province, Iran. Paddy water environ.
Stevenson, F.J. and Cole, M.A. (1999) Cycles of soil (2th ed.). Wiley, London.
Sun, B., Zhang, T.L., Zhao, Q.G., (1995) Comprehensive evaluation of soil fertility in the hilly and mountainous region of Southeastern China. Acta Pedologica Sinica, 32, 362 – 369. (in Chinese with English Abstr)
Sun, B., Zhou, sh. and Zhoa, Q. (2003) Evaluation of spatial and temporal changes of soil quality based on geostatistical analysis in the hill region of subtropical China. Geoderma, 115 (2003), 85–9986.
Temizel, K.E., AkIn, F., Aydogan, D., Eren, S. and Kevseroglu, K. (2012) Determination the effect of land leveling on soil loses in rice (Oryza sativa l.) production areas. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18, 219-226.
Tesfahunegn, G.B. (2014) Soil quality assessment strategies for evaluating soil degradation in Northern Ethiopia. Applied and Environmental Soil Science, 1-14.
Tsegaye, T. and Hill, R.L. (1998) Intensive tillage effects on spatial variability of soil test, plant growth, and nutrient uptake measurement. Soil Science, 163, 155 – 165.
Velásquez, E., Lavelle, P., and Andrade, M. (2007) GISQ, a multifunctional indicator of soil quality. Soil Biology and Biochemistry, 39(12), 3066-3080.‏
Walker, T.W., Kingery, W.L., Street, J.E., Cox, M.S., Oldham, J.L., Gerard, P.D., and Han, F.X. (2003) Rice yield and soil chemical properties as affected by precision land leveling in alluvial soils. Agronomy Journal, 95,1483-1488.
Walkley, A. and Black, I.A. (1934) An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science. 37(1), 29-38.
Warkentin, B.P., and Fletcher, H.F. (1977) Soil quality for intensive agriculture. In: Proceedings of the International Seminar on Soil Environment and Fertility Management in Intensive Agriculture, Tokyo, pp. 594–598.
Whitney, R.S., Gardner, R., and Robertson D.W. (1950) The effectiveness ofmanure and commercial fertilizer in restoring the productivity of subsoils exposedby leveling. Agronomy Journal, 42:239-245.
Yang L, Jiang, C. and Jin, J. (1999) Application of GIS in soil testing and fertilization for high yield cotton production. In: Proceedings of the Fourth Workshop on Agro-chemical Cervices and New Fertilizer Development. National Chemical Fertilizer Industrial Information Center, Dalian, China, pp. 1-4.
Zhou, H.Z., Gong, Z.T., Lamp, J. (1996) Study on soil spatial variability. Acta Pedologica Sinica, 33, 232 – 241. (in Chinese with English Abstr)