کاربرد ویناس و اسید هیومیک بر قابلیت دسترسی پتاسیم خاک و عملکرد نیشکر در شرایط کمبود عناصر پرمصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 گروه کشاورزی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

چکیده

نیشکر مانند همه گیاهان قندی نیاز بالایی به پتاسیم دارد با این‌حال اضافه‌کردن بلندمدت کودهای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی موجب تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌شود. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر ویناس و هیومیک اسید بر غلظت پتاسیم خاک و عملکرد گیاه نیشکر جهت کاهش کاربرد کودهای توصیه شده منطقه می‌باشد. این پژوهش مزرعه‌ای در سال زراعی ۱۳۹۸ به‌صورت کرت­های دوبار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل ویناس در سه سطح: صفر، 50 و 100 مترمکعب در هکتار، هیومیک اسید در سه سطح: صفر، 5/2 و 5 کیلوگرم در هکتار و تیمار کودی عناصر پرمصرف در دو سطح: توصیه شده و 50 درصد توصیه شده اجرا شد. نتایج نشان داد کاربرد ویناس و اسید هیومیک بر غلظت تمام شکل‌های پتاسیم خاک تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد داشت. نتایج اثرات ساده نشان داد میانگین پتاسیم تبادلی و محلول در تیمارهای (100 مترمکعب ویناس)، (۵ کیلوگرم هیومیک اسید) و (کود توصیه شده) به ترتیب 275، ۱۶۵ و ۲۲۱ درصد و 692، 371 و 484 درصد بیشتر نسبت به شاهد است. اثرات متقابل پتاسیم تبادلی و محلول در ترکیب (100 مترمکعب ویناس، ۵ کیلوگرم هیومیک اسید و کود توصیه شده) به ترتیب ۳۸۴ و 882 درصد بیشتر نسبت به شاهد است. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب در تیمار (50 مترمکعب ویناس) و (100 مترمکعب ویناس) به میزان 6/61 و 2/28 تن در هکتار و اثرات متقابل بالاترین عملکرد در تیمار (۵۰ مترمکعب ویناس، ۵ کیلوگرم هیومیک اسید و نصف کود توصیه شده) به مقدار 2/75 تن در هکتار است. نتایج نشان می‌دهد ویناس و هیومیک اسید می­تواند به‌خوبی به‌عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی عمل کند و با مدیریت صحیح مصرف کودهای شیمیایی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Vinasse and Humic Acid on Soil Potassium Availability and Sugarcane Yield in Conditions of Deficiency of Macro-Elements

نویسندگان [English]

  • Sayyed Zahra JafariNaini 1
  • alireza jafarnejadi 2
  • Kamran Mohsenifar 3
  • teimour babaeinejad 3
  • Ali Gholami 4
1 Department of Soil Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 2. Department of Soil and Water Research, Research Center Agricultural and education and Natural resources Khuzestan Province, Ahvaz, Iran
3 Department of Soil Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Department of Agriculture, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran
چکیده [English]

Sugarcane, like all sugar plants, has a high need for potassium. However, the long-term addition of chemical fertilizers to agricultural land degrades the physical and chemical properties of the soil. The aim of present study is to investigate the effect of Vinasse and Humic acid on soil potassium concentration and sugarcane yield to reduce recommended fertilizers in the region. This field study was conducted in 2019 as double split plots in the form of randomized complete blocks. Experimental agents include Vinasse at three levels: 0, 50 and 100 cubic meters per hectare, Humic acid at three levels: 0, 2.5 and 5 kg per hectare and fertilizer treatment of high consumption elements at two levels: recommended and 50% recommended. The results showed that the use of Vinasse and Humic acid had a significant effect on the concentration of all soil potassium forms at a probability level of one percent. The results of simple effects showed that the average of exchangeable and soluble potassium in treatments (100m3 Vinasse), (5kg Humic acid) and (recommended fertilizer) were more than the control by 275, 165, 221% and 692, 371, 484% respectively. The interactions of exchangeable and soluble potassium in the composition (100m3 Vinasse, 5 kg of recommended Humic acid and fertilizer) are 384 and 882% higher than the control, respectively. The results showed the highest and lowest yields in (50m3 Vinasse) and (100m3 Vinasse) treatments at the rate of 61.6 and 28.2 tons per hectare, respectively, and the interactions of the highest yield in (50m3 Vinasse, 5 Kg Humic acid and 50% recommended fertilizer) treatment is 75.2 tons per hectare. The results showed that Vinasse and Humic acid can act well as alternatives to chemical fertilizers and reduce the use of chemical fertilizers with proper management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil solution
  • Exchangeable potassium
  • Fertilizer treatment
  • Soil depth
Afshari, M., Naderi, A., Mojadam, M., Shahram, L., & Alavifazel, M. (2020). Zinc and iron-mediated alleviation water deficiency of maize by modulating antioxidant metabolism. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(2), 989-1004.
Ali, H. A. M., El-Razek, E. A., El-Migeed, M. A., & Gouda, F. E.-Z. M. (2021). Co-Addition of Potassium Humate and Vinasse Enhances Growth and Yield in "Wonderful" Pomegranate under Sandy Soil. Advances in Applied Science Research, 12(9:40). https://doi.org/https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-in-press-abstract/co_addition_of_potassium_humate_and_vinasse_enhances_growth_and_yield_in_wonderful_pomegranate_under_sandy_soil
Alinejadian Bidabadi, A., Jamili, T., & Maleki, A. (2021). Effect of sugarcane vinas on nutrients, growth characteristics and yield of basil (Ocimum basilicum L.). Journal of vegetables sciences, 4(8), 1-14.
Aziz, T., Ullah, S., Sattar, A., Nasim, M., Farooq, M., & Khan, M. M. R. (2010). Nutrient availability and maize (Zea mays) growth in soil amended with organic manures. International Journal of Agriculture and Biology, 12, 621-624.
Azizzadeh, E., Movahedi Naeini, S. A. R., Zeinali, E., & Roshani, G. A. (2018). Effects of Foliar Application of Leonardite, Nitrogen, and Potassium on Root Growth, Nutrient Uptake and Yield of Wheat. Iranian Journal of Soil Research, 32(1), 1-11. https://doi.org/10.22092/ijsr.2018.116555
Bahreini, M., Dordipour, E., & Khormali, F. (2013). The Role of Non-Exchangeable Potassium on Plant Nutrition(Zea mays L.) in Predominant Soil Series of Golestan Province. Water and Soil Science, 23(2), 159-176. (In Farsi). https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_113_9c9625677e3475f0b471910f026994bc.pdf
Barani Motlagh, M., & Savabeghi Firoozabadi, G. (2006). Investigation of potassium depletion from Khuzestan sugarcane cultivated soils. Iranian Agricultural Sciences, 36(5).
Behravan, H., Khorasani, R., Fotovat, A., Moezei, A. A., & Taghavi, M. (2019). Effects of Humic Acid and Phosphorus Fertilizer on Root, Root Hair, Phosphorus Uptake and Phosphorus Influx in Sugarcane (Saccharum officinarum). Water and Soil, 33(5), 709-721. https://doi.org/10.22067/jsw.v33i5.78726
Bouyoucos, G. J. (1962). Hydrometer Method Improved for Making Particle Size Analyses of Soils1. Agronomy Journal, 54(5), 464-465. https://doi.org/10.2134/agronj1962.00021962005400050028x
Campiteli, L., Santos, R., Lazarovits, G., & Rigobelo, E. (2018). The impact of applications of sugar cane filter cake and vinasse on soil fertility factors in fields having four different crop rotations practices in Brazil. Científica, 46, 42. https://doi.org/10.15361/1984-5529.2018v46n1p42-48
Da Silva, V., Oliveira, M., & Ferreira, V. (2018). Stalk yield and nutrients accumulation of sugarcane varieties in three crop cycles. Revista de Ciencias Agrarias, 41. https://doi.org/10.19084/RCA17051
Dinçsoy, M., & Sönmez, F. (2019). The effect of potassium and humic acid applications on yield and nutrient contents of wheat (Triticum aestivum L. var. Delfii) with same soil properties. Journal of Plant Nutrition, 42(20), 2757-2772. https://doi.org/10.1080/01904167.2019.1658777
Elhamifard, M., & Jafari, S. (2007). Effect of vinasse as a source of potassium fertilizer on soil chemical properties and yield of sugarcane. Iranian of Soil Science Congress, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran, pp. 807-808. (In Farsi).
Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Methods of Soil Analysis: Part 1—Physical and Mineralogical Methods. Soil Science Society of America, American Society of Agronomy. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.frontmatter
Havlin, J. T., Samuel   Nelson, Werner Beaton, James (2014). Soil fertility and fertilizers (6th ed. ed.). Prentice Hall.
Jamili, T., Khalili Moghadam, B., & Shahbazi, E. (2016). Investigation of water holding capacity of sugarcane mulch for sand dune stabilization in ahvaz. Journal of water and soil (agricultural sciences and technology), 29(5), -. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=548189
Kee Kwong, K. F. N. G., & Ramasawmy-Chellen, G. (2006). Potassium in soils cropped with sugarcane in mauritius. Sugar Tech, 8(4), 239-245. https://doi.org/10.1007/BF02943563
Khazaie, E., Bostani, A. A., & Davatgar, N. (2017). Geostatic and GIS evaluation of spatial variability of nitrogen, phosphorus, potassium, and cation exchange capacity in agro- industrial land of sharif Abad in Qazvin. Iranian Journal of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences), 31(2), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=567436
Kiani Haftlang, M., Mohsenifar, K., & Bayati, A. (2018). Study of Zeolite and Vermiculite to Reduce Lead and Cadmium in Wastewater of Alcohol Factory [Research Article]. Jundishapur J Health Sci, 10(1), e14166. https://doi.org/10.5812/jjhs.14166
Kızılkaya, R. (2008). Yield response and nitrogen concentrations of spring wheat (Triticum aestivum) inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering, 33(2), 150-156. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.02.011
Knudsen, D., Peterson, G. A., & Pratt, P. F. (1983). Lithium, Sodium, and Potassium. In Methods of Soil Analysis (pp. 225-246). https://doi.org/https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed.c13
kolahi, M., Mousavi, S., Haj sharafi, H., mosavati, M., sheikhorezaei, m. h., saffar, E., & Kord zangeneh, A. (2017). Survey of anatomical features, yeild reaction of sugarcane (Saccharum officinarum L.) and the amount of soil potassium in response to potassium nitrate. Developmental Biology, 9(2), 1-12. http://jdb.iau-tnb.ac.ir/article_535255_897807b8e09a4817097c0e8e8b4dbfb1.pdf
Li, Y., Fang, F., Wei, J., Wu, X., Cui, R., Li, G., Zheng, F., & Tan, D. (2019). Humic Acid Fertilizer Improved Soil Properties and Soil Microbial Diversity of Continuous Cropping Peanut: A Three-Year Experiment. Scientific Reports, 9(1), 12014. https://doi.org/10.1038/s41598-019-48620-4
Liao, X., Zhao, D., & Yan, X. (2011). Determination of potassium permanganate demand variation with depth for oxidation–remediation of soils from a PAHs-contaminated coking plant. Journal of Hazardous Materials, 193, 164-170. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.07.045
Marschner, H. (2012). Preface to Second Edition. In P. Marschner (Ed.), Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants (Third Edition) (pp. ix). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384905-2.00026-1
Moezzi, A., Rashidi, N., & Rahnama, A. (2019). Effect of Humic Acid on Growth Characteristics, Phosphorous and Potassium Uptake and Photosynthesis Pigments of Pistachio Seedlings under Drought Stress. Applied Soil Research, 7(3), 134-149. http://asr.urmia.ac.ir/article_120753_8286ca4c1944d4176fecca43b9ac93b9.pdf
Monjezi, H., R Moradi-Telavat, M., Siadat, S. A., Koochakzadeh, A., & Hamdi, H. (2015). Effect of Sugarcane Filter Muds, Chemical and Biological Fertilizers on Absorption of Some Macro- and Micro-Elementsand Heavy Metals by Canola (Brassica napus L.) [Research]. Journal of Crop production and processing, 5(17), 193-202. (In Farsi). https://doi.org/10.18869/acadpub.jcpp.5.17.193
Moradi, R., Siadat, S. A., Siahpoosh, A., Abdulmahdi, B., & MORADI TELAVAT, M. R. (2019). Evaluating Quality Indices of Extracts in Green and Burnt Sugarcane Harvesting. The Plant Production (Scientific Journal of Agriculture), 42(3). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=794328
Paksoy, M., Türkmen, Ö., & Dursun, A. (2010). Effects of potassium and humic acid on emergence, growth and nutrient contents of okra (Abelmoschus esculentus L.) seedling under saline soil conditions. African Journal of Biotechnology, 9, 5343-5346.
Pazoki, M., Shaigan, J., & Afshari, A. (2006). Investigation of effluent treatment methods of alcohol production units. Journal of Environmental Studies, 32(39), 12-25. https://jes.ut.ac.ir/article_12344_8e22d54a7a03b4ed9dcf2268394e5224.pdf
Prado, R. d. M., Caione, G., & Campos, C. N. S. (2013). Filter Cake and Vinasse as Fertilizers Contributing to Conservation Agriculture. Applied and Environmental Soil Science, 2013, 581984. https://doi.org/10.1155/2013/581984
Regional Salinity, L. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. U.S. Dept. of Agriculture.
Rodrigues Reis, C. E., & Hu, B. (2017). Vinasse from Sugarcane Ethanol Production: Better Treatment or Better Utilization? [Mini Review]. Frontiers in Energy Research, 5(7). https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00007
Roudgarnejad, S., Samdeliri, M., Mirkalaei, A. M., & Moghaddam, M. N. (2021). The Role of Humic Acid Application on Quantitative and Qualitative Traits of Faba Bean (Vicia faba L.). Gesunde Pflanzen, 73(4), 603-611. https://doi.org/10.1007/s10343-021-00581-3
Rousta, M. j., & Enayati, k. (2019). The Effects of Humic Acid Application on Yield and Yield Components of Wheat and Some Chemical Properties of a Saline-Sodic Soil. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 8(4), 95-109. https://doi.org/10.22069/ejsms.2019.14096.1778
Sadegh Azadi, M., Shokoohfar, A., Mojadam, M., Lak, S., & Alavifazel, M. (2019). Biochemical Response of Different Hybrids of Corn to Consumption of Biological and Chemical Potassium Fertilize and Drought Stress in Dehloran climatic. Journal of Plant production Sciences, 9(1), 37-55. (In Farsi). http://jpps.iau-shoushtar.ac.ir/article_666571_fa7e2e1cba81179c00eaf56828cdba05.pdf
Safirzadeh, S., Chorom, M., & Enayatizamir, N. (2019). Effect of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (Enterobacter cloacae) on Uptake and Uptake Efficiency of Potassium in Sugarcane (Saccharum officinarum L.). Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(7), 1689-1699. https://doi.org/10.22059/ijswr.2019.275465.668119
Sumner, M. E., & Miller, W. P. (1996). Cation Exchange Capacity and Exchange Coefficients. In Methods of Soil Analysis (pp. 1201-1229). https://doi.org/https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c40
Taleh Farahi, F., Gholamalizadeh, A., & Hemati, A. (2019). The effect of extracted humic acid from different sources on the characteristics of sunflower grown in a calcareous soil. Journal of environmental stresses in crop sciences, 12(2), 617-630. https://www.magiran.com/paper/1984958
Tan, K. H. (1978). Effects of humic and fulvic acids on release of fixed potassium. Geoderma, 21(1), 67-74. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0016-7061(78)90005-8
Walkley, A., & Black, I. A. (1934). An Examination of the Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter, and a Proposed Modification of the Chromic Acid Titration Method. Soil Science, 37, 29-38. https://doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003
Yin, J., Deng, C.-b., Wang, X.-f., Chen, G.-l., Mihucz, V. G., Xu, G. P., & Deng, Q. (2018). Effects of Long-Term Application of Vinasse on Physicochemical Properties, Heavy Metals Content and Microbial Diversity in Sugarcane Field Soil. Sugar Tech, 21, 62-70. https://doi.org/10.1007/s12355-018-0630-2