بهینه‌سازی فرآیند پلت‌سازی کمپوست باگاس نیشکر به‌کمک روش سطح پاسخ و ارزیابی نرخ آزادسازی نیتروژن از پلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور افزایش قابلیت کاربرد کمپوست برای مصارف کشاورزی در یک مقیاس وسیع به‌عنوان یک کود پایدار کند رهش نیتروژن و همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به انبار و حمل و نقل، بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کمپوست اهمیت دارد و پلت‌سازی یکی از فرآیندهای کاربردی رایج برای تحقق این اهداف است. در این پژوهش فرآیند پلت‌سازی کمپوست‌ باگاس نیشکر به‌روش قالب با انتهای بسته درون یک واحد پلت‌ساز منفرد مورد مطالعه قرار گرفته است. تأثیر متغیرهای مستقل موثر بر فرآیند پلت‌سازی مانند اندازه ذرات (1، 5/2 و 4 میلی‌متر)، محتوای رطوبت (8، 12 و 20 درصد) و فشار تراکم (50، 100 و 150 مگاپاسکال) بر متغیرهای پاسخ‌ از قبیل مصرف انرژی ویژه، حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت‌های تولید شده با استفاده از روش سطح پاسخ-طرح باکس بنکن (BBD-RSM) ارزیابی و بهینه‌سازی شد. نتایج بهینه‌سازی نشان دادند که در شرایط بهینه اندازه ذرات 4 میلیمتر، محتوای رطوبت 20 درصد وزنی و فشار تراکم 50 مگاپاسکال، کمینه مقدار مصرف انرژی ویژه 119/2 مگاژول بر تن و بیشینه مقادیر حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت به‌ترتیب 35/28 کیلوگرم و 871/0 گرم بر سانتیمتر مکعب با تابع مطلوبیت 706/0 پیشنهاد می‌شود. در ادامه، نرخ آزادسازی نیتروژن از پلت در محیط آب و خاک برای کود پلت کمپوست باگاس نیشکر در ترکیب با اوره با نسبت 1:1 درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نرخ آزادسازی نیتروژن نشان داد که مقدار 61 درصد نیتروژن پلت به‌مدت پنج روز در محیط آب آزاد می‌شود درحالی‌که آزادسازی 80 درصد نیتروژن از پلت به درون خاک 98 روز به طول می‌انجامد. به‌طور کلی، یافته‌های این پژوهش نشان دادند که کود پلت تولیدشده از ترکیب کمپوست باگاس نیشکر و اوره قادر است نیتروژن را برای یک دوره طولانی‌تری نسبت به کودهای متداول نیتروژنی مانند اوره برای گیاه تامین کند. از نتایج این پژوهش می‌توان استنباط نمود که کود پلت ترکیبی کمپوست-اوره به‌عنوان یک کود کند رهش نیتروژن، می‌تواند پتانسیل بسیار زیادی برای کاربرد در تغذیه گیاهان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Pelletizing Process of Sugarcane Bagasse Compost Using Response Surface Methodology and Evaluation of Release Rate of Nitrogen from Pellet

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sarlaki 1
  • Mohammad Hossein Kianmehr 2
  • Marzieh Ghorbani 1
  • Behzad Azadegan 3
1 Ph.D. Student, Department of Agrotechnology, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Agrotechnology, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Irrigation and Drainage, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To increase the applicability of compost for agricultural utilizations on a large scale as a sustainable slow-release nitrogen fertilizer, as well as reducing the limitations of their handling, transportation, and storage, it is important to improve their physical and mechanical properties, and pelletization is the most applicable process to achieve these goals. In the present study, the pelletizing process of sugarcane bagasse compost using a closed-end die within a single pelletizer unit was investigated. Composted hammer milled sugarcane bagasse with three particle size (1, 2.5, and 4 mm), three moisture content (8, 12, and 20 %) under three compaction pressure (50, 100, and 150 MPa) was densified and the effect of these factors on specific energy consumption, maximum breaking strength and density of produced pellets were evaluated and optimized by response surface methodology (RSM). The optimum value of specific energy consumption (2.11 MJ/t), maximum breaking strength (28.35 kg), and particle density (0.871 g/cm3) were suggested from BBD-RSM for pelletization of sugarcane bagasse compost under optimal conditions of using 4-mm particle size, 20 wb% moisture content and 50 MPa compaction pressure with desirability function of 0.706. Then, the rate of nitrogen release in soil and water for pelletized mixed sugarcane bagasse compost-urea fertilizer at a ratio of 1:1 wt% was investigated. The results of the nitrogen release rate showed that 61% of nitrogen was released into the water during five days while the release of nitrogen in soil was 80% during 98 days for pelletized mixed compost-urea fertilizer. In general, the findings of this study showed that the pelletized fertilizers produced from the compost-urea mixture are capable to supply nitrogen to the plant for a longer period relative to conventional nitrogen fertilizers such as urea. It could be deduced from this research that pelletized mixed compost-urea fertilizers have great potential for use in crop nutrition as a sustainable slow-release nitrogen fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane bagasse compost
  • pelletization
  • specific energy consumption
  • response surface methodology
  • sustainable slow-release nitrogen fertilizer
Alemi, H., Kianmehr, M.H., Borghaee, A.M. (2010). Effect of pellet processing of fertilizer on slow-release nitrogen in soil. Asian Journal of Plant Sciences, 9, 74–80. https://doi.org/10.3923/ajps.2010.74.80.
ASABE Standards S269.5. Densified Products for Bulk Handling – Definitions and Method. St. Joseph, MI, ASABE, 2012.
ASABE, ASAE S269.4 – cubes, pellets, and crumbles – definitions and methods for determining density, durability, and moisture content, American Society of Agricultural and Biological Engineers Standards, St. Joseph, MI, USA 2007, pp. 624–626.
ASAE Standard S358.2 FEB03, (2006). Moisture measurement-forages. In: ASABE Standards. American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan, USA, pp. 1–2.
Carone, MT, Pantaleo A, Pellerano A. (2011). Influence of process parameters and biomass characteristics on the durability of pellets from the pruning residues of Oleaeuropaea L. Biomass and Bioenergy, 35, 402–10. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.08.052.
Chew, K.W., Chia, S.R., Yap, Y.J., Ling, T.C., Tao, Y., Show, P.L. (2018). Densification of food waste compost: Effects of moisture content and dairy powder waste additives on pellet quality. Process Safety and Environmental Protection, 116, 780-786. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.03.016.
Chia, W.Y., Chew, K.W., Le, C.F., Lam, S.S., Chee, C.S.C., Ooi, M.S.L., Show, P.L. (2020). Sustainable utilization of biowaste compost for renewable energy and soil amendments. Environmental Pollution, 267, 115662. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115662.
Ghorbani, M., Kianmehr, M.H., Arabhosseini, A., Sarlaki, E., Aghashahi, A., Assadi-Alamouti, A. (2021b). Improving the nutritive value of wheat straw by applying the combined chemical - oxidation treatment in-vitro for use as ruminant feed. Animal Production Research, In press, In press.
Ghorbani, M., Kianmehr, M.H., Sarlaki, E., Ahrari, R., Azadegan, B. (2021a). Improving sustainability and slow-releasing attributes of pelletized agro-biowaste compost fertilizer assisted by biodegradable coating. Iranian Journal of Soil and Water Research, In press, In press.
Jackson, J., Turner, A., Mark, T., Montross, M. (2016). Densification of biomass using a pilot scale flat ring roller pellet mill. Fuel Processing Technology, 148, 43-49. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2016.02.024.
Jiao, G-J., Peng, P., Sun, S-L., Geng, Z-C., She, D. (2019). Amination of biorefinery technical lignin by Mannich reaction for preparing highly efficient nitrogen fertilizer. International Journal of Biological Macromolecules, 127 (15): 544–54. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.076.
Jiao, W., Tabil, L., Xin, M., Song, Y., Chi, B., Wu, L., Chen, T., Meng, J., and Bai, X. (2020). Optimization of process variables for briquetting of biochar from corn stover. BioResources, 15 (3): 6811-6825.
Kashaninejad, M., Tabil, L.G., Knox, R. (2014). Effect of compressive load and particle size on compression characteristics of selected varieties of wheat straw grinds. Biomass and Bioenergy, 60, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.11.017.
Kylili, A., Christoforou, E., Fokaides, P.A. (2016). Environmental evaluation of biomass pelleting using life cycle assessment. Biomass and Bioenergy, 84, 107-117 https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.11.018.
Labbé, R., Paczkowski, S., Knappe, V., Russ, M., Wöhler, M., Pelz, S. (2020). Effect of feedstock particle size distribution and feedstock moisture content on pellet production efficiency, pellet quality, transport and combustion emissions. Fuel, 263, 116662 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116662.
López-Mosquera, M.E., Cabaleiro, F., Sainz, M.J., López-Fabal, A., Carral, E. (2008). Fertilizing value of broiler litter: Effects of drying and pelletizing. Bioresource Technology, 99 (13): 5626-5633. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.10.034.
Mani, S., Tabil, L.G., Sokhansanj, S. (2006a). Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy, 30, 648–654. https://doi.org/10.1016/J.BIOMBIOE.2005.01.004.
Mani, S., Tabil, L.G., Sokhansanj, S. (2006b). Specific energy requirement for compacting corn stover. Bioresource Technology, 97, 1420–1426. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.06.019.
Matkowski, P., Lisowski, A., Świętochowski, A. (2020). Pelletising pure wheat straw and blends of straw with calcium carbonate or cassava starch at different moisture, temperature, and die height values: Modelling and optimisation. Journal of Cleaner Production, 272, 122955. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122955.
Moslehi Roodi, S., Abbaspour-Fard, M.H., Aghkhani, M.H. (2020). Improvement of Centrifugal Spreader Performance in order to Spread the Pellet Fertilizer. Agricultural Mechanization and Systems Research, 20, 93–112. https://doi.org/10.22092/erams.2019.123748.1278.
Obernberger, I., Thek, G. (2010). The pellet handbook: The production and thermal utilisation of biomass pellets, Earthscan Ltd.
Pampuro, N., Bagagiolo, G., Priarone, P.C., Cavallo, E. (2017). Effects of pelletizing pressure and the addition of woody bulking agents on the physical and mechanical properties of pellets made from composted pig solid fraction. Powder Technology, 311, 112-119. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017.01.092.
Pampuro, N., Caffaro, F., Cavallo, E. (2018). Reuse of animal manure: A case study on stakeholders’ perceptions about pelletized compost in Northwestern Italy. Sustainability, 10 (6), 2028. https://doi.org/10.3390/su10062028.
Pampuro, N., Dinuccio, E., Balsari, P., Cavallo, E. (2016). Evaluation of two composting strategies for making pig slurry solid fraction suitable for pelletizing. Atmospheric Pollution Research, 7 (2): 288-293. https://doi.org/10.1016/j.apr.2015.10.001.
Pampuro, N., Facello, A., Cavallo, E. (2013). Pressure and specific energy requirements for densification of compost derived from swine solid fraction. Spanish Journal of Agricultural Research, 3, 678-684. https://doi.org/10.5424/sjar/2013113-4062.
Pradhan, P., Mahajani, S.M., Arora, A. (2018). Production and utilization of fuel pellets from biomass: a review. Fuel Processing Technology, 181, 215–32. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2018.09.021.
Pradhan, P., Mahajani, S.M., Arora, A. (2021). Pilot scale production of fuel pellets from waste biomass leaves: Effect of milling size on pelletization process and pellet quality. Fuel, 181, 215–32. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119145.
Rajabi Hamedani, S., Colantoni, A., Gallucci, F., Salerno, M., Silvestri, C., Villarini, M. (2019). Comparative energy and environmental analysis of agro-pellet production from orchard woody biomass. Biomass and Bioenergy, 129, 105334. https://doi.org/10.1016/J.BIOMBIOE.2019.105334.
Rao, J.R., Watabe, M., Stewart, T.A., Millar, B.C., Moore, J.E. (2007). Pelleted organo-mineral fertilisers from composted pig slurry solids, animal wastes and spent mushroom compost for amenity grasslands. Waste Management, 27, 1117-1128. https://doi.org/10.1016/J.WASMAN.2006.06.010
Romano, E., Brambilla, M., Bisaglia, C., Pampuro, N., Pedretti, E.F., Cavallo, E. (2014). Pelletization of composted swine manure solid fraction with different organic co-formulates: effect of pellet physical properties on rotating spreader distribution patterns. International journal of recycling organic waste in agriculture,3,101-111. https://doi.org/10.1007/s40093-014-0070-2.
Sarlaki, E., Kermani, A.M., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K., Hosseinzadeh-Bandbafha, H., Ma, N.L., Aghbashlo, M., Tabatabaei, M., Lam, S.S., (2021a). Improving sustainability and mitigating environmental impacts of agro-biowaste compost fertilizer by pelletizing-drying. Environ. Pollut. 285, 117412. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117412
Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Ghorbani, M. (2021c). Analytical methods for assessing the quality of sugarcane bagasse compost and improving the physicomechanical properties toward densification. Environmental Sciences, In press, In press.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K. (2021b). Valorization of lignite wastes into humic acids: Process optimization, energy efficiency and structural features analysis. Renewable Energy, 163, 105–22. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.096.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilian, K. (2019a). Extraction and purification of humic acids from lignite wastes using alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Journal of Cleaner Production, 235, 712-23. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.028.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Asefpour Vakilianm, K. (2020). Chemical, Spectral and Morphological Characterization of Humic Acids Extracted and Membrane Purified from Lignite. Chemical & Chemistry Technology, 14:353–61. https://doi.org/10.23939/chcht14.03.353.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Mirsaeedghazi, H. (2017). Effect of processing temperature on membrane ultrafiltration of lignite coals-derived humic alkaline extracts, membrane performance and humic acid purity. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 48:475–89. https://doi.org/10.22059/ijbse.2017.63813.
Sarlaki, E., Sokhandan Toomaj, M., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H., Nikousefat, O. (2019b). Extraction of humic acid from lignite coals using stirred tank reactors (STRs): Assessment of process parameters and final product characterization. Iranian Journal of Soil and Water Research, 50:1111–25. https://doi.org/10.22059/ijswr.2018.260201.667947.
Sharif Paghaleh, A., Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Shakiba, N. (2017). Study of spectral, structural and chemical characteristics of humic acids isolated from coalfield of Iran. Iranian Journal of Soil and Water Research, 48:1145–58. https://doi.org/10.22059/ijswr.2018.228746.667639.
Shaw, M.D., Karunakaran, C., Tabil, L.G. (2009). Physicochemical characteristics of densified untreated and steam exploded poplar wood and wheat straw grinds. Biosystems Engineering; 103, 198–207. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2009.02.012.
Stelte, W., Holm, J.K., Sanadi, A.R., Barsberg, S., Ahrenfeldt, J., Henriksen, U.B. (2011). Fuel pellets from biomass: The importance of the pelletizing pressure and its dependency on the processing conditions. Fuel, 90, 3285–90. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.05.011.
Tajinia, R., Kianmehr, M.H., Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Mirsaeedghazi, H. (2020). Extracting humic acids from spend mushroom compost (SMC) by alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 847–61. https://doi.org/10.22059/ijbse.2019.269856.665118.
Takahashi, S., Ihara, H., Karasawa, T. (2016). Compost in pellet form and compost moisture content affect phosphorus fractions of soil and compost. Soil Sci. Plant Nutrition, 62, 399–404. https://doi.org/10.1080/00380768.2016.1198680.
TMECC, (2002). Test Methods for the Examination of Composts and Composting. US Compost. Counc.
Tumuluru, J.S. (2015). High moisture corn stover pelleting in a flat die pellet mill fitted with a 6 mm die: physical properties and specific energy consumption. Energy Science & Engineering, 3, 327–341. https://doi.org/10.1002/ese3.74.
Tumuluru, J.S. (2016). Specific energy consumption and quality of wood pellets produced using high-moisture lodgepole pine grind in a flat die pellet mill. Chemical Engineering Research and Design, 110:82–97. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2016.04.007.
Valentinuzzi, F., Cavani, L., Porfido, C., Terzano, R., Pii, Y., Cesco, S., Marzadori, C., Mimmo, T. (2020). The fertilising potential of manure-based biogas fermentation residues: pelleted vs. liquid digestate. Heliyon, 6, (2): e03325 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03325.
Yang, Y.C., Tong, Z.H., Geng, Y.Q., Li, Y.C., Zhang, M. (2013). Biobased polymer composites derived from corn stover and feather meals as double-coating materials for controlled-release and water retention urea fertilizers. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (34), 8166–8174. http://dx.doi.org/10.1021/jf402519t.
Zafari, A. and Kianmehr, M.H. (2012). Effect of temperature, pressure and moisture content on durability of cattle manure pellet in open-end die method, Journal of Agricultural Science, 5, 203–208, http://dx.doi.org/10.5539/jasv4n5p203.
Zafari, A. and Kianmehr, M.H. (2013). Application of densification process in organic waste management, Waste Management Research, 31, 684–691, http://dx.doi.org/10.1177/0734242X13484191.