محاسبه پارامترهای طراحی زهکش با استفاده از مدل بهینه‌سازی چندهدفه AMOSA و مدل‌های رفع اختلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

درصورتی‌که خاک اراضی دارای تمهیدات لازم برای خروج آب اضافی نباشد، آبیاری سبب ماندابی شدن خاک و توقف رشد و یا حتی از بین رفتن ریشه گیاهان می‌گردد. یکی از اهداف زهکشی زیرزمینی، کنترل سطح آب زیرزمینی با هدف ایجاد تهویه مناسب در محیط ریشه گیاهان هست. از مسائل و مشکلات اصلی طرح‌های زهکشی می‌توان به هزینه نسبتاً بالای اجرای این طرح‌ها و اثرات سوء زیست‌محیطی ناشی از دفع زه‌آب اشاره کرد. ازآنجاکه کاهش عوارض زیست‌محیطی منجر به افزایش هزینه‌های احداث خواهد شد، هدف از انجام این مطالعه ارائه مدلی به منظور تعیین پارامترهای طراحی زهکش، شامل قطر، عمق و فاصله نصب لوله‌ها است به‌گونه‌ای که هزینه‌های احداث و عوارض زیست‌محیطی حداقل گردد. در این مطالعه از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه AMOSA که الگوریتمی بر پایه الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت فلزات (SA) است استفاده شده است. ازآنجاکه خروجی مدل‌های بهینه‌سازی چندهدفه دربرگیرنده چندین جواب بهینه است لذا به‌منظور انتخاب یک جواب مطلوب نهایی از میان جواب‌های به‌دست‌آمده، مدل‌های رفع اختلاف Kalai-Smorodinsky، Area Monotonic و Nash مورداستفاده قرار گرفت. مدل پیشنهادی بر روی اطلاعات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی یکی از طرح‌های هفت‌گانه شرکت توسعه نیشکر به کار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد اغلب جواب‌های مربوط به عمق بهینه نصب حاصل از اجرای مدل بهینه‌سازی چندهدفه حدفاصل 2/1 تا 8/1 متر است. عمق نصب 25/1 تا 65/1 متر، قطر 1/0 و  فاصله نصب لوله‌های زهکش 30 تا 50 متر جواب مطلوب نهایی هستند که بسته به روش رفع اختلاف به کار گرفته‌شده حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of Drainage Design Parameters UsingAMOSA Multi-Objective Optimization and Conflict Resolution Models

نویسندگان [English]

  • Faeze Haji Rajabi 1
  • Hamed Mazandarani Zadeh 2
1 M. S. Graduated of Water Engineering, Faculty of Science Engineering, IKIU, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Science and Water Engineering, Faculty of Science Engineering, IKIU, Qazvin, Iran
چکیده [English]

If the soil does not have natural drainage for removal of excess of water, irrigation would lead to waterlogging and stopping the growth or even damaging the crop root.  Controlling water table level is one of the subsurface drainage goals to proper ventilize the plants root zone. High construction cost and negative environmental impacts, resulting from the effluent disposal are the main problems of drainage projects. Since, reducing the environmental affects leads to increasing construction cost, the aim of this study was to developed a model for determination of drainage design parameters, including diameter, depth and drainage distance, in a way that construction costs and environmental affects would be minimized.  In this study, the multi-objective optimization algorithm AMOSA, a simulated annealing (SA) algorithm, has been used. Since the multi-objective optimization models output is consisted of several optimal points, conflict resolution models such as Kalai-Smorodinsky, Area Monotonic and Nash were employed to select a final competent result among the optimal points. The proposed model was run for the Salman Farsi agro-industry data, one of the Sugarcane Development Company projects. Results showed that the optimal depths were between 1.2m to 1.8m. The final favorable results were 1.25-1.65m for installation depth, 0.1m for pipe diameter and 30-50m for pipe spacing depending on the taken conflict resolution method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewage
  • Construction Cost
  • salinity
  • Sugarcane
Moridnejad, A., (2008), A review on some country drainage regulations, 5th workshop on Drainage and Environmental Engineering, (in Farsi).
Adimi, M., (2006), A brief outlook on the current situation, challenges and approaches of drainage in Iran, 4th workshop on Drainage and Environmental Engineering, (in Farsi).
Sotoodehnia, A., Razi, F., Daneshkar Arasteh, P., (2014), Using SEEP/W numerical model to simulate drain installation depth effects on drain water salinity improvement, Iranian Journal of lrrigation and Drainage, 1(8) 187-196 (in Farsi).
Hasanoghli, A., (2006), Management of the system drainage and drainage reuse in agriculture, 4th workshop on Drainage and Environmental Engineering, (in Farsi).
Akram, M., Akram, S., (2004), Controlled drainage, glimmer to improve irrigation efficiency in the controlled drainage areas in Iran, 3th workshop on Drainage and Environmental Engineering, (in Farsi).
Mahjoubi, A., Hooshmand, A., Naseri, A.A., Jafari, S., (2014), Effect of controlled drainage on reducing drainage coefficient and drainage volume in sugarcane fields of imam khomeini agro-industry, Journal of Water and Soil, 27(6) 1133-1144 (in Farsi).
Asgari, M., Liaghat, A., Parsinezhad, M., (2011), Effectiveness of collector drain on drainage coefficient (A case study: Amir-Kabir agriculture and industry department, Khuzestan province), Journal of Water and Soil, 25(4) 746-756 (in Farsi).
Zadesh Pargo, R., Mazandarani Zadeh, H. and Daneshkar Araste, P. (2015), Subsurface drainage system design to minimize construction costs with steady-state consideration, Journal of Water Research in Agriculture, 29(1) 117-128 (in Farsi).
Ritzema, H. P., Nijland, H. J. and Croon, F. W., (2006), Subsurface drainage practices: From manual installation to large scale implementation, Agricultural water management, 86(1-2) 60– 71.
Samipour, F., Mohammadi, K., Mahdian, M.H. and Naseri, A.A., (2011), Evaluating DRAINMOD and SWAP drainage models in determining optimal depth and spacing using crop yield performance and drainage effluent, Iranian Journal of Irrigation and drainage, 3(4) 375– 386 (in Farsi).
Soleimaninanadegani, M., Parsinejad, M. and Noori, H., (2013), Estimating subsurface drainage network installation cost (A case study: Behshahr), Watershed management research, 26(1) 34-41 (in Farsi).
Nazari, B., Liaghat, A., Parsinejad, M. and Naseri, A., (2008), Optimization of Drainage Depth Based on the Economical and Environmental Aspects, 5th workshop on Drainage and Environmental Engineering, (in Farsi).
Mazandarani Zadeh H., (2016), Drainage system design by NSGA-II multi-objective algorithm using economic and environmental approach, journal of Iran-Water Resources Research, 12(3) 142-152 (in Farsi).
Bi, W., Dandy, G.C. and Maier H.R., (2015), Improved genetic algorithm optimization of water distribution system design by incorporating domain knowledge,Environmental Modelling & Software, 69 370-381.
Marques, J.C.R., Cunha, M.C. and Savic, D., (2015), Multi-objective optimization of water distribution systems based on a real options approach, Environmental Modelling & Software, 63 1-13.
Pazira, E. and Homaee, M. (2010), Salt leaching efficiency of subsurface drainage system at presence of diffusing saline water table boundary, 17th Word Congress of the International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), Qeuebec City, Canada.
Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D. and Vecchi, M. P., (1983), Optimization by simulated annealing, Science, 220(4598), 671–680.
Bandyopadhyay, S., Saha, S., Maulik, U. and Deb, K., (2008), A simulated annealing-based multi-objective optimization algorithm: AMOSA, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 12(3) 269-283.
Salazar, R., Szidarovszky, F. and Coppola E. Jr., (2007), Application of game theory for a groundwater conflict in Mexico, Journal of Environmental Management, 84(4) 560-571.
Harsanyi, J.C. and Selten, R., (1972), A generalized Nash solution for two-person bargaining games with incomplete information, Journal of Management Science, 18(2) 80-106.
Kalai, E. and Smorodinsky, M., (1975), Other solutions to Nash's Bargaining problem, Econometrica, 43 513-518.
Anbarchi, N., (1993), Noncooperative foundations of the area monotonic solution, Quarterly Journal of Economics, 108 245-258.
Rajab zadeh, F., Pazira, E. and Mahdian M.H., (2011), Studies on appropriate and an empirical model for salt leaching of Saline-Sodic soils of central part of Khuzestan province, Journal of Water and Soil Conservation, 18(3) 61-84.