بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای‌خودکار در سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، مدیریت آب و خاک

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

4 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از عوامل پایین بودن فشار آبپاش در سامانه­های آبیاری بارانی، مربوط به تخمین نادرست افت فشار موضعی در شیرهای­خودکار می­باشد. به‌منظور بررسی افت فشار موضعی و ضریب افت فشار شیرهای­خودکار، یک مطالعه آزمایشگاهی در سال ­1393 و مطابق با استانداردهای بین­المللی  ISO 9644و  ISO 4059انجام شد. برای این منظور 75 عدد شیرخودکار، متعلق به 15 کارخانه و از جنس چدن، پلیمر و آلومینیوم، در سه اندازه 1، 5/1و 2 اینچ انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. برای هر نمونه شیرخودکار، افت فشار موضعی در پنج دبی شامل دبی حداکثر و حداقل و سه دبی­ میانی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اختلاف قابل‌توجه در میزان افت فشار شیرهای­خودکار مشابه وجود دارد و این اختلاف عمدتاً ناشی از کیفیت ساخت می­باشد. متوسط افت فشار موضعی شیرهای­خودکار 1 اینچ، در دبی­های آزمایش حداقل و حداکثر به ترتیب 46/0 و 23/10 متر؛ 5/1 اینچ به ترتیب 6/0 و 31/4 متر و 2 اینچ به ترتیب 21/0 و 76/1 متر به دست آمد. میزان افت فشار در دبی­های پایین به مقادیر افت فشار موجود در کاتالوگ نزدیک بود؛ اما در دبی­های بالا، افت فشار اندازه­گیری شده بیشتر از مقادیر پیشنهادی در کاتالوگ بود. ضریب افت فشار موضعی 73 شیرخودکار اندازه­گیری شده در دامنه 26/7 تا 79/9 به دست آمد. درحالی­که بر اساس استانداردها و ضوابط آبیاری تحت‌فشار، ضریب افت فشار شیرخودکار باید در دامنه 2 تا 2/2 باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که افت فشار موضعی شیرهای­خودکار قابل ملاحظه بوده و می­تواند یکی از عوامل مهم پایین بودن فشار در سامانه­های آبیاری بارانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of quick coupling valves minor head loss in solid set sprinkler systems

نویسندگان [English]

  • Vahid Rezaverdinejad 1
  • Mohamad Saied Rashidi 2
  • Isa Maropoor 3
  • Hosein Rezaei 4
  • Javad Sarabi 5
1 Urmia University
2 Jihad Keshavarzi Organization of Kordestan
3 University of Kordestan
4 Urmia University
5 Urmia University
چکیده [English]

One of the main reasons for sprinklers, low pressure in sprinkler irrigation systems is related to incorrect estimate of quick coupling valves, minor (local) head losses. In order to measure the quick coupling valves, minor head losses, a laboratory study was conducted in accordance with ISO 9644 and ISO 4059 international standards during year 2014. Seventy-five quick coupling valve samples were selected from fifteen manufacturers, and made  of three materials of cast iron, aluminum and polymer within three sizes comprised of 1, 1.5 and 2 inch. They were tested in terms of head loss. For each sample, the minor head losses were assessed using five flow rates including the maximum, minimum as well as three intermediate flow tests. Results indicated that, there are significant differences in the minor head loss values of similar quick coupling valves due mostly to manufacturing quality. Based upon the obtained results, the average minor head losses of 1 inch quick coupling valves obtained within the maximum vs. minimum flow rates were 0.46 and 10.23 m, respectively. As for 1.5 inch they were recorded 0.60 and 4.31 m, respectively, whereas for 2 inch, the figures were 0.21 and 1.76 m. Head loss values for low level flows were close to those given in their  catalogues. But as for high flows, the head loss was recorded higher than those in the catalogue values. The head loss coefficients (K) of seventy-three quick coupling valve samples were recorded in the range of 7.26 to 9.79. However, based on the standards and criteria of pressurized irrigation systems, the minor head loss coefficients of quick valves should stand in the range of 2 to 2.2. The results finally indicated that the head loss related to quick coupling valves is high and that can be an important cause of low pressure in sprinkler irrigation systems.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minor Head Loss
  • Minor Head Loss Coefficient
  • Sprinkler irrigation
Aghaie-Rad, A., and Rahbar, A. (2002). Pressurized irrigation equipment's standard. IRNCID: Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, No. 68, 223 P.
 Douglas, J.F., Gasoriek, J.M., Swaffield, J., and Jack, L. (2006). Fluid Mechanics. Prentice Hall, 5th edition. 992 P.
Ebrahimi, H. (2006). Analysis and evaluation of simplified irrigation systems in Khorasan. Journal of Agriculture Sciences, 12(3),577-589.
Ghomshi, M., and Emamgholi-Zadeh, S. (2008). Hydraulic fluid mechanics and simple language.1th edition, University of Shahid Chamran.
Haque, F.M., Haider, F., Rahman, A., and Islam, Q. (2010). Study of different types of valves & determination of minor head loss for various openings of locally available plastic valve. Proceedings of the 13th Asian congress of fluid mechanics, Dhaka, Bangladesh, 605-608.
Howell, T.A., and Barinas, F. A. (1980). Pressure losses across trickle irrigation fittings and emitters. Trans. ASAE, 23(4), 928–933.
Iran Water Resources Management Company. (2005). Design criteria for pressurized irrigation systems. Office of standard and technical criteria, No. 268, 240 P.
Keller, J., and Bliesner, R.D. (2000). Sprinkle and trickle irrigation, 2th edition, Caldwell, NJ: Blackburn press. 652 P.
Liaghat, A.M., Mokari Ghahroodi, E., Noory, H., andSotoudenia, A. (2015). Evaluation of Qazvin plain irrigation systems through an assessment of classical vs neoclassical irrigation efficiencies. Iranian Journal Soil and Water Research, 46 (2), 341-353.
Majd-Salimi, K., Salvatian, S.B., and Amiri, E. (2015). Technical evaluation of sprinkler irrigation systems which were implemented in tea fields of the Guilan Province. Journal of Water and Soil, 29 (2), 336-349.
Munson, B.R., Rothmayer, A.P., Okiishi, T.H., and Huebsch, W.W. (2012). Fundamentals of fluid mechanics. 7th edition, John Wiley and Sons. 747 P.
Provenzano, G., and Pumo, D. (2004). Experimental analysis of local pressure losses for micro irrigation laterals. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 130(4), 318–324.
Rezvani, S.M., and Jafari, A.M. (2005). Evaluate the performance of sprinkler irrigation systems implemented in potato fields managed by farmers in Hamedan province. Proceedings of the technical workshop sprinkler, AERI, Karaj, Iran.
Salvador, G.P., Sanchis, L.H., Altozano, P.G., and Valverde, J.A. (2006). Real local losses estimation for on-line emitters using empirical and numerical procedures. Irrigation and Drainage Engineering, 132 (6), 522-530.
 Sharp, Z.B., Johnson, M.C., Barfuss, S.L., and Rahmeyer, W.J. (2010). Energy losses in cross junctions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 136 (1), 50-55.
Serre, M., Odgaard, A.J., and Elder, R.A. (1994). Energy loss at combining pipe junctions. Journal of Hydraulic Engineering, 120(7), 808–830.
Yasmina, L., and Rachid, L. (2015). evaluation of energy losses in pipes. American Journal of Mechanical Engineering, 3(3), 32-37.