استفاده از مدل رگرسیونی در بررسی تأثیر الیاف مصنوعی بر مقاومت فشاری و کششی نهایی مخلوط خاک سیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 University of tehran

چکیده

در این تحقیق مسلح سازی تصادفی خاک و خاک-سیمان با درصدهای وزنی مختلف الیاف، سیمان و طول‌های مختلف الیاف موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌های آزمایشگاهی با استفاده از روش تراکم استاتیکی تهیه گردیدند. آزمایش مقاومت فشاری و کششی نمونه‌ها در زمان عمل‌آوری مختلف انجام گردید. همچنین یک مدل رگرسیونی چند متغیره بر اساس داده‌های حاصل از آزمایش‌ها برای پیش‌بینی مقاومت‌های فشاری و کششی ارائه‌شده و روابط تحلیل حساسیت جهت بررسی اثر هرکدام از متغیرها تدوین گردید. نتایج نشان داد که مسلح سازی خاک و خاک-سیمان موجب افزایش مقاومت فشاری و کششی می‌گردد و این افزایش تابعی از درصد وزنی الیاف، طول الیاف، درصد وزنی سیمان و زمان عمل‌آوری است لیکن طول الیاف تا یک مقدار مشخصی موجب افزایش مقاومت می‌گردد و پس‌ازآن تأثیر ناچیزی را در افزایش مقاومت دارا می‌باشد. مقایسه داده‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی شده دلالت بر همبستگی قابل قبولی بین آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regression Model for Predicting the Compressive and Tensile Strength of Reinforced Soil and Soil-cement

نویسندگان [English]

  • Mozhde Lahoori 1
  • Mahmoud Babalar 2
  • Ali Raeesi estabragh 3
  • Sadegh Ranjbari 1
2 Tehran university college of agriculture and natural resources
3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده [English]

In this research the effect of randomly reinforced soil and soil cement with different percent of cement and fiber and different length of fiber was investigated. Samples were prepared according to the maximum dry unit weight and optimum water content due to the corresponding compaction curves. Compressive and tensile strength were conducted on samples for different curing times. Regression equations were proposed based on the experimental data for prediction of the compressive and tensile strength of reinforced soil and soil cement. Comparison between the model predictions and the experimental results showed that the proposed model can predict the mechanical behavior of reinforced soil and soil cement satisfactory.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil reinforcement
  • soil-cement-fiber
  • compressive strength
  • Tensile Strength
  • Regression model
Attom,M.F, Al-Akhras,N.M. and Malkawi,A.L.H. (2009). Effect of fibers on mechanical properties of clay soil. Geotechnical Engineering, 162 (5), 277-283.
Babalar, M., Estabragh, A.R., Beytolahpour, I., (2015). Regression model for predicting the compressive strength of treated soil-cement with resin. Iranian Journal of soil and water research. In press.
Consoli,N.C.,Bassani,M.A.A,. (2010).Effect of fiber-reinforcement on the strength of cemented soils. Geotextiles and Geomembranes, 28(2),344-351.
Croft,J.B. (1967).The influence of soil mineralogical composition of cement stabilization. Geotechnique, 17 (2), 119-135.
Divya,p.,Viswanadham,B.,and Gourc, J. (2014). Evaluation of tensile strength-strain characteristics of fiber-rienforced soil through laboratory tests. Journal of Materials in Civil Engineering. 26 (1), 14-23.
Estabragh,A.R.,Bordbar,A.T.,and Javadi,A.A. (2011) Mechanical behavior of clay soil reinforced with Nylon fibers. Geotechnical and Geological Engineering, 29, 899-908.
Estabragh,A.R., Namdar,P.,and Javadi,A.A. (2012), Behavior of cement-stabilized clay reinforced with nylon fiber. Geosynthetics International. 19 (1), 85-92.
Gray,D.and Al-Rafeai,T.O. (1986).Behavior of fabric versus fiber reinforced sand. Journal of Geo-Technical Engineering. 112(8), 804-820.
Izawa,J., Ito,H., Saito,T., Uneo,M., and  Kuwano,J. (2009). Development of rational seismic design method for geogrid-reinforced soil wall combined with fiber-mixed soil-cement and its applications. Geosynthetics International.16(4),286-300.
Khatibi,M.,Soltani,A., and Estabragh.,A.R. (2015) Experimental and statistical analysis of a fiber reinforced swelling soil characteristics using chemical additives. Modarec civil Engineering Journal. 15(2), 137-147
Khattaka, M.J.,Alrashidi, M., (2006), Durability and mechanistic characteristics of fiber reinforced soil-cement mixtures. The international Journal of pavement Engineering. 7 (1), 53-62.
Maher,M.H.and Gray,D.H. (1990). Static response of sand reinforced with randomly distributed fibers. Journal of Geotechnical‌ Engineering, ASCE, 116 (11), 1661-1677.
Maher,M.,and Ho,Y., (1994).Mechanical properties of kaolinite/fiber soil composite. Journal of Geotechnical Engineering. 120(8), 1381-1393.
Michalowski, R. and cermak, J. (2003). Triaxial compression of sand reinforced with fibers. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Eng. 129 (2), 125-136.
Park,S.S,. (2009) Effect of fiber reinforcement and distribution on unconfined compressive strength of fiber reinforced cemented sand. Geotextiles and Geomembranes.27 (2),162-166.
Ranjan, G., Vasan, R. M., Charan, H. D. (1995). Probabilistic analysis of randomly distributed fiber-reinforced soil. Journal of Geotechnical Engineering, 122(6),419-428.
Sobhan,Kh.,Mashnad,M., (2002).Tensile strength and Toughness of soil-cement-fly-ash composite reinforced with recycled high-density polyethylene stripes. Journal of materials in civil engineering, 14(4),177-184.
Sivakumar Babu, G.L.,Vasudevan,A.K., (2008). Seepage velocity and piping resistance of coir fiber mixed soils. Journal of irrigation and drainage Engineering, ASCE.134 (4), 485-492.
Tang,C., (2007).Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clay soil. Geotextiles and Geomembranes. 25(3),194-202.
Tang,C.S.,Shi,B.,and Zhao, L.Z. (2010). Interfacial shear strength of fiber reinforced soil, Geotextiles and Geomembranes, 28, 54-62.