اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگی‏های رشد سیب‏زمینی در شرایط گلخانه‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استاد دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

برای بررسی تأثیر سطوح رطوبت خاک، روی (Zn) و فسفر (P) بر ویژگی‏های رشد سیب‏زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و با سه فاکتور کود Zn در سه سطح (0، 10 و 20 میلی‏گرم Zn بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی)، کود P در سه سطح (0، 30 و 60 میلی‏گرم P بر کیلوگرم خاک از منبع مونوکلسیم فسفات) و رطوبت خاک در سه سطح (FC9/0 تا FC، FC7/0 تا FC8/0 و FC5/0 تا FC6/0) در شرایط گلخانه‏ای و یک خاک لومی‏رسی آهکی و با سه تکرار اجرا شد. ویژگی‏های تعداد ساقه و برگ، طول ساقه و برگ، شاخص کلروفیل، مقاومت روزنه‏ای، مقدار نسبی آب برگ و وزن خشک بخش هوایی اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش کمبود آب ارتفاع ساقه، طول برگ، هدایت روزنه‏ای، وزن خشک بخش هوایی، مقدار نسبی آب برگ و شاخص‏کلروفیل برگ‌ها به‌طور معنا‏داری کاهش یافت (01/0>p). با مصرف P تعداد برگ، طول ساقه، طول برگ، هدایت روزنه‏ای و وزن خشک بخش هوایی به‌طور معنا‏داری افزایش یافت. مصرف کود Zn سبب افزایش معنادار طول ساقه، طول برگ، شاخص کلروفیل، هدایت روزنه‏ای و وزن خشک بخش هوایی شد (01/0>p). اثر متقابل رطوبت‏ خاک×P و رطوبت خاک×Zn بر هدایت روزنه‏ای و شاخص کلروفیل و اثر متقابل سه‌جانبة آن‏ها بر شاخص کلروفیل، هدایت روزنه‏ای و وزن خشک بخش هوایی معنادار شد (05/0>p). اثرهای متقابل دو‌جانبه Zn، P و رطوبت خاک از نظر ویژگی‏های بررسی‌شده عمدتاً سینرژیستی بود. به‏طور‌کلی، برای رشد مطلوب سیب‌زمینی در خاک‏های مشابه، در شرایط آبیاری کامل مصرف 20 میلی‏گرم Zn و 30 میلی‏گرم P بر کیلوگرم خاک و در شرایط تنش کمبود آب مصرف 20 میلی‏گرم Zn و 60 میلی‏گرم P بر کیلوگرم خاک می‏تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Soil Moisture, Phosphorus and Zinc Levels on the Growth Attributes of Potato in Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Rahim Motalebifard 1
  • Nosratollah Najafi 2
  • Shahin Oustan 2
  • Mohammadreza Nyshabouri 3
  • Mostafa Valizadeh 3
1 PhD Candidate, Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Professor, Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted for evaluating the combined effect of soil moisture, phosphorus (P) and zinc (Zn) levels on the growth attributes of potato (Solanum tuberosum L. cv. Agria). This investigation was arranged as a factorial experiment based on randomized complete blocks design with Zn at three levels (0, 10 and 20mg Zn per kg dry soil as zinc sulfate), P at three levels (0, 30 and 60mg per kg dry soil as monocalcium phosphate) and soil moisture at three levels (50-60% FC, 70-80% FC and 90-100% FC) using three replications. The growth attributes of potato such as stem and leave numbers and lengths, chlorophyll index, stomatal conductivity, relative water content (RWC) and dry weight were measured. The results showed that the drought stress resulted in a significant decrease in stem and leaf length, stomatal conductivity, stem dry weight and RWC. Application of P increased significantly the leaf number, stem and leaf length, stomatal conductivity and stem dry weight. Application of Zn also, affected significantly the stem and leaf length, chlorophyll index, stomatal conductivity and stem dry weight. The P×soil moisture and Zn×soil moisture interaction effects were significant for stomatal conductivity and stem growth rate. The P×Zn×soil moisture interaction effect was significant for chlorophyll index, stomatal conductivity and stem dry weight. The results showed that the two way interactions of Zn, P and soil moisture were mainly synergistic on above mentioned attributes. In general, to achieve the optimum growth of potato in similar soils, application of 20 mg Zn and 30 mg P per kg dry soil would be recommended under normal irrigation conditions while at water deficit conditions application of 20 mg Zn and 60 mg P per kg dry soil could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth attributes
  • Phosphorus
  • potato
  • soil moisture
  • Zinc