تغییر شماره حساب

بدینوسیله به اطلاع می رساند شماره حساب جهت واریز هزینه های بررسی و پذیرش از تاریخ 1/ 4/ 1398 به شماره 180811508 تغییر یافته است. در ضمن  شماره شبای حساب مذکور  IR 8501 8000 0000 0001 8081 1508  می باشد.