دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397 

مقاله پژوهشی

1. استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی

صفحه 1-12

عبدالمجید کریمی؛ نادر عباسی؛ مهدی سیاوش نیا


4. تخمین غلظت کلروفیل آ در دریاچه سد اکباتان با استفاده از تصاویر سنجش از دور

صفحه 39-50

عبدلله طاهری تیزرو؛ محمد رضا سراجیان؛ مریم قشقایی؛ کیوان ویسی


5. جذب متیلن بلو توسط بایوچار از محلول‌های آبی

صفحه 51-57

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی


19. تأثیر زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب، سطح ایستابی و بهره‌وری آب در دشت مغان

صفحه 207-219

حمیدرضا جوانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا حسن اقلی؛ بیژن نظری