بررسی اثر بیوچار کنوکارپوس بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سورگوم علوفه‌ای در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی علوم آب

4 گروه مدیریت منابع آب، دانشگاه واگنینگن، هلند

چکیده

زهاب‌های شور به عنوان یک معضل شناخته می‌شوند، ولی با ایجاد رویکردهای مدیریتی، زهاب می‌تواند با جبران محدودیت منابع آب، همراستا با توسعه پایدار شود. بیوچار یک ماده افزودنی به خاک و رویکردی مدیریتی در کشاورزی است. در این تحقیق اثر سطوح مختلف هدایت الکتریکی آب آبیاری (5/2، 5 و 10 dSm-1، S1، S2 و S3)، بیوچار (صفر، 1 و 2درصد، B0، B1 و B2) و تامین نیاز آبی (60،80، 100 و 120درصد،M1، M2، M3 و M4) به صورت آزمایش فاکتوریل اسپیلت پلات در زمان در قالب بلوک کامل تصادفی، در سه تکرار طی سال‌های 1398 و 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز بر عملکرد و بهره‌وری آب سورگوم علوفه ای در سه چین بررسی گردید. نتایج نشان داد، اثر سطوح مختلف و اثرات متقابل آن‌‌ها، بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در سطح یک درصد معنی‌دار است. بیش‌ترین و کمترین عملکرد تازه در تیمار B2S1M4 و B2S3M1 (52/135 ،52/20 تن در هکتار) حاصل گردید. کمترین بهره‌وری آب علوفه تازه و خشک در تیمار B2S3M3 با مقادیر 5/2 و 91/0 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد. تیمار B2S1M3 و B2S1M2 بیشترین بهره‌وری آب تازه و خشک علوفه را به ترتیب 54/10 و 4/4 کیلوگرم بر متر مکعب را داشتند. در شرایط آبیاری با آب‌ شور عملکرد و بهره‌وری علوفه تازه به مقدار بیوچار حساس است، به شکلی که در تامین 100درصد نیازآبی با آب شور (10dSm-1)، افزودن 1 و 2 درصد موجب تغییر 6/2+ و 7/4-درصد در عملکرد و 9/1+ و 2/5-درصد در بهره‌وری مصرف آب علوفه تازه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Conocarpus biochar on the yield and water efficiency of fodder sorghum under conditions of quantitative and qualitative water limitation.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moridsadat 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • saeed boromandnasab 3
  • Pieter Van Oel 4
1 Phd Candidate of irrigation and drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan , Iran.
3 Professor Irrigation Dept., Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Water Resources Management Group, Wageningen University and Research, the Netherlands.
چکیده [English]

Saline drainage water are known as a problem, but by creating management approaches, drainage water can be made in line with sustainable development by compensating for the limitation of water resources. Biochar is a soil additive and a management approach in agriculture. In this research, the effect of different levels of irrigation water salinity (2.5, 5 and 10 dSm-1, S1, S2 and S3), biochar (zero, 1 and 2%, B0, B1 and B2) and water supply (60, 80, 100 and 120%, M1, M2, M3 and M4) in the form of factorial split plot experiment in time in the form of randomized complete block, in three replications during the years 2018 and 2019 in the research farm of Shahid Chamran University, Ahvaz, on yield and water efficiency Fodder sorghum was investigated in three harvests. The results showed that the effect of different levels and their interaction effects on the yield and efficiency of fresh and dry sorghum water consumption is significant at the level of 1%. The highest and lowest fresh yields were obtained in B2S1M4 and B2S3M1 treatment (20.52, 135.52 t ha-1). The lowest fresh and dry water productivity of fresh and dry fodder was obtained in B2S3M3 treatment with values of 2.5 and 0.91 kgm-3. Treatments B2S1M3 and B2S1M2 had the highest productivity of fresh and dry fodder water, 10.54 and 4.4 kgm-3, respectively. In irrigation conditions with saline water, the yield and productivity of fresh fodder is sensitive to the amount of biochar, in such a way that in supplying 100% of the water requirement with saline water (10 dSm-1), adding 1 and 2% causes a change of +2.6% and -4.7% in performance and +1.9% and -2.5% in the efficiency of fresh fodder water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage water
  • Ahvaz
  • Lack of irrigation
  • Management approach