ارزیابی اثر GGBS فعال شده و آهک هیدراته بر روی بهسازی یک خاک رسی آلوده به متیل‌ترت‌بوتیل‌اتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی بهسازی یک خاک رسی آلوده شده به MTBE با استفاده از GGBS فعال شده به وسیله منیزیم‌اکسید و آهک آبدیده مورد‌ مطالعه قرار گرفت. خاک آلوده به MTBE در آزمایشگاه با غلظت 25/2 g(MTBE)/kg(soil) به‌طور مصنوعی تهیه گردید و GGBS فعال شده با آهک آبدیده با درصدهای مختلف به آن اضافه شد. آزمایش‌هایی شامل حدود اتربرگ، تراکم، مقاومت تک محوری و SEM روی نمونه‌هایی از خاک طبیعی ، آلوده و اختلاط‌یافته با مواد افزودنی مذکور صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که مواد افزودنی مورد استفاده موجب افزایش مقاومت خاک طبیعی و آلوده می‌گردد و این بهسازی تابعی از درصد مواد مورد استفاده و زمان عمل‌آوری می‌باشد. به طور کلی اضافه نمودن مواد افزودنی مورد استفاده باعث افزایش 14 تا22 درصدی مقاومت با افزایش درصد اختلاط و زمان عمل‌آوری می‌گردد. علاوه بر این مقاومت خاک طبیعی با درصد ثابت مواد افزودنی و زمان عمل‌آوری یکسان حدود 3 تا 7 درصد بیشتر از خاک آلوده می‌باشد. مقایسه اثر دو ماده افزودنی روشن نمود که آهک اثر بیشتری در بهسازی نسبت به GGBS فعال شده دارد. نتایج SEM نیز روشن نمود که بهسازی تحت اثر تولید مواد سیمانی کننده ناشی از هیدراسیون این مواد افزودنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of activated GGBS and hydrated lime on the remediation of a clay soil contaminated with methyl tert-butyl ether.

نویسندگان [English]

  • Armin Ansar Shourijeh 1
  • Ali Raeesi Estabragh 2
1 Master degree of the Department of Irrigation and Development Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor in the Department of Irrigation and Development Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, the improvement of a clay soil contaminated with MTBE using GGBS activated by magnesium oxide and slaked lime was studied. Contaminated soil with MTBE was artificially prepared in the laboratory with a concentration of 2.25 g (MTBE)/kg (soil) and activated GGBS with slaked lime was added to it with different percentages. Experiments including Atterberg limit, compaction, uniaxial strength and SEM were conducted on samples of natural soil, contaminated and those which were mixed with the mentioned additives. The results showed that the used additives increase the strength of natural and contaminated soil and this improvement is a function of percentage of the used materials and the curing time. In general, adding the used additives increases the strength by 14-22% by increasing the mixing percentage and curing time. In addition, the strength of natural soil with a same percentage of additives and the same processing time is about 3 to 7% higher than contaminated soil. Comparison of the effect of two additives clarified that lime has a greater effect in improving than activated GGBS. The SEM results also clarified that the hydration of the additives cause producing the cementitious materials which improves the mechanical behavior of the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollutant
  • Improvement
  • methyl tert-butyl ether
  • GGBS
  • lime