تأثیر نوع عصاره‌گیر و نسبت خاک به عصاره‌گیر بر استخراج میزان پتاسیم قابل جذب خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران، کرج، ایران

2 گروه علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (AREEO)، موسسه تحقیقات خاک و آب (SWRI)، کرج، ایران

چکیده

پتاسیم به‌عنوان عنصری ضروری که نقش آن در متابولیسم گیاهان و مقاومت آنها در برابر تنش‌های زیستی و محیطی بارها ثابت شده است، جهت مدیریت بهینه، نیاز به استخراج و برآورد دقیق دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نسبت خاک به عصاره‌گیر بر برآورد مقدار پتاسیم قابل جذب خاک انجام شد. بدین منظور در مهر ماه سال 1400، تعداد 62 نمونه خاک سطحی از مزارع کشاورزی سراسر کشور برداشته و مقدار پتاسیم آنها توسط سه عصاره‌گیر استات آمونیوم 1 مولار (سه نسبت 5:1، 10:1 و 20:1)، آمونیوم بیکربنات-DTPA (2:1، 5:1 و 10:1) و مهلیچ-3 (5:1، 10:1 و 20:1)، در موسسه تحقیقات خاک و آب کرج، اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار پتاسیم قابل جذب اندازه‌گیری شده، توسط عصاره‌گیرهای استات آمونیوم و مهلیچ-3 فاقد اختلاف معنی‌دار بود، اما این دو عصاره‌گیر با آمونیوم بیکربنات-DTPA اختلاف معنی‌دار داشتند. احتمالاً دلیل این اختلاف، جایگزین شدن نسبت 2:1 با نسبت 20:1 در روش عصاره‌گیری با آمونیوم بیکربنات-DTPA است. با افزایش نسبت خاک به عصاره‌گیر، میزان برآورد پتاسیم قابل جذب خاک توسط هر سه عصاره‌گیر به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. به‌طور میانگین، مقدار پتاسیم عصاره‌گیری شده در نسبت 20:1 به‌ترتیب %5/11 و %01/5 بیشتر از نسبت‌ 5:1 و 10:1 استات آمونیوم و %79/8 و %84/6 بیشتر از نسبت 10:1 و 5:1 مهلیچ-3 بود. با استفاده از نسبت 10:1، هر سه عصاره‌گیر مقدار پتاسیم قابل جذب خاک را بدون اختلاف معنی‌دار برآورد کردند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در مواقع لزوم می‌توان از هر سه عصاره‌گیر برای تعیین مقدار پتاسیم قابل جذب استفاده کرد. همچنین به‌نظر می‌رسد که نسبت 10:1، نسبت مناسبی برای برآورد مقدار پتاسیم قابل جذب با حداقل تفاوت بین عصاره‌گیرهای مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of extractant type and soil to extractant ratio on the extraction of soil available potassium

نویسندگان [English]

  • Karim Shahbazi 1
  • Meysam Cheraghi 2
  • Mostafa Marzi 3
  • kobra sadat hasheminasab zavareh 3
1 Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education, and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Department of Soil Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Soil and Water Research Institute (SWRI), Karaj, Iran
چکیده [English]

Potassium, as an essential element, which its a role in plant metabolism and resistance to biological and environmental stresses has been proven many times, and requires accurate extraction and estimation for optimal management. The present study was conducted to investigate the effect of soil to extractant ratio in estimating the amount of available potassium in the soil. For this purpose, in October 2021, 62 soil samples were taken from agricultural fields all over the country and their potassium content was measured by three extractants, namely 1 M ammonium acetate (three ratios of 5:1, 10:1, and 20:1), ammonium bicarbonate-DTPA (2:1, 5:1 and 10:1) and Mehlich-3 (5:1, 10:1 and 20:1) in Karaj soil and water research institute (SWRI). The results showed the amount of available potassium measured by ammonium acetate and Mehlich-3 extractants had no significant difference, but these two extractants had a significant difference with ammonium bicarbonate-DTPA. Probably, the reason for this difference is replacing the 2:1 ratio with the 20:1 ratio in the extraction method by ammonium bicarbonate-DTPA. In all three extractants, the estimated soil available potassium increased by increasing the soil to extractant ratio. On average, the amount of extracted potassium in the ratio of 20:1 was 11.5% and 5.01% more than the ratio of 5:1 and 10:1 for ammonium acetate, and 8.79% and 6.84% more than the ratios of 10:1 and 5:1 for Mehlich-3, respectively. By using the 10:1 ratio, all three extractants estimated the amount of soil available potassium without any significant difference. Therefore, suggested that all three extractants can be used to determine the amount of available potassium. In addition, it seems the 10:1 ratio is a suitable ratio for estimating the amount of available potassium with minimal difference between different extractants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium acetate
  • Ammonium bicarbonate-DTPA
  • Mehlich-3
  • Potassium