ارزیابی محصول WaPOR فائو و الگوریتم PYSEBAL در تخمین مقدار آب مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

تبخیر-تعرق بخش اساسی چرخه هیدرولوژی و به‌عنوان یک عنصر کلیدی مدیریت منابع آب به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه-خشک می‌باشد. امروزه فناوری سنجش‌ازدور امکان برآورد تبخیر-تعرق در سطوح وسیع را فراهم نموده است بنابراین استفاده از این فناوری می‌تواند به‌عنوان یک روش امیدوارکننده به‌منظور غلبه بر تغییرات مکانی تبخیر-تعرق به شمار آید. در این پژوهش به بررسی تغییرات روزانه، ماهانه و فصلی تبخیر-تعرق با استفاده از WaPOR و الگوریتم PYSEBAL در دشت قزوین در بازه سال‌های 2015 تا 2021 پرداخته شد. نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش با روش تجربی Hargreaves and Samani (1985) که به‌عنوان روش تجربی برتر در منطقه است مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی انحراف میانگین مقادیر برآورد -شده از مقادیر مشاهده‌شده در مقیاس روزانه در هر دو مدل نشان می‌دهد که الگوریتم PYSEBAL از اختلاف کمتری برخوردار بوده و در بیشتر مواقع به مقادیر به‌دست‌آمده از روش تجربی نزدیک بوده است درحالی‌که در WaPOR تقریباً در تمام بازه موردبررسی با کم‌برآوردی نسبت به روش تجربی همراه بوده. همین‌طور گرچه WaPOR نیز توانسته است تا حد مناسبی میزان تغییرات ET فصلی را نمایش دهد اما از دقت مناسبی برخوردار نبوده به‌طوری این محصول در فصل بهار و تابستان تا حدود مناسبی دقت قابل‌قبول داشته است اما در فصل پاییز و زمستان به‌خوبی این جزئیات قابل‌ملاحظه نیست. درنهایت محصول WaPOR باقدرت تفکیک مکانی به نسبت مناسب می‌تواند امکان تعیین نیاز آبی برای هر بازه زمانی را فراهم آورد بنابراین محصول WaPOR می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب، تعیین آب مصرفی موردنیاز ارائه دهد اما به‌طورکلی الگوریتم PYSEBAL نتایج دقیق‌تری را نسبت به محصولWaPOR ایجاد می‌کند بنابراین درصورتی‌که مطالعات برآورد مقدار تبخیر-تعرق برای مساحت‌های بزرگ (همچون حوضه) و بازه‌های زمانی بلندمدت مدنظر باشد استفاده از محصول WaPOR با توجه به عدم وجود خلأ داده‌ای می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و نیاز آبی منطقه یا حوضه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of FAO WaPOR product and PYSEBAL algorithm in estimating The amount of water consumed

نویسندگان [English]

  • Mohadese sadat Fakhar 1
  • Abbas Kaviani 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Water Eng. and Science Dept., Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Evapotranspiration is an essential component of the hydrological cycle and a key element of water resources management, especially in arid and semi-arid regions. Today, remote sensing has made it possible to estimate evapotranspiration on a large scale, so the use of this technology can be considered a promising method order to overcome the spatial variation of evapotranspiration. In this study, daily, monthly and seasonal changes of evapotranspiration using WaPOR product and PYSEBAL algorithm in Qazvin from 2015 to 2021 were investigated. The results obtained in this study were compared with the experimental method of Hargreaves and Samani (1985) which is the best experimental method in the region. Examination of the mean deviation of the estimated values from the values observed in the daily scale in both models shows that the PYSEBAL has less difference and in most cases is close to the values obtained from the experimental method. While in WaPOR product, it was associated with underestimation compared to the experimental method during almost the entire period under study. Also, although WaPOR has been able to show a fair amount of seasonal ET changes it does not have good accuracy, so this product has acceptable accuracy in spring and summer, but in autumn and winter, these details are not well observed. Finally, WaPOR products with relatively good spatial resolution can provide water requirements for any time period. WaPOR products can play an important role in water resources management, determining the required water consumption. But PYSEBAL algorithm produces more accurate results than the WaPOR product. if studies to estimate the amount of evapotranspiration for large areas and long time periods are considered, the use of WaPOR products due to the lack of data vacuum can play an important role in managing water resources and water needs of the region or basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Evapotranspiration
  • Global Model
  • Surface Energy Balance
  • Water Resources Management
  • Remote Sensing