بررسی دقت تخمین تبخیر و تعرق مرجع با مدل‌های فیزیکی- تجربی متداول در مقایسه با اندازه‌گیری‌های لایسیمتری مختلف (مطالعه موردی: تبریز با اقلیم نیمه خشک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده برای بررسی مدل‌های برآورد کننده تبخیر و تعرق مرجع (ET0) در مطالعات مختلف بخاطر مشکلات موجود در اندازه‌گیری‌ها بصورت محدود انجام گرفته است. گونه چمن و نوع بافت خاک مورد استفاده در لایسیمترها در مطالعات مختلف با هم متفاوت است در حالی که این عوامل بر مقدار اندازه‌گیری‌های لایسیمتری تاثیرگذار است. در این مطالعه، 19 مدل فیزیکی- تجربی و تجربی در گروه‌های ترکیبی، تابشی، دمایی و انتقال جرم برای سه سال متوالی (2017-2019) با اندازه‌گیری‌های لایسیمتری در منطقه تبریز با اقلیم نیمه‌خشک واقع در شمالغرب ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی تأثیر گونه‌های گیاهی مرجع و بافت خاک بر میزان ET0، دو گونه چمن شامل فستوکا آروندیناسه و لولیوم پرنه در سه بافت خاک لوم شنی، رسی و لوم سیلتی در لایسیمترهای وزنی اندازه گیری شدند. مدل‌های Kimberly Penman-1996 (KP)، Penman-1963، FAO.ppp.17 Penman (FAO.ppp.17)، FAO24 Blaney Criddle (FAO24 BC) ،FAO56 Penman Monteith (FAO 56 PM) بهترین عملکرد را در بین مدل‌های مورد استفاده نشان دادند. مقایسه گروهی مدل‌ها‌ نشان داد که گروه ترکیبی بهترین عملکرد را بین گروه‌های مطالعه شده دارد. مقادیر ET0 برآورد شده توسط مدل‌ها با لایسیمترهایی که با خاک لوم شنی پر شده‌اند مطابقت بیشتری نسبت به لایسیمترهای لوم سیلتی و رسی داشتند. بررسی تاثیر گونه چمن بر عملکرد مدل‌ها نشان داد دقت مدل‌های تجربی در لایسیمترهایی که چمن کشت شده در آنها لولیوم است بالاتر از چمن فستوکا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the accuracy of reference evapotranspiration estimation by conventional empirical-physical models in comparison with different lysimetric measurements (Case study: Tabriz with semi-arid climate)

نویسندگان [English]

  • Vahdat Ahmadifar
  • Reza Delirhasannia
  • Ali Ashraf Sadraddini
Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The use of measured data to evaluate reference evapotranspiration (ET0) estimation models in various studies has been limited due to the problems in the measurements. The types of grass and soil textures used in lysimeters differ in different studies, while these factors affect the amount of lysimetric measurements. This study evaluated 19 physical-experimental and experimental models in the combined, radiation, temperature, and mass transfer groups for three consecutive years (2017-2019) by lysimetric measurements in the Tabriz region with a semi-arid climate located in northwestern Iran. Also, to investigate the effect of reference plant species and soil texture on ET0, two grass species including Festuca Arundianacea Schreb and Lolium perenne were measured in three soil textures of sandy loam, clay, and silty loam in weight lysimeters. The Kimberly Penman-1996 (KP), Penman-1963, FAO.ppp.17 Penman (FAO.ppp.17), FAO24 Blaney Criddle (FAO24 BC), and FAO56 Penman-Monteith (FAO 56 PM) have the best performance among used models. Group comparison of models showed that the combination models had the best performance among the studied groups. The ET0 values estimated by the models were more consistent with the lysimeters filled with sandy loam soil than the silt and clay lysimeters. The study of the effect of grass species on the performance of the models showed that the accuracy of the experimental models in lysimeters in which the grass was Lolium was higher than the Festuca grass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass species
  • Models Group
  • Performance Evaluation
  • Soil Texture
  • Weighing Lysimeter