ارزیابی دقت پایگاه داده ECMWF در پیش‌بینی داده‌های اقلیمی و پایش خشکسالی حوزه آبریز قره چای استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی و محیط زیست- دانشگاه اراک-اراک- ایران

2 گروه علوم ومهندسی آب- دانشکده کشاورزی و محیط زیست- دانشگاه اراک- اراک-ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی و محیط زیست-دانشگاه اراک- اراک-ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر توسعه روزافزون تکنولوژی‌های ماهواره‌ای، امکان دسترسی به داده‌های اقلیمی در کل جهان با توان تفکیک مکانی و زمانی متفاوتی را فراهم نموده است. لذا در تحقیق حاضر، هدف ارزیابی مدل‌های پایگاه ECMWF در پیش‌بینی داده‌های اقلیمی و پایش خشکسالی در حوزه آبریز قره چای استان مرکزی می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌ های بارش و دما‌ی ماهانه ایستگاه‌های سینوپتیک همدان ، قم و شازند در سطح سه استان طی دوره آماری 2018-1987 جمع آوری گردید. سپس از دو مدل باز تحلیل شدهERA-Interim و ERA5 پایگاه ECMWF داده‌های دما و بارش با قدرت تفکیک مکانی 125/0 × 125/0 درجه طی دوره 1979-2020 استخراج شده است. از آماره‌هایی مانند ضریب تعیین (2R)، مجذور میانگین مربع خطا (RMSE) و میانگین خطای اریبی (MBE) و شاخص‌های جدول توافقی که متشکل از POD ،FAR وCSI می‌باشد، برای مقایسه داده‌های مدل‌ها با داده‌های مشاهداتی استفاده شده است. نتایج نشان داد که داده‌های ERA5 نسبت به داده‌های ERA-Interim همخوانی بهتری با داده‌های مشاهداتی دارد. بطوریکه مقادیر ضریب همبستگی در اکثر مناطق بالای 5/0، خطا در 70 درصد مناطق بسیارکم و خطای اریبی نیز در بیشتر مناطق مقدار مثبت و کمی است. مقادیر شاخص‌های جدول توافقی نیز همخوانی بیشتر مدل ERA5 را تائید می‌نماید. سپس بر اساس داده‌های مدل منتخب و مشاهداتی شاخص‌های خشکسالی SPEI و SPI در ایستگاه‌های منتخب محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شاخص SPEI نسبت به SPI با داده‌های مشاهداتی همبستگی بالاتر و خطای کمتری دارد. در نهایت بررسی روند بر اساس شاخص منتخب نشان داد که شدت خشکسالی در منطقه غرب نسبت به بقیه مناطق، دارای روند افزایشی در سطح 5 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Accuracy assessment of ECMWF datasets in prediction of climate data and drought monitoring of Garechai basin of Markazi Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Hoseeni 1
  • mahnoosh Moghaddasi 2
  • Shahla Paimozd 3
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, -Arak University-Arak, -Iran
2 Department of Water Science and Engineering, -Faculty of Agriculture and Environment, -Arak University,- Arak,-Iran
3 Department of Water Science and Engineering,- Faculty of Agriculture and Environment-, Arak University,- Arak,-Iran
چکیده [English]

In recent decades, the increasing development of satellite technologies has provided access to climate data around the world with different spatial and temporal resolution. Therefore, in the present study, the goal of evaluating ECMWF datasets models is to predict climate data and drought monitoring in Qarachai basin of Markazi province. To this end, first monthly precipitation and temperature data of synoptic stations of Hamedan, Qom and Shazand in three provinces during the period of 1987-2018 were collected. Then, the mentioned data with spatial resolution of 0.125 * 0.125 degrees during 1979-2020 were extracted from the reanalysis models including ERA-Interim and ERA5 of ECMWF datasets. Statistics criteria's such as coefficient of determination (R2), square root mean square error (RMSE) and mean oblique error (MBE) and contingency table indices consisting of POD, FAR and CSI were used to compare the data of reanalysis models with observational data. The results showed that ERA5 data were more consistent with observational data than ERA-Interim data. As the values of correlation coefficient in most areas above 0.5, mean square error in 70% of areas is very low and mean oblique error in most areas is positive and small. The values of the agreement table indices also confirm the greater compatibility of the ERA5 model. Afterward, based on data of the selected model and observational, SPEI and SPI drought indices in selected stations were calculated. The results showed that SPEI index had higher correlation and less error with SPI than SPI. Finally, the trend based on the selected index showed that the severity of drought in the western region compared to other regions, has an increasing trend at the level of 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate data,
  • ERA5
  • ERA Interim
  • SPI
  • SPEI