برآورد تغذیه و تبادل جریان بین رودخانه و آبخوان بر اساس مدل متصل شده آب سطحی- آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب‌سطحی و زیرزمینی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی محققین منابع آب می باشد. استفاده تلفیقی در واقع، بهره‌برداری از منابع آب‌سطحی و زیرزمینی به منظور افزایش میزان آب قابل دسترسی و استفاده پایدار از منابع آب موجود است. بنابراین از اهداف اساسی مطالعه جاری، شبیه‌سازی برهم کنش آب‌سطحی و زیرزمینی با استفاده از ایجاد اتصال دینامیکی بین مدل آب‌سطحی WEAP و مدل آب‌زیرزمینی MODFLOW در دشت میان‌دربند می باشد. در این راستا برای شبیه‌سازی منطقه غیر اشباع خاک از روش هیدرولوژیکی رطوبت خاک استفاده گردید. نتایج حاصل از برهم کنش آب سطحی و زیرزمینی ارائه شده و شرایط موجود بهره‌برداری از منابع آب منطقه در صورت ادامه سیاست‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق ایجاد شبیه‌سازی ناحیه اشباع و غیراشباع خاک با استفاده از مولفه‌های بیلان کامل هیدروکلیماتولوژی به صورت یک مدل متصل شده آب‌سطحی و زیرزمینی است. نتایج نشان داد در یک دوره 6 ساله بیشترین مقدار تغذیه آبخوان در سطح دشت میان‌دربند کرمانشاه در ماه‌های آبان تا فروردین در حدود 10 تا 19 میلیون متر مکعب است. در برخی از این ماه‌ها علاوه بر بارندگی مقداری از تغذیه ناشی از نفوذ آب آبیاری می‌باشد. بیشترین میزان افت تراز سطح آب‌زیرزمینی به مقدار 5/7 متر مربوط به ناحیه شمالی دشت و میزان متوسط افت در کل دشت در انتهای دوره بهره‌برداری 6 ساله (مهر 86تا شهریور 92) حدود 4 متر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of recharge and flow exchange between river and aquifer based on coupled surface water-groundwater model

نویسندگان [English]

  • Vida Kamkar 1
  • Arash Azari 2
  • Seyed Ehsan Fatemi 3
1 Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Integrated operation of surface water and groundwater resources is one of the most important challenges facing water resources researchers. Integrated use is, in fact, the exploitation of surface and groundwater resources in order to increase the amount of available water and the sustainable use of available water resources. Therefore, one of the main goals of the present study is to simulate the interaction of surface water and groundwater by creating a dynamic couple between the WEAP surface water model and the MODFLOW groundwater model in the Miandarband plain. In this regard, the Soil Moisture Hydrological method was used to simulate the unsaturated zone of the soil. The results of simulation of surface and groundwater interaction are presented and the conditions for the use of water resources in the area if the current policy continues was investigated. As the simulation results showed that one of the most important achievements of this research is the simulation of saturated and unsaturated zones of the soil using complete hydroclimatology balance components as a coupled model of surface and groundwater. In the period of 6 years, the highest amount of aquifer recharge in the Miandarband plain, is about 10 to 19 million cubic meters in November to March. In some of these months, in addition to rainfall, the aquifer recharge is due to the infiltration of irrigation water. The highest rate of groundwater drowdown (7.5 meters) is related to the northern part of the plain and the average drowdown in the whole plain at the end of the 6-year operation period (October 2007 to September 2013) will be about 4 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River and aquifer interaction
  • Soil unsaturation zone
  • Recharge rate
  • WEAP-MODFLOW